۱۴۰۲/۱۲/۱۴

کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رسول
نام خانوادگي : ميرعباسي
سال تولد : 1361
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام :
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : آب
دانشکده : كشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mirabbasi_r@yahoo.com
download CV Word File

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته مهندسي منابع آب
دانشگاه تبريز (ايران)
سال 1387 تا 1391 کاربرد توابع مفصل در تحليل خشکسالي هاي شمال غرب ايران
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي کشاورزي-سازه¬هاي آبي
دانشگاه شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1384 تا 1386 شبيه سازي و مديريت بهره برداري از آبخوان دشت سيرجان
کارشناسي
رشته مهندسي کشاورزي- آبياري
دانشگاه شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1379 تا 1383 تحليل فراواني داده هاي دبي حداکثر سالانه رودخانه گاماسياب

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (207)
۱- رمضاني چرمهينه ع، اسدي آقبلاغي م، ميرعباسي ر، طباطبايي س (1402) ارزيابي سيستم فنس هيدروليکي براي احياء آب‌هاي زيرزميني در کنار يک آبراهه دائمي با روش تحليلي تحقيقات منابع آب ايران 20:1-15
۲- ناظري تهرودي م، ميرعباسي ر (1402) تحليل فراواني توام دبي-دبي رسوب مبتني بر مفصل در زيرحوضه قلعه شاهرخ زاينده‌رود نشريه پژوهش هاي کاربردي مهندسي آب 1:1-15
۳- رمضاني چرمهينه ع، اسدي آقبلاغي م، ميرعباسي ر، طباطبايي س (1402) حل تحليلي براي ‌سيستم چندچاهي پاک‌سازي آب‌هاي زيرزميني در مجاورت يک آبراهه دائمي مهندسي عمران مدرس 24:1-15
۴- رفيعي طاقانکي ز، نصر اصفهاني م، ميرعباسي ر (1402) بررسي مشخصه هاي خشکسالي هاي هواشناسي و هيدرولوژيکي (آب زيرزميني) و ارتباط آن با الگوهاي دورپيوند هواشناسي (دشت هاي سفيد دشت و فرادنبه، استان چهارمحال و بختياري) مجله پژوهش آب ايران 52:1-15
۵- شاهرضايي س، رادفر م، ميرعباسي ر، مقدس م، شاهرضائي ن، محمودي ش (1402) بررسي کيفيت آب باران شهر اصفهان تحت تاثير غلظت آلودگي هوا در سال 1397-1398 مجله مهندسي بهداشت محيط 4:412-433
۶- اکبري ي، شمسي ز، خاني تمليه ذ، ميرعباسي ر (1402) ارزيابي بهره برداري از سدها تحت برنامه هاي مختلف مديريتي با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردي: سد کارده مشهد) نشريه رويکردهاي نوين در مهندسي آب و محيط زيست 2:145-160
۷- نادري اشکفتکي م، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، فتاحي ر (1402) تحليل زماني و مکاني تغييرات کيفي آب زيرزميني دشت فرادنبه و ارزيابي قابليت استفاده از آن در مصارف کشاورزي طي سال هاي 1398-1370 مجله مهندسي بهداشت محيط 10:221-240
۸- محمدي ب، رادفر م، فتحيان ح، ميرعباسي ر (1402) تحليل عدم قطعيت تراز سطح آب مخازن سد کارون و دز ناشي از عدم قطعيت هيدروگراف جريان هاي ورودي مديريت آب و آبياري 14:855-871
۹- اديب مجد ا، ميرعباسي ر، اسدي آقبلاغي م، طباطبايي س (1402) مقايسه گام‌هاي زماني روزانه، ماهانه و سالانه در مدل‌هاي هارگريوز-ساماني و پنمن-مانتيث-فائو براي تخمين تبخير تعرق مرجع در حوضه آبريز زاينده رود نشريه پژوهش هاي نوين در مهندسي آب پايدار 2:73-88
۱۰- ناظري تهرودي م، ميرعباسي ر (1402) بررسي اثر تجزيه سري بارش بر شبيه‌سازي هدايت الکتريکي جريان رودخانه (مطالعه موردي: زيرحوضه اسکندري) پژوهش هاي خشکسالي و تغيير اقليم 1:33-48
۱۱- ناظري تهرودي م، ميرعباسي ر (1402) تحليل فراواني و شبيه¬سازي بارش-رواناب مبتني بر توالي درختي مفصل واين مديريت آب و آبياري 13:259-274
۱۲- شاهرضايي س، ميرعباسي ر، شاهرضائي ن، خسروي م (1402) بررسي آلودگي هواي کلانشهر اصفهان در سال 1400 بر اساس شاخص AQI مجله مهندسي بهداشت محيط 9:442-456
۱۳- حسني ز، قاسمي دستگردي ا، ميرعباسي ر (1402) ارزيابي و اصلاح شبکه پايش کيفي آب زيرزميني دشت خانميرزا با استفاده از تحليل زمين آمار نشريه مهندسي آبياري و آب ايران 13:388-402
۱۴- ناظري تهودي م، احمدي ف، ميرعباسي ر (1401) کاربرد مفصل‌هاي دوبعدي در شبيه‌سازي توام دبي خروجي سيلاب نشريه پژوهش هاي نوين در مهندسي آب پايدار 1:1-12
۱۵- نادري اشکفتکي م، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م (1401) بررسي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني دشت سفيد دشت و ارزيابي آن براي استفاده در مصارف کشاورزي مجله هيدروژئولوژي 7:91-108
۱۶- اميني س، زارع بيدکي ر، ميرعباسي ر، شفائي م (1401) تحليل چندمتغيره خطر سيل با استفاده از توابع مفصل تودرتو در حوضه آبخيز بازفت مجله پژوهش آب ايران 16:47-56
۱۷- شاهرضايي س، رادفر م، قنبري عديوي ا، ميرعباسي ر، رئيسي ع، موسوي س، شاهرضائي ن (1401) تعيين مناطق احداث ديوار حائل به منظور کاهش سيل گيري اراضي روستاي مهرگرد در اثر جريان سيلابي ناشي از شکست سد خاکي قره آقاچ پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز 26:189-202
۱۸- شيردلي ع، خاني تمليه ذ، فخيمي پ، خاني تمليه س، ميرعباسي ر (1401) ارزيابي تغيير اقليم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگي در دشت ابهر نشريه مدل سازي و مديريت آب و خاک 2:63-75
۱۹- بيرجندي و، طباطبايي س، مستوري ر، مظاهري ح، ميرعباسي ر (1401) تحليل چندمتغيره کيفيت آب زيرزميني با استفاده از توابع مفصل ارشميدسي (مطالعه موردي: دشت شهرکرد) مجله يافته‌هاي نوين زمين‌شناسي کاربردي 32:139-153
۲۰- مرادزاده رحمت آبادي س، ايراندوست م، ميرعباسي ر (1401) تحليل فراواني دومتغيره مشخصه‌هاي بارندگي با استفاده از توابع مفصل ارشميدسي (مطالعه موردي: حوضه خانميرزا در استان چهارمحال بختياري) نشريه حفاظت منابع آب و خاک 11:59-75
۲۱- رضايي ح، قره باغي پ، خاني تمليه ذ، ميرعباسي ر (1401) تحليل جريان ماهانه رودخانه‌ سفيدرود با استفاده از تئوري آشوب نشريه مدل سازي و مديريت آب و خاک 2:27-41
۲۲- دهقاني فرد م، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، زماني ر (1401) بررسي اثرات تغيير اقليم بر دبي ورودي به سد جره با استفاده از خروجي مدل¬هاي CMIP5 نشريه دانش آب و خاک دانشگاه تبريز 32:15-32
۲۳- محمدي احمدمحمودي ح، رادفر م، ميرعباسي ر (1400) ارزيابي اثرات زيست¬محيطي (EIA) انتقال آب بين¬حوضه¬اي با استفاده از روش ماتريس ICOLD (مطالعه موردي: تونل کوهرنگ 3) فصلنامه علوم و مهندسي آب 33:73-84
۲۴- اکبري م، ميرعباسي ر، باقري م (1400) شبيه¬سازي بهره برداري از مخزن سد سورک با استفاده از مدل Hec-ResSim فصلنامه تخصصي علوم و مهندسي آب 11:23-34
۲۵- خاني تمليه ذ، رضايي ح، ميرعباسي ر (1400) تحليل توام ريسک خشکسالي هاي هواشناسي (مطالعه موردي: شرق ايران) فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشک 42:1-15
۲۶- مقصودي ر، عابدي كوپايي ج، ميرعباسي ر (1400) بررسي اثرات برداشت آب رودخانه بهشت آباد بر کيفيت آب پايين دست با استفاده از مدل QUAL2Kw مجله تحقيقات آب و خاک ايران 52:2485-2499
۲۷- شفائي م، ميرعباسي ر (1400) مقايسه عملکرد مفصل‌هاي درختي سي-واين و دي- واين در تحليل چندمتغيره مشخصه هاي بارش نشريه حفاظت منابع آب و خاک 11:77-94
۲۸- شيردلي ع، خاني تمليه ذ، ميرعباسي ر، صياديان برخوردار ي (1400) بررسي اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي سياست هاي کلي نظام در بخش آب فصلنامه سياست‌هاي راهبردي و کلان 36:686-711
۲۹- شفائي م، ميرعباسي ر (1400) استخراج توابع توزيع احتمالاتي توأم مشخصه هاي بارش با استفاده از ساختار درختي دي- واين چهاربعدي نشريه مهندسي آبياري و آب ايران 49:305-325
۳۰- سهرابي گشنيگاني ف، ميرعباسي ر، گلابي م (1400) مدل‌سازي بارش-رواناب با استفاده از مدل HBV و الگوريتم جنگل‌تصادفي در حوضه آبخيز بازفت مجله تحقيقات آب و خاک ايران 52:1395-1407
۳۱- بياتي اشکفتکي ف، ميرعباسي ر، فتاحي ر، رادفر م (1400) ارزيابي کارايي توابع مفصل در برآورد تلفات بارش و مدلسازي بارش- رواناب (مطالعه موردي: حوضه آبريز کسيليان) نشريه مهندسي و مديريت آبخيز 13:125-136
۳۲- بهرامي ساماني م، ميرعباسي ر، قاسمي دستگردي ا، عبد اللهي س (1400) کاربرد مدل تلفيقي تبديل موجک و شبکه عصبي مصنوعي در پايش خشک¬سالي هاي هواشناسي (مطالعه موردي: حوضه آبريز کوهرنگ) مجله علوم و مهندسي آبياري 44:61-74
۳۳- اميني ناغاني ف، ميرعباسي ر، زماني ر، نصر اصفهاني م (1400) بررسي اثر تغيير اقليم بر ميزان توليد انرژي برقابي سد کارون 4 نشريه مهندسي آبياري و آب ايران 44:236-251
۳۴- اميني س، زارع بيدکي ر، ميرعباسي ر، شفائي م (1399) تحليل چند متغيره سيل با استفاده از مفصل هاي Vine در حوزه آبخيز بازفت استان چهارمحال و بختياري نشريه مرتع و آبخيزداري 73:674-690
۳۵- خاني تمليه ذ، رضايي ح، ميرعباسي ر (1399) کاربرد توابع مفصل تودرتو براي تحليل فراواني چهار متغيره خشکسالي هاي هواشناسي (مطالعه موردي: غرب ايران) نشريه حفاظت منابع آب و خاک 10:93-112
۳۶- وحيدي م، ميرعباسي ر، احمدي م (1399) تحليل و رتبه بندي روش هاي جلوگيري از فرسايش خاک با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره در مناطق روستايي شهرستان درميان، خراسان جنوبي مجله هيدروژئومورفولوژي 23:209-233
۳۷- قسمي ر، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م (1399) شبيه¬سازي آورد رودخانه شيرين (اعظم جره) در وضعيت تغييراقليم با استفاده از مدل IHACRES مجله پژوهش آب ايران 39:87-98
۳۸- خاني تمليه ذ، رضايي ح، ميرعباسي ر (1399) تحليل فراواني سه¬متغيره مشخصه¬هاي خشکسالي¬ها در شرق ايران با استفاده از توابع مفصل تودرتو مجله تحقيقات منابع آب ايران 16:202-213
۳۹- خاني تمليه ذ، رضايي ح، ميرعباسي ر (1399) تحليل چندمتغيره خشکسالي¬هاي هواشناسي در ايران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI). نشريه هواشناسي کشاورزي کرمان 8:26-39
۴۰- رضايي ح، ميرعباسي ر، خاني تمليه ذ (1399) تحليل دومتغيره ريسک خشک‌سالي در غرب و شمال غرب ايران با استفاده از الگوريتم PSO و توابع مفصل نشريه پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاک 27:125-144
۴۱- شريفي گرم دره ع، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، فتاحي ر (1399) واکنش هيدرولوژيکي به فعاليت هاي انساني و تغيير اقليم در حوزه آبخيز قلعه شاهرخ پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز 22:233-242
۴۲- ناظري تهودي م، رمضاني ي، دي ميکله ک، ميرعباسي ر (1399) بررسي تغييرات سيگنال‌هاي کمبود منابع آب در حوضه درياچه اروميه نشريه آبياري و زهکشي ايران 14:918-929
۴۳- ناظري تهودي م، رمضاني ي، دي ميکله ک، ميرعباسي ر (1399) برآورد فراواني توأم بيشينه دبي لحظه¬اي– بار معلق رسوب حوضه آبريز زرينه‌رود با استفاده از تحليل دوبعدي نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد 34:333-347
۴۴- حسين پور ز، رادفر م، ميرعباسي ر (1399) ارزيابي خشکسالي‌هاي هيدروژئولوژيکي و هواشناسي دشت شهرکرد و تعيين مناطق بحراني آبخوان نشريه مهندسي و مديريت آبخيز 12:875-889
