تقویم آموزشی
 • 16 تير ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 17 تير ماه

  انتخاب واحد

 • 18 تير ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 23 تير ماه

  شروع نیمسال

 • 31 مرداد ماه

  شروع امتحانات

 • 23 شهريور ماه

  پایان نیمسال

پیام روز