۴۵- محمودي ز، بهره مند ع، عبدالهي خ، ميرعباسي ر، سعدالدين ا، کوهستاني ش، کمکي چ (1399) بهينه¬سازي تخصيص آب در دسترس بر مبناي شاخص پايداري آب زيرزميني در حوزه آبخيز ارازکوسه با استفاده از رويکرد پويايي سيستم مجله پژوهش آب ايران 38:45-59
۴۶- ناظري تهودي م، رمضاني ي، دي ميکله ک، ميرعباسي ر (1398) تعيين توابع مفصل دوبعدي بهينه در تحليل تغييرات سطح آب زيرزميني با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري مجله علوم و مهندسي آبياري 44:93-109
۴۷- جهان نمايي ن، خسروي نيا پ، ثاني خاني ه، ميرعباسي ر (1398) تحليل دومتغيره شدت و مدت خشکسالي در ايستگاه هاي سنندج و سقز نشريه مهندسي آبياري و آب ايران 42:131-146
۴۸- بياتي اشکفتکي ف، ميرعباسي ر، فتاحي ر، رادفر م (1398) بررسي ميزان تأثير برخي از پارامترهاي استفاده شده بر روي هيدروگراف واحد لحظه‌اي ژئومورفولوژيک (حوضه آبخيز کسيليان) پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز 20:109-119
۴۹- اسدي آقبلاغي ف، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، قاسمي دستگردي ا (1398) توسعه ي يک شاخص ترکيبي جديد (CDI) براي ارزيابي چندمتغيره خشکسالي¬هاي دشت شهرکرد فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشک 29:87-102
۵۰- سيفي پور ک، ميرعباسي ر، ميرزايي م (1398) کاربرد تئوري آنتروپي در ارزيابي کارايي شبکه پايش کيفي منابع آب زيرزميني سفيددشت نشريه هيدروژئولوژي 4:63-73
۵۱- وحيدي م، ميرعباسي ر (1398) پهنه‌بندي نواحي حساس به فرسايش آبي در حوضه آبخيز هروي نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 53:33-49
۵۲- خسروي دهکردي ا، ميرعباسي ر، صمدي بروجني ح، قاسمي دستگردي ا (1398) پايش و پيش بيني خشکسالي هاي آب زيرزميني دشت شهرکرد با استفاده از شاخص GRI و مدل زنجيره مارکف نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 4:112-125
۵۳- طلاکش ش، فتاحي ر، صمدي بروجني ح، ميرعباسي ر، خواجه پور ا (1398) بررسي لايه بندي حرارتي و اکسيژن محلول در مخزن يک سد بزرگ (مطالعه موردي سد کارون 3) مجله پژوهش آب ايران 32:49-57
۵۴- خسروي دهکردي ا، ميرعباسي ر، صمدي بروجني ح، قاسمي دستگردي ا (1397) ارزيابي و پيش‌بيني خشکسالي‌هاي آب زيرزميني با استفاده از شاخص GRI و مدل¬هاي زنجيره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردي: دشت بروجن) نشريه پژوهش هاي حفاظت آب و خاک 26:117-136
۵۵- کدخداحسيني م، ميرعباسي ر، نوذري ح، رستمي ع (1397) ارزيابي عملکرد رهيافت¬هاي برنامه‌ريزي ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان در بازسازي داده‌هاي گمشده بارش نشريه هواشناسي کشاورزي 6:41-49
۵۶- کدخداحسيني م، شامحمدي ش، نوذري ح، ميرعباسي ر (1397) بررسي تاثير انتقال آب بر تخصيص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رويکرد پويايي سيستم مجله مهندسي آب و آبياري 34:65-79
۵۷- مجيدي ع، رادفر م، ميرعباسي ر، معروفي ص (1397) تحليل روند تغييرات آبدهي رودخانه هاي استان همدان مجله پژوهش آب ايران 30:27-38
۵۸- مجيدي ع، رادفر م، ميرعباسي ر، معروفي ص (1397) تحليل روند خصوصيات خشكسالي هاي هواشناسي استان همدان پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز 9:295-305
۵۹- حسني ز، ميرعباسي ر، قاسمي دستگردي ا (1397) پيش‌بيني کيفيت آب زيرزميني دشت خانميرزا با استفاده از روش تصميم‌گيري درختي نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 3:99-110
۶۰- عبداللهي اسد آبادي س، آخوندعلي ع، ميرعباسي ر (1397) تحليل دوره بازگشت¬هاي توام و شرطي چند مشخصه وابسته آبنمود رواناب با استفاده از توابع مفصل (مطالعه موردي: حوضه آبريز کسيليان) مجله تحقيقات آب و خاک ايران 49:425-437
۶۱- عبداللهي اسد آبادي س، آخوندعلي ع، ميرعباسي ر (1397) تحليل فراواني هم¬زمان مشخصه‌هاي باران با استفاده از توابع مفصل (مطالعه موردي: حوضه آبخيز معرف کسيليان) فصلنامه اکوهيدرولوژي دانشگاه تهران 5:497-509
۶۲- احمدي ف، رادمنش ف، پرهام غ، ميرعباسي ر (1397) تحليل فراواني سيلاب با استفاده از رويکرد قانون تواني (مطالعه موردي: حوضه آبريز دز) مجله پژوهش آب ايران 12:111-120
۶۳- احمدي ف، رادمنش ف، پرهام غ، ميرعباسي ر (1396) کاربرد توابع مفصل ارشميدسي در تحليل فراواني سيلاب (مطالعه موردي: حوضه آبريز دز) مجله تحقيقات آب و خاک ايران 48:477-489
۶۴- احمدي ف، ناظري تهودي م، ميرعباسي ر (1396) بررسي روند تغييرات دما با در نظر گرفتن ضريب هارست (مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي) مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 31:985-1000
۶۵- کدخداحسيني م، شامحمدي ش، ميرعباسي ر، نوذري ح (1396) ارزيابي سناريوهاي مختلف تخصيص منابع آب سد چغاخور با استفاده از روش پويايي سيستم مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 36:23-32
۶۶- کدخداحسيني م، شامحمدي ش، ميرعباسي ر، نوذري ح (1396) ارزيابي عملکرد شبکه¬هاي عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان در بازسازي داده‌هاي ماهانه و فصلي بارش در ايستگاه‌هاي باران‌سنجي (مطالعه موردي: استان همدان) مجله پژوهش آب ايران 11:91-100
۶۷- شفائي م، فاخري فرد ا، دين پژوه ي، ميرعباسي ر (1396) شبيه سازي مشخصه هاي سيل رودخانه آجي چاي با استفاده از يک ساختار چندمتغيره مجله آبياري و زهکشي ايران 11:471-483
۶۸- احمدي ف، رادمنش ف، پرهام غ، ميرعباسي ر (1396) کاربرد توابع مفصل ارشميدسي و حدي در تحليل چند متغيره جريان کمينه حوضه آبريز دز مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 31:1031-1045
۶۹- احمدي ف، رادمنش ف، پرهام غ، ميرعباسي ر (1396) مقايسه روش هاي متداول و هوشمند در تخمين پارامتر تابع مفصل به منظور تحليل فراواني چندمتغيره جريان کمينه (مطالعه موردي: حوضه آبريز دز) فصلنامه اکوهيدرولوژي دانشگاه تهران 4:315-329
۷۰- ستاري م، ميرعباسي ر، عباسقلي نايب زاد م (1396) استفاده از داده کاوي در پيش بيني کيفيت آبهاي سطحي (مطالعه موردي: رودخانه هاي دامنه شمالي سهند) فصلنامه اکوهيدرولوژي دانشگاه تهران 4:407-419
۷۱- نکوآمال کرماني م، ميرعباسي ر (1396) ارزيابي روش هاي درون يابي در تخمين سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت سرخون) نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 2:84-95
۷۲- ميرعباسي ر، احمدي ف، عاشوري م، ناظري تهودي م (1396) تحليل خشکسالي‌هاي شمال شرق ايران با استفاده از شاخص کمبود توام (JDI) فصلنامه اکوهيدرولوژي دانشگاه تهران 4:573-585
۷۳- کدخداحسيني م، شامحمدي ش، ميرعباسي ر، نوذري ح (1396) ارزيابي سناريوهاي مختلف تخصيص منابع آب سد چغاخور با استفاده از روش پويايي سيستم- ميرعباسي مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 36:23-32
۷۴- احمدي ف، رادمنش ف، پرهام غ، ميرعباسي ر (1396) کاربرد توابع مفصل ارشميدسي در تحليل فراواني سيلاب (مطالعه موردي: حوضه آبريز دز)- ميرعباسي مجله تحقيقات آب و خاک ايران 48:477-489
۷۵- احمدي ف، ناظري تهودي م، ميرعباسي ر (1396) بررسي روند تغييرات دما با در نظر گرفتن ضريب هارست (مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)- ميرعباسي مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 31:985-1000
۷۶- شفائي م، فاخري فرد ا، دين پژوه ي، ميرعباسي ر (1395) مدلسازي مشخصات رويدادهاي بارش با استفاده از مفصل دي- واين نشريه حفاظت منابع آب و خاک 6:45-58
۷۷- احمدي ف، رادمنش ف، پرهام غ، ميرعباسي ر (1395) تحليل فراواني جريان¬هاي کمينه حوضه آبريز دز مجله آبياري و زهکشي ايران 10:660-673
۷۸- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1395) کاربرد شبکه¬هاي بيزين و برنامه¬ريزي ژنتيک در پيش¬بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي) مجله علوم و مهندسي آبياري، دانشگاه شهيد چمران اهواز 39:213-223
۷۹- خليلي ک، ناظري تهودي م، ميرعباسي ر، احمدي ف (1395) بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد 30:1309-1321
۸۰- شفائي م، فاخري فرد ا، دين پژوه ي، ميرعباسي ر (1395) مدل¬سازي تابع توزيع توام چهار بعدي ويژگي¬هاي مهم سيل با استفاده از ساختار سي-واين مجله آبياري و زهكشي ايران 10:327-337
۸۱- ستاري م، ميرعباسي ر، عليمحمدي م (1395) کاربرد مدل درختي M5 در پيش بيني خشکسالي (مطالعه موردي: مراغه، ايران) مجله هيدروژئومورفولوژي 8:73-92
۸۲- کدخداحسيني م، شامحمدي ش، نوذري ح، ميرعباسي ر (1395) بررسي عملکرد مدل‌هاي SVR و GEP در پيش‌بيني نوسانات ماهانه تراز آب درياچه اروميه مجله آبياري و زهکشي ايران 10:199-207
۸۳- ميرعباسي ر، ستاري م، برقي ولينجق و (1395) شبيه سازي و مديريت بهره برداري از آب زيرزميني دشت عجب شير نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 1:57-75
۸۴- نکوآمال کرماني م، ميرعباسي ر (1395) تعيين بهترين مدل سيستم استنتاج انطباقي فازي- عصبي (ANFIS) در تخمين تبخير- تعرق گياه مرجع چمن در اقليم نيمه خشک ساحلي هرمزگان مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 26:239-257
۸۵- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1395) تحليل روند بارندگي نيمه شمالي کشور در نيم قرن اخير مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 26:207-224
۸۶- عبدالله پورآزاد م، ستاري م، ميرعباسي ر (1395) پيش بيني جريان روزانه رودخانه اهرچاي با استفاده از مدل قوانين M5 و مقايسه آن با شبكه هاي عصبي مصنوعي الماني (ENN) مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 33:11-18
۸۷- ستاري م، عبدالله پورآزاد م، ميرعباسي ر (1395) پيش بيني سيلاب هاي ساعتي رودخانه اهرچاي با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين نشريه مهندسي و مديريت آبخيز 8:115-127
۸۸- خدابخشي سورشجاني ح، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، زماني ر (1395) ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر رواناب با استفاده از مدل هيدرولوژيکي- توزيعي WetSpa با رويکرد احتمالاتي و تحليل عدم قطعيت (مطالعه موردي: حوضه رود زرد واقع در استان خوزستان) فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشک 25:76-94
۸۹- لندي موردفلي ک، ميرعباسي ر (1395) ارزيابي کارايي شبکه پايش کيفي دشت خانميرزا با استفاده از تئوري آنتروپي گسسته نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 2:38-47
۹۰- حسني ز، ميرعباسي ر، قاسمي دستگردي ا (1395) پيش بيني کيفيت آب زيرزميني دشت خانميرزا براي مصارف کشاورزي با استفاده از روش تصميم گيري درختي- ميرعباسي نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 3:1-15
۹۱- احمدي ف، رادمنش ف، پرهام غ، ميرعباسي ر (1395) تحليل فراواني جريان¬هاي کمينه حوضه آبريز دز- ميرعباسي مجله آبياري و زهکشي ايران 10:660-673
۹۲- شفائي م، فاخري فرد ا، دين پژوه ي، ميرعباسي ر (1395) مدلسازي مشخصات رويدادهاي بارش با استفاده از مفصل دي- واين- ميرعباسي نشريه حفاظت منابع آب و خاک 6:45-58
۹۳- شفائي م، فاخري فرد ا، دين پژوه ي، ميرعباسي ر (1395) مدل¬سازي تابع توزيع توام چهار بعدي ويژگي¬هاي مهم سيل با استفاده از ساختار سي-واين- ميرعباسي مجله آبياري و زهكشي ايران 10:327-337
۹۴- کدخداحسيني م، شامحمدي ش، نوذري ح، ميرعباسي ر (1395) بررسي عملکرد مدل‌هاي SVR و GEP در پيش‌بيني نوسانات ماهانه تراز آب درياچه اروميه- ميرعباسي مجله آبياري و زهکشي ايران 10:199-207
۹۵- ستاري م، ميرعباسي ر، عليمحمدي م (1395) کاربرد مدل درختي M5 در پيش بيني خشکسالي (مطالعه موردي: مراغه، ايران)- ميرعباسي مجله هيدروژئومورفولوژي 8:73-92
۹۶- ميرعباسي ر، ستاري م، برقي ولينجق و (1395) شبيه سازي و مديريت بهره برداري از آب زيرزميني دشت عجب شير-ميرعباسي نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 1:57-75
۹۷- نکوآمال کرماني م، ميرعباسي ر (1395) تعيين بهترين مدل سيستم استنتاج انطباقي فازي- عصبي (ANFIS) در تخمين تبخير- تعرق گياه مرجع چمن در اقليم نيمه خشک ساحلي هرمزگاني مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 26:239-257
۹۸- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1395) کاربرد شبکه¬هاي بيزين و برنامه¬ريزي ژنتيک در پيش¬بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي)- ميرعباسي مجله علوم و مهندسي آبياري، دانشگاه شهيد چمران اهواز 39:213-223
۹۹- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1395) تحليل روند بارندگي نيمه شمالي کشور در نيم قرن اخيري مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 26:207-224
۱۰۰- عبدالله پورآزاد م، ستاري م، ميرعباسي ر (1395) پيش بيني جريان روزانه رودخانه اهرچاي با استفاده از مدل قوانين M5 و مقايسه آن با شبكه هاي عصبي مصنوعي الماني (ENN)- ميرعباسي مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 33:11-18
۱۰۱- خليلي ک، ناظري تهودي م، ميرعباسي ر، احمدي ف (1395) بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير-ميرعباسي نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد 30:1309-1321
۱۰۲- ستاري م، عبدالله پورآزاد م، ميرعباسي ر (1395) پيش بيني سيلاب هاي ساعتي رودخانه اهرچاي با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين- ميرعباسي نشريه مهندسي و مديريت آبخيز 8:115-127
۱۰۳- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1394) مقايسه عملکرد روش هاي ماشين بردار پشتيبان و شبکه‌هاي بيزين در پيش بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي) مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاک (دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي گرگان) 22:171-186
۱۰۴- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1394) کاربرد شاخص کمبود توام (JDI) در تحليل خشکسالي‌هاي حاشيه جنوبي درياي خزر مجله تحقيقات آب و خاک ايران 46:431-442
۱۰۵- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1394) تحليل روند متوسط درجه حرارت نيمه جنوبي کشور در چهار دهه اخير مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 25:211-225
۱۰۶- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر، آيشم س (1394) پيش¬بيني تبخير و تعرق ماهانه گياه مرجع در شمال¬غرب کشور با استفاده از برنامه¬ريزي ¬بيان ژن و ماشين بردار پشتيبان مجله آبياري و زهکشي ايران 9:54-65
۱۰۷- ميرعباسي ر، دين پژوه ي (1394) بررسي روند تغييرات سرعت باد در ايستگاه هاي منتخب ايران مجله جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه تبريز 52:277-301
۱۰۸- کلاهدوزان ع، دين پژوه ي، ميرعباسي ر، اسدي ا، دربندي ص (1394) تأثير خشک شدن زاينده رود بر تغييرات تراز آب زيرزميني دشت نجف آباد در دو دهه اخير مجله تحقيقات آب و خاک ايران 46:83-91
۱۰۹- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر، آيشم س (1394) پيش¬بيني تبخير و تعرق ماهانه گياه مرجع در شمال¬غرب کشور با استفاده از برنامه¬ريزي ¬بيان ژن و ماشين بردار پشتيبان- ميرعباسي مجله آبياري و زهکشي ايران 9:54-65
۱۱۰- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1394) مقايسه عملکرد روش هاي ماشين بردار پشتيبان و شبکه‌هاي بيزين در پيش بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي)- ميرعباسي مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاک (دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي گرگان) 22:171-186
۱۱۱- احمدي ف، ميرعباسي ر، رادمنش ف (1394) کاربرد شاخص کمبود توام (JDI) در تحليل خشکسالي‌هاي حاشيه جنوبي درياي خزر- ميرعباسي مجله تحقيقات آب و خاک ايران 46:431-442
۱۱۲- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1394) تحليل روند متوسط درجه حرارت نيمه جنوبي کشور در چهار دهه اخير- ميرعباسي مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 25:211-225
۱۱۳- ميرعباسي ر، دين پژوه ي (1394) بررسي روند تغييرات سرعت باد در ايستگاه¬هاي منتخب ايران-ميرعباسي مجله جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه تبريز 52:277-301
۱۱۴- کلاهدوزان ع، دين پژوه ي، ميرعباسي ر، اسدي ا، دربندي ص (1394) تأثير خشک شدن زاينده رود بر تغييرات تراز آب زيرزميني دشت نجف آباد در دو دهه اخير- ميرعباسي مجله تحقيقات آب و خاک ايران 46:83-91
۱۱۵- زماني ر، عبداللهي اسد آبادي س، ميرعباسي ر (1393) تحليل روند پارامترهاي هيدرومتئورولوژيک چهار سد مهم جنوب¬غرب ايران مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دانشگاه تربيت معلم سبزوار 18:55-75
۱۱۶- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1393) مقايسه روش هاي برنامه ريزي ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان در پيش¬بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي) مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 28:1162-1171
۱۱۷- ثاني خاني ه، ميرعباسي ر، دين پژوه ي (1393) مدل¬سازي دما و بارش تبريز با بکارگيري توابع مفصل مجله مهندسي آبياري و آب ايران 17:123-133
۱۱۸- عبداللهي اسد آبادي س، دين پژوه ي، ميرعباسي ر (1393) پيش¬بيني دبي متوسط روزانه جريان رودخانه بهشت¬آباد با استفاده از آناليز موجک مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 28:534-545
۱۱۹- ستاري م، عباسقلي نايب زاد م، ميرعباسي ر (1393) پيش بيني کيفيت آبهاي سطحي با استفاده از روش درخت تصميم مجله مهندسي آبياري و آب ايران 15:76-88
۱۲۰- زماني ر، عبداللهي اسد آبادي س، ميرعباسي ر (1393) تحليل روند پارامترهاي هيدرومتئورولوژيک چهار سد مهم جنوب¬غرب ايران-ميرعباسي مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دانشگاه تربيت معلم سبزوار 18:55-75
۱۲۱- احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر (1393) مقايسه روش هاي برنامه ريزي ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان در پيش¬بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي)-ميرعباسي مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 28:1162-1171
۱۲۲- ثاني خاني ه، ميرعباسي ر، دين پژوه ي (1393) مدل¬سازي دما و بارش تبريز با بکارگيري توابع مفصل- ميرعباسي مجله مهندسي آبياري و آب ايران 17:123-133
۱۲۳- عبداللهي اسد آبادي س، دين پژوه ي، ميرعباسي ر (1393) پيش¬بيني دبي متوسط روزانه جريان رودخانه بهشت¬آباد با استفاده از آناليز موجک- ميرعباسي مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 28:534-545
۱۲۴- ستاري م، عباسقلي نايب زاد م، ميرعباسي ر (1393) پيش بيني کيفيت آبهاي سطحي با استفاده از روش درخت تصميم-ميرعباسي مجله مهندسي آبياري و آب ايران 15:76-88
۱۲۵- ميرعباسي ر، فاخري فرد ا، دين پژوه ي، اسلاميان س (1392) پايش بلند مدت خشکسالي هاي اروميه با استفاده از شاخص کمبود توأم مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 23:87-103
۱۲۶- ميرعباسي ر، فاخري فرد ا، دين پژوه ي، اسلاميان س (1392) پايش بلند مدت خشکسالي هاي اروميه با استفاده از شاخص کمبود توأم-ميرعباسي مجله دانش کشاورزي (آب و خاک) دانشگاه تبريز 23:87-103
۱۲۷- ميرعباسي ر، دين پژوه ي (1391) تحليل روند تغييرات بارش هاي شمال غرب ايران در نيم قرن گذشته مجله علوم و مهندسي آبياري دانشگاه شهيد چمران اهواز 35:59-73
۱۲۸- خسروي نيا پ، صيادي ح، حسين زاده دلير ع، فرسادي زاده د، ميرعباسي ر (1390) بررسي عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد بيشترين ژرفاي آبشستگي پيرامون آبشكن ها فصلنامه مهندسي منابع آب 11:1-10
۱۲۹- ميرعباسي ر، دين پژوه ي، فاخري فرد ا (1390) مدل¬سازي بارش- رواناب با استفاده از اصل حداکثر آنتروپي (مطالعه موردي: حوضه کسيليان) مجله علوم آب و خاك دانشگاه صنعتي اصفهان 58:39-51
۱۳۰- ميرعباسي ر، دين پژوه ي (1389) تحليل روند تغييرات جريان آب رودخانه هاي شمال غرب ايران در سه دهه اخير مجله آب و خاک دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 24:757-768
۱۳۱- ميرعباسي ر، رهنما م (1386) شبيه سازي آبخوان دشت سيرجان با استفاده از مدل Modflow و بررسي اثرات احداث سد تنگوئيه بر آن مجله پژوهش آب ايران 1:1-9
132- Nazeri Tahroudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2024) Wind speed monitoring using entropy theory and a copula-based approach Probabilistic Engineering Mechanics 76:1-15
133- Mirabbasi R, Nazeri Tahroudi M, Sharfi Garmdareh A, ترابي T (2023) A probabilistic approach for estimating spring discharge facing data scarcity Applied Water Science 14:1-15
134- Vahidi M, Mirabbasi R, Abbas K, Nazeri Tahroudi M, Jafari A (2023) Modeling of daily suspended sediment load by trivariate probabilistic model (case study, Allah River Basin, Iran) Journal of Soils and Sediments 24:1-15
135- Nazeri Tahroudi M, Mirabbasi R (2023) Development of decomposition-based model using Copula-GARCH approach to simulate instantaneous peak discharge Applied Water Science 13:1-16
136- Ebrahimzadeh A, Hashemizadeh E, Mirabbasi R (2023) A numerical solution of the mathematical models for water pollution by shifted Jacobi polynomials TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics 14:1-15
137- Nazeri Tahroudi M, Ahmadi F, Mirabbasi R (2023) Performance comparison of IHACRES, random forest and copula-based models in rainfall-runoff simulation Applied Water Science 13:1-15
138- Nazeri Tahroudi M, Mirabbasi R (2023) Frequency decomposition associated with machine learning algorithms and copula modeling for river flow prediction Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 37:2897-2918
139- Birjandi V, Tabatabaei S, Mastouri R, Mazaheri H, Mirabbasi R (2023) Multivariate spatial analysis of groundwater quality using copulas Acta Geophysica 72:1-15
140- Moradzadeh Rahmatabadi S, Irandoost M, Mirabbasi R (2023) Multivariate analysis of rainfall–runoff characteristics using copulas Journal of Earth System Science 132:1-15
141- Sohrabigeshnigani F, گلابي , Mirabbasi R, Nazeri Tahroudi M (2023) Daily solar radiation estimation in Belleville station, Illinois, using ensemble artificial intelligence approaches Engineering Applications of Artificial Intelligence 120:1-15
142- Amini S, Zare Bidaki R, Mirabbasi R, شفائي (2023) Multivariate Analysis of Flood Characteristics in Armand Watershed, Iran Using Vine copulas Arabian Journal of Geosciences 1:1-1
143- Ramezani Y, Nazeri Tahroudi M, De Michele C, Mirabbasi R (2022) Application of copula-based and ARCH-based models in storm prediction Theoretical and Applied Climatology 151:1239-1255
144- Jahannamayie N, Khosravinia P, Sanikhani H, Mirabbasi R (2022) Toward analyzing meteorological droughts in western Iran: a multivariate approach based on vine copulas Natural Hazards 50:1-15
145- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2022) Application of Copula Functions for Bivariate Analysis of Rainfall and River Flow Deficiencies in the Siminehrood River Basin, Iran Journal of Hydrologic Engineering 27:1-15
146- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2022) Application of Copula-Based Approach as a New Data Driven Model for Downscaling the Mean Daily Temperature International Journal of Climatology 43:240-254
147- Ahmadi F, Nazeri Tahoudi M, Mirabbasi R, Kumar R (2022) Spatiotemporal analysis of precipitation and temperature concentration using PCI and TCI indices: a Case study of Khuzestan Province, Iran Theoretical and Applied Climatology 149:743-760
148- Sadeghfam S, Mirahmadi R, Khatibi R, Mirabbasi R, Nadiri A (2022) Investigating Meteorological/Groundwater Droughts by Copula to Study Anthropogenic Impacts Scientific Reports 12:1-16
149- Nazeri Tahoudi M, Mirabbasi R, Ramezani Y, Ahmadi F (2022) Probabilistic Assessment of Monthly River Discharge using Copula and OSVR Approaches Water Resources Management 36:2027-2043
150- Amini S, Zare Bidaki R, Mirabbasi R, شفائي (2022) Flood risk analysis based on nested copula structure in Armand Basin, Iran Acta Geophysica 70:1-15
151- Ahmadi F, Mirabbasi R, Gajbhiye S, Kumar R (2022) Investigating the variation pattern and erosivity power of precipitation in the Sindh river basin of India during last 120 years Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 36:3265-3279
152- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2022) Trivariate joint frequency analysis of water resources deficiency signatures using vine copulas Applied Water Science 12:1-15
153- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2022) Bivariate Simulation of Potential Evapotranspiration Using Copula-GARCH Model Water Resources Management 36:1007-1024
154- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2022) Multivariate analysis of rainfall and its deficiency signatures using vine copulas International Journal of Climatology 42:2005-2018
155- Sharfi Garmdareh A, Mirabbasi R, Nasr-Esfahani M, ترابي T, Fatahi R (2021) Quantify the impacts of anthropogenic changes and climate variability on runoff changes in central plateau of Iran using nine methods Journal of Hydrology 603:1-15
156- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2021) Flood routing via a copula-based approach Hydrology Research 52:1294-1308
157- Jhajharia D, Gupta S, Mirabbasi R, Kumar R, Patle G (2021) Pan Evaporative Changes in Trans-boundary Godavari River basin, India Theoretical and Applied Climatology 145:1503-1520
158- Sharfi Garmdareh A, Mirchi A, Pirmoradian R, Mirabbasi R, Tourian M, Torabi Haghighi A, Madani K (2021) Battling Water Limits to Growth: Lessons from Water Trends in the Central Plateau of Iran Environmental Management 68:53-64
159- Sohrabi geshnigani F, Mirabbasi R, گلابي (2021) Evaluation of FAO’s WaPOR Product in Estimating the Reference Evapotranspiration for Stream Flow Modelling Theoretical and Applied Climatology 144:191-201
160- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2020) A New Method for Joint Frequency Analysis of Modified Precipitation Anomaly Percentage and Streamflow Drought Index Based on the Conditional Density of Copula Functions Water Resources Management 34:4217-4231
161- Sattari M, Mirabbasi R, Jarhan S, Shaker Sureh F, Ahmad S (2020) Trend and abrupt change analysis in water quality of Urmia Lake in comparison with changes in lake water level Environmental Monitoring and Assessment 192:1-16
162- Mirabbasi R, Ahmadi F, Jhajharia D (2020) Comparison of parametric and non-parametric methods for trend identification in groundwater levels in Sirjan plain aquifer, Iran Hydrology Research 51:1455-1477
163- Sattari M, Mirabbasi R, Dolati H, Shaker Sureh F, Ahmad S (2020) Investigating the Effect of Managing Scenarios of Flow Reduction and Increasing Irrigation Water Demand on Water Resources Allocation Using System Dynamics (Case Study: Zonouz Dam, Iran). Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 17:406-421
164- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (2020) Analyzing the Conditional Behavior of Rainfall Deficiency and Groundwater Level Deficiency Signatures by Using Copula Functions Hydrology Research 51:1332-1348
165- Gajbhiye S, Kahya E, Meshram C, Ghorbani M, Ambade B, Mirabbasi R (2020) Long-term temperature trend analysis associated with agriculture crops Theoretical and Applied Climatology 140:1139-1159
166- Abdollahi S, AkhundAli A, Mirabbasi R, Adamowski J (2019) Probabilistic event based rainfall-runoff modeling using copula functions Water Resources Management 33:3799-3814
167- Nazeri Tahoudi M, Khalili K, Ahmadi F, Mirabbasi R, Jhajharia D (2019) Development and application of a new index for analyzing temperature concentration for Iran’s climate International Journal of Environmental Science and Technology 16:2693-2706
168- Ahmadi F, Radmanesh F, Sharifi M, Mirabbasi R (2018) Bivariate frequency analysis of low flow using copula function ( Case study: Dez River Basin, Iran) Environmental Earth Sciences 77:1-15
169- Sanikhani H, Kisi O, Mirabbasi R, Gajbhiye S (2018) Trend analysis of rainfall pattern over the Central India during 1901–2010 Arabian Journal of Geosciences 11:1-15
170- Sanikhani H, Deo R, Samui P, Kisi O, Mert C, Mirabbasi R, Gavili S, Yaseen Z (2018) Survey of different data-intelligent modeling strategies for forecasting air temperature using geographic information as model predictors Computers and Electronics in Agriculture 152:242-260
171- Mirabbasi R, Kisi O, Sanikhani H, Gajbhiye S (2018) Monthly long-term rainfall estimation in Central India using M5Tree, MARS, LSSVR, ANN and GEP models Neural Computing and Applications 30:1-20
172- Zamani R, Mirabbasi R, Nazeri Tahoudi M, Gajbhiye S, Ahmadi F (2018) Spatio-temporal analysis of daily, seasonal and annual precipitation concentration in Jharkhand state, India Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 32:1085-1097
173- Ahmadi F, Nazeri Tahoudi M, Mirabbasi R, Khalili K, Jhajharia D (2018) Spatiotemporal trend and abrupt change analysis of temperature in Iran Meteorological Applications 25:314-321
174- Sattari M, Pal M, Mirabbasi R, Abraham J (2018) Ensemble of M5 Model Tree Based Modelling of Sodium Adsorption Ratio Journal of AI and Data Mining 6:69-78
175- Abdi A, Hassanzadeh Y, Talatahari S, Fakheri-Fard A, Mirabbasi R (2017) Regional bivariate modeling of droughts using L-comoments and copulas Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 31:1199-1210
176- Zamani R, Mirabbasi R, Abdollahi S, Jhajharia D (2017) Streamflow trend analysis by considering autocorrelation structure, long-term persistence and Hurst coefficient in a semi-arid region of Iran Theoretical and Applied Climatology 129:33-45
177- Abdi A, Hassanzadeh Y, Talatahari S, Fakheri-Fard A, Mirabbasi R (2017) Parameter Estimation of Copula Functions Using an Optimization-Based Method Theoretical and Applied Climatology 129:21-32
178- Shafaie M, Fakheri-Fard A, Dinpashoh Y, Mirabbasi R, De Michele C (2017) Modeling Flood Event Characteristics Using D-vine Structures Theoretical and Applied Climatology 130:713-724
179- Abdi A, Hassanzadeh Y, Talatahari S, Fakheri-Fard A, Mirabbasi R (2017) Regional drought frequency analysis using L-moments and adjusted charged system search Journal of Hydroinformatics 19:426-442
180- Sattari M, Mirabbasi R, Shamsi Sushab R, Abraham J (2017) Prediction of groundwater level in Ardebil plain using Support Vector Regression and M5 tree model Groundwater 56:636-646
181- Abdi A, Hassanzadeh Y, Talatahari S, Fakheri-Fard A, Mirabbasi R, B.M.J. Ouarda T (2017) Multivariate Regional Frequency Analysis: Two New Methods to Increase the Accuracy of Measures Advances in Water Resources 107:290-300
182- Sharfi Garmdareh A, Dinpashoh Y, Mirabbasi R (2017) Daily Runoff Prediction using the Linear and Non-Linear Models Water Science and Technology 76:793-805
183- Ahmadi F, Radmanesh F, Parham G, Mirabbasi R (2017) Comparison of the performance of power law and probability distributions in the frequency analysis of flood in Dez Basin, Iran Natural Hazards 87:1313-1331
184- Abdi A, Hassanzadeh Y, Talatahari S, Fakheri-Fard A, Mirabbasi R (2017) Regional drought frequency analysis using L-moments and adjusted charged system search-Mirabbasi Journal of Hydroinformatics 19:426-442
185- Shafaie M, Fakheri-Fard A, Dinpashoh Y, Mirabbasi R, De Michele C (2017) Modeling Flood Event Characteristics Using D-vine Structures-Mirabbasi Theoretical and Applied Climatology 130:713-724
186- Abdi A, Hassanzadeh Y, Talatahari S, Fakheri-Fard A, Mirabbasi R (2017) Parameter Estimation of Copula Functions Using an Optimization-Based Method-Mirabbasi Theoretical and Applied Climatology 129:21-32
187- Zamani R, Mirabbasi R, Abdolahi S, Jhajharia D (2017) Streamflow trend analysis by considering autocorrelation structure, long-term persistence and Hurst coefficient in a semi-arid region of Iran-Mirabbasi Theoretical and Applied Climatology 129:33-45
188- Abdi A, Hassanzadeh Y, Talatahari S, Fakheri-Fard A, Mirabbasi R (2017) Regional bivariate modeling of droughts using L-comoments and copulas-Mirabbasi Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 31:1199-1210
189- Gajbhiye S, Meshram C, Mirabbasi R, Sharma S (2016) Trend analysis of rainfall time series for Sindh river basin in India Theoretical and Applied Climatology 125:593-608
190- Khalili K, Nazeri Tahoudi M, Mirabbasi R, Ahmadi F (2016) Investigation of spatial and temporal variability of precipitation in Iran over the last half century Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 30:1205-1221
191- Khalili K, Nazeri Tahoudi M, Mirabbasi R, Ahmadi F (2016) Investigation of spatial and temporal variability of precipitation in Iran over the last half century-Mirabbasi Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 30:1205-1221
192- Gajbhiye S, Meshram C, Mirabbasi R, Sharma S (2016) Trend analysis of rainfall time series for Sindh river basin in India-Mirabbasi Theoretical and Applied Climatology 125:593-608
193- Dinpashoh Y, Mirabbasi R, Jhajharia D, Zare Abyaneh H, Mostafaeipour A (2014) Effect of Short Term and Long-Term Persistence on Identification of Temporal Trends Journal of Hydrologic Engineering 19:617-625
194- Saghebian S, Sattari M, Mirabbasi R, Pal M (2014) Ground water quality classification by decision tree method in Ardebil region, Iran Arabian Journal of Geosciences 7:4767-4777
195- Dinpashoh Y, Mirabbasi R, Jhajharia D, Zare Abyaneh H, Mostafaeipour A (2014) Effect of Short Term and Long-Term Persistence on Identification of Temporal Trends-mirabbasi Journal of Hydrologic Engineering 19:617-625
196- Saghebian S, Sattari M, Mirabbasi R, Pal M (2014) Ground water quality classification by decision tree method in Ardebil region, Iran- mirabbasi Arabian Journal of Geosciences 11:4767-4777
197- Jafarzadeh A, Vahidi M, Mirabbasi R (2013) Evaluation of the fertility status of soils using Geographical Information System in Ahar area, Iran Science Secure Journal of Biotechnology 2:66-74
198- Mirabbasi R, Anagnostou E, Fakheri-Fard A, Dinpashoh Y, Eslamiyan S (2013) Analysis of Meteorological Drought in Northwest Iran using the Joint Deficit Index Journal of Hydrology 492:35-48
199- Jafarzadeh A, Vahidi M, Mirabbasi R (2013) Evaluation of the fertility status of soils using Geographical Information System in Ahar area, Iran- Mirabbasi Science Secure Journal of Biotechnology 2:66-74
200- Mirabbasi R, Anagnostou E, Fakheri-Fard A, Dinpashoh Y, Eslamiyan S (2013) Analysis of Meteorological Drought in Northwest Iran using the Joint Deficit Index-Mirabbasi Journal of Hydrology 492:35-48
201- Mirabbasi R, Fakheri-Fard A, Dinpashoh Y (2012) Bivariate Drought Frequency Analysis Using the Copula Method Theoretical and Applied Climatology 108:191-206
202- Rahnama M, Mirabbasi R (2010) Effect of groundwater table decline on groundwater quality in Sirjan watershed Arabian Journal for Science and Engineering 35:197-210
203- Mirabbasi R, Mazloumzadeh S, Rahnama M (2008) Evaluation of irrigation water quality using fuzzy logic Research Journal of Environmental Sciences 2:340-352
204- Nazeri Tahroudi M, Mirabbasi R, Nasrolahi A, Karimi S (1402) A Review of Copula-Based Approach for Water Resources Time Series Water Harvesting Research 6:131-144
205- Khani Temeliyeh S, Khani Temeliyeh H, Khani Tamliyeh Z, Mirabbasi R (1401) Investigating The Trend of Temperature Changes by Mann-Kendall Method in Isfahan Station Water Harvesting Research 5:217-228
206- Nazeri Tahroudi M, Mirabbasi R (1401) Frequency analysis of precipitation anomaly percentage and stream flow drought using copula functions Water Harvesting Research 5:168-176
207- Nazeri Tahoudi M, Ramezani Y, De Michele C, Mirabbasi R (1401) Application of vine copulas to dependence analysis of water quality data Journal of Applied Research in Water and Wastewater 9:76-82

طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته (18)
۱- ميرعباسي ر، فتاحي ر () تدقيق آمار و اطلاعات منابع و مصارف استان چهار محال و بختياري و نياز سنجي مصارف شرب و صنعت در افق 1430 :-
۲- نادري اشکفتکي م، ميرعباسي ر () بررسي روند و علل تغييرات کيفي منابع آب زيرزميني در دشت هاي سفيددشت و فرادنبه :-
۳- فتاحي ر، زماني احمدمحمودي ر، شالوئي ف، ميرعباسي ر، رحيمي ر، فتح اللهي م، هاشم زاده ا، نيکوخواه ف () انجام مطالعات نمونه برداري کيفي و ليمنولوژي طرح سد بهشت‌آباد :-
۴- فتاحي ر، ميرعباسي ر () بررسي و تدوين راهکارهاي سازگاري با کم‌آبي در استان چهارمحال و بختياري :-
۵- فتاحي ر، ميرعباسي ر، فتح اللهي م () تعيين حقابه زيست محيطي بخشي از حوضه آبريز بهشت‌آباد (رودخانه بيرگان و دوآب صمصامي) :-
۶- فتاحي ر، پژوهش م، زماني احمدمحمودي ر، هاشم زاده ا، عبدالهي خ، ميرعباسي ر، رئيسي ع () مطالعات نياز زيست محيطي زيردست ساختگاه سد بهشت آباد :-
۷- رمضاني ي، ناظري تهودي م، دي ميکله ک، ميرعباسي ر () کاربرد مدل هاي مبتني بر مفصل و ARCH در شبيه سازي رگبار :-
۸- فتاحي ر، ميرعباسي ر، فتح اللهي م () تعيين نيازهاي زيست محيطي رودخانه بيرگان در حوضه کارون :-
۹- فتاحي ر، ميرعباسي ر () تبيين راهکارهاي سازگاري با خشکسالي در استان چهار محال و بختياري :-
۱۰- فتاحي ر، ميرعباسي ر، فتح اللهي م، زماني احمدمحمودي ر، سفيانيان ع، تعمتي م، ابراهيمي ع () نياز آبي رودخانه زاينده رود و تلاب بين المللي گاوخوني براي استمرار کارکردهاي اکولوژيکي آنها :-
۱۱- فتاحي ر، ميرعباسي ر، زماني احمدمحمودي ر، فتح اللهي م، شالوئي ف، رحيمي ر، هاشم زاده ا () مطالعات ليمينولوژي رودخانه بهشت آباد :-
۱۲- ناظري تهودي م، رمضاني ي، ميرعباسي ر () تحليل فراواني توام درصد آنومالي بارش و خشکسالي دبي جريان با استفاده از توابع مفصل :-
۱۳- قاسمي دستگردي ا، ميرعباسي ر، حسني ز () ارزيابي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني با استفاده از روش زمين آمار و پيش بيني کيفيت با روش تصميم گيري درختي (مطالعه موردي: دشت خانميرزا، استان چهارمحال بختياري) :-
۱۴- شامحمدي ش، ميرعباسي ر () براورد بيلان منابع و مصارف آب با استفاده از روش پويايي سيستم (مطالعه موردي: سد چغاخور) :-
۱۵- ميرعباسي ر () برآورد منابع و مصارف آب در حوضه سد سورک و تخصيص بهينه منابع آب با رويکرد پويايي سيستم ها :-
۱۶- ميرعباسي ر () کاربرد توابع مفصل در تحليل خشکسالي هاي شمالغرب ايران :-
۱۷- ميرعباسي ر () ارزيابي خصوصيات زماني روند بارش (مطالعه موردي: شمال غرب ايران) :-
۱۸- ثاقبيان س، ستاري م، ميرعباسي ر () طبقه بندي کيفيت آب زيرزميني آبخوان دشت اردبيل با استفاده از روش تصميم گيري درختي :-

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (112)
۱-اميدي نياانارکولي ط، ميرعباسي ر، طباطبايي س "بررسي نوسانات سطح آب زيرزميني دشت برخوار اصفهان با استفاده از نرم افزار GMS " سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تکنولوژي (2016)
۲-محمدي احمدمحمودي ح، ميرعباسي ر، سلجوقي بابادي س "تحليلي بر مباني حقوق و ساختار سازه اي قنات، شاهکار مهندسي آب ايران " بيست و دومين کنفرانس هيدروليک ايران (1402)
۳-صياديان برخوردار ي، خاني تمليه ذ، شيردلي ع، ميرعباسي ر "ارزيابي مديريت جامع استحصال آب با رويکرد قوانين حقوقي و سياسي در راستاي سياست هاي کلي نظام در حوزه منابع آب " ششمين کنفرانس بين المللي فقه، حقوق، روانشناسي و علوم تربيتي در ايران و جهان اسلام (1402)
۴-محمدي احمدمحمودي ح، ميرعباسي ر، سلجوقي بابادي س "بررسي چالش هاي مديريتي، اجرايي و موانع حقوقي قانون توزيع عادلانه آب " پنجمين کنفرانس ملي مهندسي و مديريت محيط زيست (1402)
۵-وحيدي م، ميرعباسي ر، نادري م "بررسي فرسايش خاک و توليد رسوب مرتبط با جاده: ارزيابي علل، تکنيک¬هاي ارزيابي و اقدامات کنترل موجود " سومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس (1401)
۶-ناظري تهودي م، رمضاني ي، ميرعباسي ر "تحليل فراواني درصد ناهنجاري هاي بارش و خشکسالي دبي جريان با استفاده از توابع مفصل " اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي مدلسازي و فناوري هاي جديد در مديريت آب (1401)
۷-محمدي احمدمحمودي ح، ميرعباسي ر، رادفر م "ارزيابي اثرات محيط زيستي سازه هاي هيدروليکي طرح انتقال آب کوهرنگ 3، بر اکوسيستم رودخانه کوهرنگ " بيست و يکمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران (1401)
۸-نادري اشکفتکي م، نصر اصفهاني م، ميرعباسي ر، فتاحي ر، نجفي م "ارزيابي کيفيت آب زيرزميني دشت سفيددشت براي استفاده در مصارف شرب و صنعت " چهارمين کنفرانس هيدرولوژي ايران (1401)
۹-نادري اشکفتکي م، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، فتاحي ر "ارزيابي کيفيت آب زيرزميني دشت فرادنبه براي استفاده در مصارف شرب و صنعت " چهارمين کنفرانس هيدرولوژي ايران (1401)
۱۰-اديب مجد ا، ميرعباسي ر، اسدي آقبلاغي م، طباطبايي س، رادفر م "مقايسه و ارزيابي دو روش تبخير- تعرق پتانسيل در شرق حوضه زاينده‌رود " چهارمين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1401)
۱۱-اديب مجد ا، ميرعباسي ر، اسدي آقبلاغي م، طباطبايي س، رادفر م "بررسي روند شاخص خشکي دومارتن در حوضه زاينده‌رود " چهارمين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1401)
۱۲-ناظري تهودي م، احمدي ف، ميرعباسي ر "شبيه¬سازي دبي خروجي سيلاب با استفاده از مفصل¬هاي دوبعدي " چهارمين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1401)
۱۳-فتاحي ر، صمدي بروجني ح، کريمي پارسا م، ميرعباسي ر "بررسي استفاده تلفيقي روشهاي هيدرولوژيکي و هيدروليکي در برآورد رسوب ورودي به مخازن سدهاي بزرگ " چهارمين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1401)
۱۴-محمدي احمدمحمودي ح، رادفر م، ميرعباسي ر "ارزيابي کيفيت آب رودخانه کوهرنگ در محل خروجي تونل سوم کوهرنگ با رويکرد اثرات زيست محيطي " ششمين کنگره بين المللي توسعه کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران (1401)
۱۵-محمدي احمدمحمودي ح، رادفر م، ميرعباسي ر "ارزيابي کيفيت آب رودخانه کوهرنگ در محل احداث سد کوهرنگ3 با رويکرد اثرات زيست محيطي " دومين کنفرانس بين المللي معماري, عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب (1401)
۱۶-محمدي احمدمحمودي ح، رادفر م، ميرعباسي ر "ارزيابي اثرات زيست¬محيطي (EIA) انتقال آب بين-حوضه¬اي با استفاده از روش ماتريس ICOLD (مطالعه موردي: تونل کوهرنگ 3) " دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه (1400)
۱۷-پيرامون ن، عبدالهي خ، ميرعباسي ر، نکويي مهر م "ارزيابي کارآيي مدل هاي بارش- رواناب Tank و SimHyd در شبيه سازي جريان رودخانه بهشت آباد " هشتمين همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران (1398)
۱۸-پيرامون ن، عبدالهي خ، ميرعباسي ر، نکويي مهر م "ارزيابي کارآيي مدل هاي بارش- رواناب AWBM، Tank و SimHyd در شبيه سازي جريان رودخانه جونقان " اولين همايش ملي راهبردهاي سازگاري با کم آبي در مناطق خشک و نيمه خشک (1398)
۱۹-احمدي ف، ميرعباسي ر "شبيه¬سازي و ريزمقياس نمايي بارش روزانه در حوضه آبريز باراندوزچاي (مطالعه موردي: ايستگاه باران¬سنجي ديزج) " سومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1398)
۲۰-دهقاني فرد م، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، زماني ر "بررسي اثرات تغيير اقليم بر دما، بارش و نياز آب آبياري در حوضه رود زرد با استفاده از خروجي مدل¬هاي CMIP5 " سومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1398)
۲۱-ابيار ش، ميرعباسي ر، فتاحي ر، صمدي بروجني ح "بررسي توانايي مدل SWMM در طراحي شبکه جمع آوري رواناب شهري (مطالعه موردي: شهر شهرکرد) " سومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1398)
۲۲-احمدي ف، ميرعباسي ر "تحليل فراواني جريان هاي کمينه حوضه آبريز کوهرنگ " دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس (1398)
۲۳-دهقاني فرد م، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، زماني ر "اثرات تغيير اقليم بر بارش و دما در حوضه بالادست سد جره " دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس (1398)
۲۴-ميرعباسي ر، خسروي نيا پ، صالحي ا "بررسي تغييرات دبي جريان و کيفيت آب رودخانه زاب کوچک " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۲۵-عبدالهي س، رئيسي دهکردي ج، خليليان پور م، ميرعباسي ر "تحليلي بر الگوهاي روند بارش در شرق ايران با استفاده از تحليل موجک گسسته " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۲۶-عبدالهي س، رئيسي دهکردي ج، خليليان پور م، ميرعباسي ر "شناسايي و تحليل تناوب¬هاي معني¬دار بارش در شمال غرب ايران با استفاده از آناليز موجک " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۲۷-ميرعباسي ر، عزيزخاني ث، خاني تمليه ذ، ندرخانلو و "تعيين حجم ذخيره مخازن سدها با استفاده از روش هاي مختلف (مطالعه موردي: شهرچاي اروميه) " يازدهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1397)
۲۸-سيفي پور ک، ميرعباسي ر، ميرزايي م "بهينه‌سازي مکان‌يابي ايستگاه‌هاي پايش کيفي منابع آب سفيددشت با استفاده از تئوري آنتروپي " هفدهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران (1397)
۲۹-اميني ناغاني ف، ميرعباسي ر "مدلسازي بارش- رواناب با استفاده از روش تلفيقي موجک-شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: حوضه آبريز کارون 4) " هفدهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران (1397)
۳۰-وحيدي م، ميرعباسي ر "بررسي اثرات خشکسالي بر ايجاد حالت پايدار رطوبت خاک (اثر متقابل ساختمان خاک، هيدروليک و اقليم) " هفدهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران (1397)
۳۱-عبداللهي اسد آبادي س، آخوندعلي ع، ميرعباسي ر "مدلسازي احتمالاتي و داده مبناي بارش- رواناب با بهره گيري از توابع چندمتغيره مفصل " هفدهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران (1397)
۳۲-بهرامي ساماني م، ميرعباسي ر، قاسمي دستگردي ا، عبداللهي اسد آبادي س "ارزيابي و تحليل خشکسالي با استفاده از شاخص خشکسالي احيائي (RDI) (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري) " هشتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1396)
۳۳-اسدي آقبلاغي ف، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، قاسمي دستگردي ا "پايش و پهنه بندي خشکسالي¬هاي آب زيرزميني دشت بروجن " هشتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1396)
۳۴-ميرعباسي ر، تفضلي ه، عباسي گل م، وحيدي م "شبيه سازي جريان آب¬هاي زيرزميني دشت نوترگي با استفاده از مدل GMS " اولين همايش ملي فرصت هاي نوين توليد و اشتغال بخش کشاورزي در شرق کشور (1396)
۳۵-خسروي دهکردي ا، ميرعباسي ر "تحليل خشکسالي¬هاي آب زيرزميني دشت بروجن " پنجمين کنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري (1396)
۳۶-حسين پور ز، رادفر م، ميرعباسي ر "ارزيابي و پهنه بندي خشکسالي آب زيرزميني با استفاده از شاخص PSI در آبخوان دشت شهرکرد " نخستين کنفرانس بين المللي علوم کشاورزي، دامي، منابع طبيعي، محيط زيست، گردشگري روستايي و گياهان دارويي کشورهاي اسلامي (1396)
۳۷-خسروي دهکردي ا، ميرعباسي ر، قاسمي دستگردي ا "پهنه بندي خشکسالي آب¬هاي زيرزميني با استفاده از شاخص GRI در دشت شهرکرد " شانزدهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران (1396)
۳۸-عبداللهي اسد آبادي س، آخوندعلي ع، ميرعباسي ر "تخمين دبي بيشينه آبنمود با استفاده از مدل احتمالاتي و مفصل مبنا (مطالعه موردي: حوزه آبريز کسيليان) " شانزدهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران (1396)
۳۹-خسروي دهکردي ا، ميرعباسي ر، بهرامي ساماني م "بررسي خشکسالي آب زيرزميني دشت شهرکرد با استفاده از شاخص¬هاي SWI وGRI " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴۰-وحيدي م، ميرعباسي ر "بررسي روش¬هاي بهينه¬حفاظت خاک " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴۱-ستاري م، ميرعباسي ر، زهني م "مقايسه عملکرد شبکه هاي عصبي مصنوعي پرسپترون چند‌لايه و رگرسيون خطي چند متغيره در پيش بيني جريان ورودي روزانه به مخزن سد مهاباد " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴۲-اسدي آقبلاغي ف، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، خسروي دهکردي ا "ارزيابي آثار خشکسالي بر تغييرات سطح سفره آب زيرزميني دشت گندمان با استفاده از شاخص منابع آب زيرزميني " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴۳-بهرامي ساماني م، ميرعباسي ر، قاسمي دستگردي ا، اسدي آقبلاغي ف "ارزيابي خشکسالي هاي دشت شهرکرد با استفاده از شاخص RDI " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴۴-پيرمراديان ر، ميرعباسي ر، شريفي گرم دره ع "برآورد درصد اطمينان حجم مخزن سد حنا با استفاده از روش ماتريس احتمالاتي Gould " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴۵-ملائي ص، نصر اصفهاني م، ميرعباسي ر، فتاحي ر "بررسي عملکرد مدل SWAT در شبيه¬سازي رواناب حوضه (مطالعه موردي: حوضه آبخيز ونک) " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴۶-حسين پور ز، رادفر م، ميرعباسي ر "تحليل وضعيت خشکسالي هاي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شاخص هاي SPI اصلاح شده و GRI در محدوده مطالعاتي آبخوان دشت شهرکرد " هشتمين کنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران (1395)
۴۷-کريمي ف، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، رادفر م "بررسي تاثير تغيير اقليم بر آبدهي حوضه با دخالت مدل هيدرولوژي (مطالعه موردي: حوضه رودخانه قره آغاج واقع در استان فارس) " همايش ملي فضاي سبز و مديريت شهري (1395)
۴۸-کريمي ف، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، رادفر م "برنامه ريزي تخصيص منابع آب سد ميرزاي شيرازي با استفاده از مدل WEAP " همايش ملي فضاي سبز و مديريت شهري (1395)
۴۹-اسماعيلي ع، رادفر م، ميرعباسي ر، فتاحي ر "بهينه سازي الگوي کشت زراعي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: حوضه زاينده رود) " دومين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک (1395)
۵۰-جارحان س، ميرعباسي ر، ستاري م، فهيدي ش "ارزيابي روند و تغييرات ناگهاني هدايت الکتريکي در درياچه اروميه " کنفرانس بين المللي پيامدهاي جغرافيايي و زيست محيطي وضعيت درياچه اروميه (1395)
۵۱-ملائي ص، نصر اصفهاني م، ميرعباسي ر، فتاحي ر "تحليل روند چند پارامتر مهم هواشناسي در برخي ايستگاه هاي حوضه آبريز مرکزي " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۵۲-خدابخشي سورشجاني ح، زماني ر، نصر اصفهاني م، ميرعباسي ر "شبيه سازي هيدروگراف جريان با استفاده از مدل هيدرولوژيکي- توزيعي WetSpa (مطالعه موردي: حوضه آبخيز رود زرد در استان خوزستان) " سومين کنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران (1395)
۵۳-خدابخشي سورشجاني ح، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، زماني ر "تهيه نقشه ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوضه آبريز با استفاده از مدل WetSpa درمحيط GIS " سومين کنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران (1395)
۵۴-اسماعيلي ع، رادفر م، ميرعباسي ر، فتاحي ر "تخصيص بهينه آب با رويکرد نظريه بازي " اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي (1395)
۵۵-بياتي اشکفتکي ف، ميرعباسي ر "برآورد رواناب حوضه آبريز با استفاده از هيدروگراف واحد لحظه‌اي ژئومورفولوژي " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۵۶-عاشوري م، دوستي رضايي م، ميرعباسي ر، احمدي ف "بررسي روند تغييرات درازمدت بارش¬هاي غرب درياچه اروميه با استفاده از آزمون¬ ناپارامتريک من- کندال اصلاح شده " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۵۷-طلاکش ش، فتاحي ر، ميرعباسي ر، صمدي بروجني ح، خواجه پور ا "ارزيابي کل جامدات محلول در مخزن يک سد بزرگ (مطالعه موردي: سد کارون 3) " اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (1394)
۵۸-حقيقت جو پ، ميرعباسي ر، حبيبي نژاد م " شبيه سازي آب زيرزميني با استفاده از نرم افزار PMWinو راهکارهاي مديريتي مطالعه موردي دشت سيرجان " اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي (WEC2015) (1394)
۵۹-دشت پور ع، ميرعباسي ر "بررسي تغييرات مكاني و زماني کيفيت آب زيرزميني با استفاده از زمين آمار (مطالعه موردي: دشت رستم - استان فارس) " دومين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي (1394)
۶۰-حقيقت جو پ، ميرعباسي ر، حبيبي نژاد م "شبيه سازي آب زيرزميني با استفاده از نرم افزار PMWinو راهکارهاي مديريتي مطالعه موردي دشت سيرجان " سيزدهمين همايش سراسري آبياري و کاهش تبخير (1394)
۶۱-جلالي جشوقاني ز، فتاحي ر، صمدي بروجني ح، ميرعباسي ر، خواجه پور ا "بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر شبيه سازي لايه بندي حرارتي در مخازن سد (مطالعه موردي: سد کارون 4) " دومين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي (1394)
۶۲-عبداللهي اسد آبادي س، آخوندعلي ع، زماني احمد محمودي ر، ميرعباسي ر "تحليل روند دبي جريان با استفاده از چهار نگارش مختلف آزمون من- کندال (مطالعه موردي: چند سرشاخه اصلي رودخانه کارون) " دهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1394)
۶۳-کدخداحسيني م، شامحمدي ش، ميرعباسي ر، نوذري ح "تعيين عملکرد سد چغاخور در تامين نيازهاي پايين دست با استفاده از مدل Vensim " دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اکوسيستم هاي کشاورزي (1394)
۶۴-اکبري م، ميرعباسي ر "برآورد نياز آبي زيست محيطي رودخانه کيار " دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اکو سيستم هاي کشاورزي (1394)
۶۵-حسني ز، ميرعباسي ر "بررسي کيفيت آبخوان خانميرزا جهت مصارف کشاورزي " اولين کنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب (1394)
۶۶-مجيدي ع، رادفر م، ميرعباسي ر، معروفي ص "تحليل خصوصيات خشکسالي هواشناسي برخي از ايستگاه هاي حوضه آبريز قره چاي " سومين همايش ملي انجمن هاي علمي دانشجويي رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي (1394)
۶۷-ميرعباسي ر، حسني ز "ارزيابي کيفيت آبخوان دشت خانميرزا از نظر مصارف شرب " نهمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1394)
۶۸-اميني نجف ابادي م، نوري امامزاده اي م، ميرعباسي ر "رعايت حقوق مرتبط با توزيع آب، لازمه توسعه پايدار " همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال و بختياري (1394)
۶۹-اکبري م، ميرعباسي ر "بررسي عملکرد مخزن سد سورک با استفاده از پويايي سيستم " اولين کنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب (1394)
۷۰-حسني ز، مجيدي ع، ميرعباسي ر "ارزيابي کيفيت شيميائي آب زيرزميني از لحاظ کشاورزي، شرب و مصارف صنعتي در آبخوان خانميرزا " همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال و بختياري (1394)
۷۱-مجيدي ع، حسني ز، ميرعباسي ر "مديريت خشکسالي و ارائه راهکارهاي مقابله با آن در استان چهارمحال و بختياري " همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال و بختياري (1394)
۷۲-مجيدي ع، رادفر م، ميرعباسي ر، معروفي ص "بررسي روند خصوصيات خشکسالي هاي هواشناسي دشت قهاوند " اولين کنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب (1394)
۷۳-مجيدي ع، رادفر م، ميرعباسي ر، معروفي ص "بررسي و پايش خشکسالي دشت قهاوند- رزن با استفاده از شاخص هاي خشکسالي " نهمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1394)
۷۴-کدخداحسيني م، شامحمدي ش، ميرعباسي ر، نوذري ح "ارزيابي تخصيص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رويکرد پويايي سيستم ها. " نهمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1394)
۷۵-وحيدي م، جعفرزاده ع، ميرعباسي ر "بررسي اثر کاربري¬هاي مختلف اراضي بر روند تغييرات سالانه هيدرولوژيک حوضه آبخيز ليقوان با استفاده از تکنيک سنجش از دور " دومين همايش ملي بحران آب (1393)
۷۶-وحيدي م، جعفرزاده ع، ميرعباسي ر "تأثير تغييرات تراکم پوشش گياهي بر روند رواناب و رسوب سالانه حوضه آبخيز هروي در استان آذربايجان شرقي " دومين همايش ملي بحران آب (1393)
۷۷-محمودي ع، ميرعباسي ر "مقايسه عملکرد دو شاخص SPI و SPI اصلاح شده در تشخيص رويدادهاي خشکسالي (مطالعه موردي: شهرستان دهدشت، استان کهگيلويه و بوير احمد) " دومين همايش ملي بحران آب (1393)
۷۸-عسگري ا، ميرعباسي ر "ارزيابي روند بارش، جريان و کيفيت آب رودخانه حوزه بازفت " دومين همايش ملي بحران آب. (1393)
۷۹-ميرعباسي ر، کدخداحسيني م، شامحمدي ش، نوذري ح "بررسي ميزان تبادل آب بين درياچه اروميه و سفره هاي آب زيرزميني " دومين همايش ملي بحران آب (1393)
۸۰-ثاني خاني ه، ميرعباسي ر، دين پژوه ي "تحليل وابستگي دما و بارش تبريز با استفاده از توابع مفصل " هشتمين کنگره ملي مهندسي عمران (1393)
۸۱-احمدي ف، رادمنش ف، ميرعباسي ر "کاربرد مدل هاي غيرخطي سري زماني در پيش بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي اروميه) " سيزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1393)
۸۲-پاشاپور خلف انصار ر، ستاري م، ميرعباسي ر "مدل سازي ميزان تبخير از سطح آزاد آب مخزن سد علويان با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با روابط تجربي " ششمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك (1392)
۸۳-وحيدي م، جعفرزاده ع، ميرعباسي ر، صادق زاده م "ارزيابي وضعيت حاصلخيزي خاک¬هاي شهرستان اهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي " دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1390)
۸۴-ملک پور ا، ميرعباسي ر، مجنوني هريس ا، فرسادي زاده د "تأثير مصالح با دانه بندي متفاوت در کنترل نشت از بدنه سدهاي خاکي " دهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1390)
۸۵-ميرعباسي ر "بررسي دوره¬هاي خشکسالي شهرستان گنبد کاووس با استفاده از شاخص استاندارد بارش " نخستين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي منابع آب ايران (1389)
۸۶-ميرعباسي ر "مدل توزيع احتمالي شرطي رواناب بر اساس ماکزيمم آنتروپي (مطالعه موردي: حوزه رودخانه چالوس) " اولين همايش ملي-منطقه اي اکولوژي درياي خزر (1389)
۸۷-ميرعباسي ر "بررسي پيامدهاي خشک شدن درياچه ها در نقاط مختلف جهان " دومين همايش ملي بحران زيست محيطي پارک ملي درياچه اروميه (1389)
۸۸-ميرعباسي ر "بررسي تغيير اقليم در حوضه درياچه اروميه " دومين همايش ملي بحران زيست محيطي پارک ملي درياچه اروميه (1389)
۸۹-ميرعباسي ر "پيامدهاي زيست محيطي خشك شدن درياچه اروميه " دانشگاه پيام نور نقده (1389)
۹۰-ميرعباسي ر "ارزيابي شبکه پايش کيفيت آب زيرزميني دشت اهر بر اساس تئوري آنتروپي " اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي (1389)
۹۱-ميرعباسي ر "بررسي ارتباط روند بارش و جريان در حوزه آجي چاي " دومين کنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب (1389)
۹۲-ميرعباسي ر "بررسي جايگاه خشکسالي در مقايسه با ساير بلاياي طبيعي " همايش منطقه اي بحران آب و خشکسالي (1388)
۹۳-ميرعباسي ر "پايش بلند مدت خشکسالي شهرستان رشت با استفاده از شاخص استاندارد بارش " همايش منطقه اي بحران آب و خشکسالي (1388)
۹۴-ميرعباسي ر "پايش خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از تئوري ران (مطالعه موردي حوضه آجي چاي آذربايجانشرقي) " دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن (1388)
۹۵-ميرعباسي ر "کاربرد منطق فازي در تخمين تابش خورشيدي روزانه رسيده به سطح زمين " سومين کارگاه ابر ساختارهاي جبري و رياضيات فازي (1388)
۹۶-ميرعباسي ر "بررسي روند تغييرات بارش شمال غرب ايران " دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير (1388)
۹۷-ميرعباسي ر "مدل رياضي آبخوان دشت سيرجان " سومين کنگره ملي مهندسي عمران (1386)
۹۸-ميرعباسي ر "بررسي اثرات احداث سد تنگوئيه بر وضعيت آبخوان دشت سيرجان " ششمين کنفرانس هيدروليک ايران (1386)
۹۹-ميرعباسي ر "انتخاب مناسب ترين توزيع آماري جهت پيش بيني دبي حداکثر لحظه اي " سومين کنفرانس آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1386)
۱۰۰-ميرعباسي ر "پهنه بندي کيفي آب زيرزميني دشت سيرجان از نظر قابليت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار با استفاده از GIS " Integrated Water Resource Management National Conference (1386)
۱۰۱-ميرعباسي ر "بررسي اثرات تغيير روش بهره¬برداري از آبهاي¬زيرزميني در دشت سيرجان " نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير (1386)
۱۰۲-قرباني ب، ميرعباسي ر "كاربرد صافي هاي خود تميز كن در سيستم هاي تحت فشار(conada effect screen) " ششمين کنفرانس هيدروليک ايران، (1386)
۱۰۳-ميرعباسي ر "شبيه سازي آبخوان دشت سيرجان با استفاده از مدل کامپيوتري MODFLOW " دومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران (1385)
۱۰۴-ميرعباسي ر "بررسي عملکرد هيدروليکي صافي هاي خود تميز کن (COANDA EFFECT SCREEN) " نخستين همايش ملي مهندسي مسيل ها (1385)
۱۰۵-ميرعباسي ر "ارزيابي ميزان آلودگي و کيفيت آبهاي زيرزميني دشت سيرجان " نخستين همايش منطقه اي آب (1385)
۱۰۶-ميرعباسي ر "ارزيابي افت سطح آب زيرزميني و اثر آن بر کيفيت آب زيرزميني دشت سيرجان " اولين همايش زمين شناسي زيست محيطي و پزشکي (1385)
107-Jahannamayie N, Khosravinia P, Sanikhani H, Mirabbasi R "Multivariate analysis of meteorological drought using the D-vine copula in western Iran " 12th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2023) (2023)
108-Sanikhani H, Mirabbasi R, Kisi O "Pan evaporation modeling in central India using soft computing techniques " 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWAR 2019) (2019)
109-Sattari M, Mirabbasi R, Jarhan S "Trend analysis of water quality parameters and compare them with the water level fluctuations of the Lake Urmia " International Congress of Health and Environment (2017)
110-Sharfi Garmdareh A, Mirabbasi R "Water resources management and lack of water in the Zayandehrud river basin, Iran " 10th World Congress of EWRA (2017)
111-Jhajharia D, Mirabbasi R "Detection of the causative meteorological parameters of solar dimming in Thar Desert of northwest India " 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, The Past, Present and Future of World’s Water Resources (2017)
112-Tabatabaei S, Omidinia anarkoli T, Mirabbasi R "Evaluation of wastewater recharge on groundwater quality and quantity using GMS in Borkhar Aquifer " First Indian National Groundwater Conference (INGWC-2016) on Sustainable Development and Management of Groundwater Resources in Arid and Semi-Arid Regions (2016)

چاپ كتاب
۱-اسلاميان س، ميرعباسي ر، استاد علي عسکري ک "آمار مهندسي پيشرفته: شبيه سازي، مدلسازي عدم قطعيت و تحليل حساسيت " چاپ اول (1396) اصفهان ايران
۲-محمدرضاپور طبري م، ظريف صنايعي ح، ميرعباسي ر "چکيده مقالات هفدهمين کنفرانس هيدروليک ايران " چاپ اول (1397) ايران، شهرکرد
۳-ناظري تهودي م، رمضاني ي، ميرعباسي ر "مفصل ها و کاربرد آن در هيدرولوژي و منابع آب " چاپ اول (1399) بيرجند- ايران
۴-ناظري تهودي م، رمضاني ي، ميرعباسي ر "تحليل وابستگي داده ها با استفاده از مفصل هاي واين " چاپ اول (1400) بيرجند- ايران
۵-ناظري تهودي م، رمضاني ي، ميرعباسي ر، خليلي ک "تحليل آماري سري هاي زماني در منابع آب با استفاده از نرم افزار R " چاپ اول (1401) بيرجند- ايران
۶-ناظري تهرودي م، رمضاني ي، دي ميکله ک، ميرعباسي ر "تحليل چندمتغيره وقايع هيدرولوژيک با استفاده از توابع مفصل " چاپ اول (1402) بيرجند- ايران
7-Mirabbasi R "Application of Artificial Intelligence Methods in Geosciences and Hydrology (Chapter 4: Application of Artificial Intelligence Methods for Groundwater Quality Prediction) " چاپ اول (2015) Foster City, CA. USA
8-Kumar R, Singh V, Jhajharia D, Mirabbasi R "Applied Agricultural Practices for Mitigating Climate Change " چاپ اول (2020) Boca Raton, Florida, USA
9-Kumar R, Singh V, Jhajharia D, Mirabbasi R "Agricultural Impacts of Climate Change " چاپ اول (2020) Boca Raton, Florida, USA
10-Ahmadi F, Nazeri Tahoudi M, Mirabbasi R, Khalili K, Jhajharia D "Spatial Distribution of a Daily, Monthly and Annual Precipitation Concentration Index " چاپ اول (2019) Boca Raton, Florida, USA
11-Mirabbasi R, Jhajharia D "Multivariate Assessment of Drought Using Composite Drought Index " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
12-Kanthavel P, Jhajharia D, Yurembam G, Mirabbasi R "Comparative copula?based multivariate meteorological drought analysis: a case study from Northeast India " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
13-Caloiero T, Mirabbasi R "A copula-based joint deficit index for the analysis of droughts in New Zealand " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
14-Ahmadi F, Nazeri Tahroudi M, Ramezani Y, Mirabbasi R "Analysis of meteorological drought using Joint Deficit Index based on downscaled precipitation data " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
15-Nazeri Tahroudi M, Ahmadi F, Ramezani Y, Mirabbasi R "Analysis of drought using a modified version of the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
16-Nazeri Tahroudi M, Ahmadi F, Ramezani Y, Pourreza-Bilondi M, Mirabbasi R "Investigating the relationship between the temporal distribution of precipitation and flow shortness volume over Lake Urmia Basin, Iran " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
17-Singh V, Jhajharia D, Mirabbasi R, Kumar R "Integrated Drought Management, Volume 2: Forecasting, Monitoring, and Managing Risk " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
18-Singh V, Jhajharia D, Mirabbasi R, Kumar R "Integrated Drought Management, Volume 1: Assessment and Spatial Analyses in Changing Climate " چاپ اول (2023) Boca Raton, Florida, USA
طرح هاي کاربردي (0)
عنوان
عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مساحي و نقشه برداري نظري
هوا واقليم شناسي نظري
هوا و اقليم شناسي
مساحي و نقشه برداري
مهندسي منابع آب
نقشه برداري منابع زمين
آبهاي زيرزميني
نقشه برداري ۱ نظري
نقشه برداري ۱ عملي
هيدرولوژي آبهاي سطحي
مهندسي پي
طراحي سدهاي خاكي
آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي نظري
هيدرولوژي آبهاي سطحي نظري
آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي عملي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آناليز سيستم هاي منابع آب
مدل هاي رياضي در هيدرولوژي
تحليل سامانه هاي منابع آب ۱
موضوعات خاص در هيدرولوژي
طراحي سدهاي خاکي پيشرفته
مهندسي منابع آب تكميلي
هيدرولوژي آبهاي سطحي تكميلي
دکتراي تخصصي(Ph.D)
مهندسي منابع آب پيشرفته
هيدرولوژي حوضه هاي شهري و مناطق كوچك
هيدرولوژي مهندسي پيشرفته
روش هاي استوكاستيك در منابع آب
تحليل سامانه هاي منابع آب ۲
كـارشناسي
نقشه برداري ۱ و عمليات
مساحي و نقشه برداري
هوا واقليم شناسي عملي
مساحي و نقشه برداري عملي
مديريت منابع آب
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آناليز سيستم هاي منابع آب
مدلهاي رياضي در هيدرولوژي
راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (31)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ساسان اميني برآورد خطر سيل با استفاده از توابع مفصل و تحليل عدم قطعيت (مطالعه موردي : حوزه آبخيز کارون شمالي) ۱۴۰۰
عليرضا شريفي گرم دره تعيين سهم اثرات اقليمي و فعاليت هاي انساني بر تغييرات رژيم جريان در سرشاخه هاي زاينده رود (زير حوضه قلعه شاهرخ) ۱۳۹۹
عبدالله رمضاني چرمهينه ارائه حل تحليلي براي ‌سيستم چندچاهي احياء آب‌هاي زيرزميني در مجاورت يک آبراهه دائمي ۰
رقيه پيرمراديان مدل سازي سيل ناگهاني با استفاده از داده هاي بارش ماهواره اي زمان واقعي و نزديک زمان واقعي ۰
اسماعيل اديب مجد توسعه يک مدل برنامه ريزي درون فصلي منابع آب با در نظر گرفتن شرايط کم آبياري (مطالعه موردي: حوضه زاينده رود) ۰
فرشاد علي پورنصيرمحله تحليل طرحهاي انتقال آب با تلفيق رويکرد انتخاب عمومي و تئوري بازي‌ها (مطالعه موردي: طرح انتقال آب بهشت آباد) ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
غلامرضا علي پورمداب مدل¬سازي تبخير از تشت در استان کهکيلويه و بويراحمد با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و روش‌هاي تجربي ۱۴۰۲
زهرا رفيعي طاقانکي بررسي مشخصه هاي خشکسالي هواشناسي و خشکسالي آب زيرزميني مبتني بر GRACE و ارتباط آن با الگو هاي دورپيوند هواشناسي در دشت هاي سفيد دشت و فرادنبه ۱۴۰۲
محسن نادري اشکفتکي بررسي روند و علل تغييرات کيفي منابع آب زيرزميني در دشت هاي سفيددشت و فرادنبه ۱۴۰۱
زهرا رشيد شبيه سازي فرايند بارش-رواناب با استفاده از مدل¬هاي GR۴J و HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه بازفت) ۱۴۰۰
نگين حافظي بيرگاني تخصيص بهينه منابع آب مخزن سد مارون تحت شرايط تغيير اقليم ۱۴۰۰
فاطمه سهرابي گشنيگاني مدل سازي بارش-رواناب با استفاده از مدل HBV و الگوريتم جنگل¬تصادفي (مطالعه موردي: حوضه آبريز بازفت) ۱۳۹۹
اسماعيل صادقي شبيه سازي فرايند بارش-رواناب در حوضه گلپايگان با استفاده از مدل WMS ۱۳۹۹
شيرين ابيار ارزيابي شبكه جمع آوري رواناب شهري با استفاده از مدل ( SWMMمطالعه موردي:شهر شهرکرد) ۱۳۹۸
ريحانه قسمي کاربرد روش پويايي سيستم در تخصيص بهينه منابع آب سد نرگسي ۱۳۹۸
فهيمه اميني ناغاني بررسي اثر تغيير اقليم بر توليد انرژي برقابي (مطالعه موردي: سد کارون۴) ۱۳۹۷
مرضيه بهرامي ساماني پيش بيني خشكسالي¬هاي هواشناسي استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تبديل موجك ۱۳۹۶
فرزانه اسدي آقبلاغي ارزيابي خشکسالي¬هاي حوضه آبريز رودخانه بهشت¬آباد با استفاده از شاخص خشکسالي ترکيبي ۱۳۹۶
مريم دهقاني فرد بررسي اثرات تغيير اقليم بر سيستم منابع آب با استفاده از مدل weap ۱۳۹۶
امير خسروي دهکردي ارزيابي و پيش بيني خشکسالي¬هاي آب زيرزميني در سه دشت ممنوعه استان چهارمحال وبختياري ۱۳۹۶
صفورا ملائي بررسي ارزيابي دقت مدل SWAT در برآورد رواناب با استفاده از داده هاي مدل اقليمي منطقه اي REG CM (مطالعه موردي حوضه آبريز ونک ) ۱۳۹۶
عايشه اسماعيلي تخصيص عادلانه منابع¬آب حوضه زاينده¬رود با استفاده از تئوري بازي¬ها ۱۳۹۵
فيصل کريمي تخصيص بهينه منابع آب سد ميرزاي شيرازي با استفاده از رويکرد پوياي سيستم ۱۳۹۵
فاطمه بياتي اشکفتکي برآورد رواناب حوضه آبريز با استفاده از هيدروگراف واحد لحظه‌اي ژئومورفولوژي (GIUH) و توابع مفصل ۱۳۹۵
حديثه خدابخشي سورشجاني ارزيابي اثرات تغيير¬اقليم بر رواناب با استفاده از مدل توزيعي WetSpa با رويکرد احتمالاتي و تحليل عدم قطعيت ۱۳۹۵
حسينعلي رضايي ادرياني شبيه سازي و مديريت بهره‌برداري آبخوان دشت ميمه با استفاده از نرم افزار PMWIN ۱۳۹۴
طيبه اميدي نياانارکولي بررسي پيشروي شوري آب در آبخوان برخوار با استفاده از نرم افزار GMS ۱۳۹۴
زهرا حسني ارزيابي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني با استفاده از روش زمين آمار و پيش¬بيني کيفيت با روش تصميم¬گيري درختي (مطالعه موردي: دشت خانميرزا، استان چهارمحال و بختياري) ۱۳۹۴
محمد حسين محمدتبار پهنه¬بندي سيلاب در حوضه رودخانه با استفاده از داده¬هاي بازتحليل ERA۵ (مورد مطالعه: حوضه جونقان و کيار) ۰
سبحان جلالي کوشکي شبيه سازي کيفيت آب رودخانه بيرگان با استفاده از مدل هاي QUAL۲K و WASP ۰
حسن ظفري دوازده امامي آينده پژوهي منابع و مصارف آب در حوضه کوهرنگ با استفاده از نرم افزار WEAP ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (17)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
بهار محمدي تحليل ريسك سيلاب در سيستم زنجيره اي از مخازن سري و موازي به روش شبکه بيزين پويا با در نظرگرفتن عدم قطعيت هاي هيدرولوژيکي و هيدروليکي (مطالعه موردي: رودخانه هاي دز و کارون، خوزستان) ۱۴۰۲
سيد علي اصغر هاشمي شيخ شباني شبيه ‏سازي جريان بهم پيوسته آبهاي سطحي و زيرزميني و ارزيابي بهره‏ وري آب به روش حسابداري آب در حوضه زاينده‎رود ۱۳۹۷
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
نويد رادبروجني تاثير خشکسالي بر تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني دشت شهرکرد و آسيب پذيري آبخوان ۱۴۰۲
نسرين پيرامون مدل‌سازي بارش–رواناب بر اساس مدل مخزن با روش بهينه‌سازي ازدحام ذرات (مطالعه موردي: حوزه آبخيز جونقان) ۱۴۰۱
شيرين سليماني بابادي ارزيابي پايداري زيرحوزه‌هاي آبخيز کارون بزرگ در برابر سيل با استفاده از شاخص¬هاي اطمينان-پذيري،تاب¬آوري و آسيب¬پذيري ۱۴۰۰
احمدرضا اسماعيلي ارزيابي و باز طراحي شبكه¬هاي بارانسنجي با استفاده از تئوري آنتروپي (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري) ۱۳۹۹
حسين محمدي احمدمحمودي ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA) انتقال آب بين حوضه اي (مطالعه موردي سد و تونل کوهرنگ ۳) ۱۳۹۹
زينب بوعذاري بررسي اثر تغيير اقليم بر تغيير نياز آبي گندم در دوره‌هاي آتي در استان خوزستان ۱۳۹۶
مريم اکابريان فرد محاسبه نگهداشت پتانسيل حوضه آبريز با استفاده از مدل اصلاح شده SCS -CN (مطالعه موردي:حوضه هاي آبريز کسيليان و امامه) ۱۳۹۶
زينب حسين پور ارزيابي خشکسالي، تعيين و پهنه بندي مناطق بحراني سفره آب زيرزميني دشت شهرکرد ۱۳۹۵
مهتاب کريمي پارسا ارزيابي روش هاي برآورد رسوب ورودي به مخازن سدهاي بزرگ(مطالعه موردي:سد دز) ۱۳۹۵
زينب جلالي جشوقاني بررسي لايه بندي حرارتي و شيميايي آب در مخزن سدهاي بزرگ (مورد مطالعه سد کارون ۴) ۱۳۹۴
شيرين السادات طلاکش بررسي لايه بندي حرارتي و شيميايي آب در مخزن يک سد بزرگ (مطالعه موردي: سد کارون ۳) ۱۳۹۴
پريسا قاسمي ابيازني تأمين نوبتي آب در شبكه‌هاي توزيع با در نظر گرفتن ملاحظات كيفي ۱۳۹۴
علي اکبر مجيدي پايش و پيش بيني خشكسالي هواشناسي دشت رزن-قهاوند (استان همدان) با شاخص بارش استاندارد اصلاح شده و زنجيره ماركوف ۱۳۹۴
مصطفي کدخداحسيني استفاده از رويکرد پويايي سيستم‌ها در تخصيص بهينه منابع آب (مطالعه موردي: سد چغاخور) ۱۳۹۴
معين بهرامي ديزيچه ارزيابي تاثير تغييرات اقليمي بر تامين نيازهاي آبي حوضه آبريز ونک با استفاده از مدل¬هاي WEAP و VENSIM. ۰