۱۳۹۸/۱۱/۲۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمدحسن
نام خانوادگي : صالحي
سال تولد : 1351
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استاد
بخش : خاکشناسي
دانشکده : كشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mehsalehi@yahoo.com
علاقه مندي ها : پيدايش و رده‌بندي خاك، ارزيابي و تناسب اراضي، تغييرپذيري خاك، نقشه‌برداري رقومي، كاني‌شناسي رس، كاربرد ايزوتوپ‌هاي پايدار در خاكشناسي

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته خاكشناسي
صنعتي اصفهان (ايران)
سال 1376 تا 1381 بررسي چگونگي تشكيل و ميزان تغييرپذيري خاك‌ها در چندين واحد نقشه در منطقه فرخشهر شهركرد
کارشناسي ارشد
رشته خاكشناسي
صنعتي اصفهان ()
سال 1374 تا 1376 بررسي منشاْ، عوامل و فرآيندهاي تجمع نمك و تاثير آنها بر فرسايش بادي در دشت سگزي (سجزي) اصفهان
کارشناسي
رشته مهندسي كشاورزي
صنعتي اصفهان (ايران)
سال 1370 تا 1374 ----

افتخارات
۱-پژوهشگر برتر دانشگاه شهركرد (1393)
۲-پژوهشگر برتر دانشگاه شهركرد (1392)
۳-پژوهشگر برتر دانشگاه شهركرد (1389)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (99)
۱- ميرباقري ص، نادري م، صالحي م، محمدي ج (1398) بررسي آلودگي خاك و رسوبات بادي به برخي از فلزات سنگين در دشت شهركرد (مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي 3:327-339
۲- شاهيني م، اسفنديار پور ع، مصلح ز، شيراني ح، صالحي م (1397) بررسي خطا و عدم قطعيت در تهيه نقشه هاي موضوعي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و داده هاي محيطي، مطالعه موردي: نقشه رقومي خاک دشت شهرکرد جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 29:169-182
۳- سلمان پور آ، صالحي م، محمدي ج، محنت کش ع، طباطبايي س (1397) مدل‌سازي تغييرات شوري خاک به منظور پيش بيني تغييرات تناسب اراضي در برخي مزارع گندم و جو در منطقه نيريز استان فارس (مهندسي زراعي (مجله علمي کشاورزي 41:89-104
۴- صالحي م، مصلح قهفرخي ز (1397) بررسي قابليت تعميم‌پذيري نتايج حاصل از نقشه‌برداري رقومي به منظور پيش‌بيني كلاس‌هاي خاك (مطالعه موردي: دشت شهركرد، استان چهارمحال و بختياري) مجله مديريت خاك و توليد پايدار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 8:131-140
۵- رفيعي الحسيني م، صالحي م، جوادي س، مصلح قهفرخي ز، محمدخاني ع (1397) تأثير ويژگي هاي خاک و کاربرد کود دامي بر ويژگي‌هاي رويشي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي (.Mentha piperita L) نشريه مديريت خاک و توليد پايدار 8:1-21
۶- اعتدالي س، ابطحي ع، صالحي م، گيوي ج، فرپور م، باقرنژاد م (1396) تشکيل و تکامل خاک ها در يک رديف پستي و بلندي در منطقه چلگرد استان چهار محال و بختياري نشريه مديريت خاك و توليد پايدار 7:45-64
۷- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، محنت کش ع، اسفنديارپور ع (1396) بررسي كارايي روش‌هاي رقومي به منظور ارزيابي تناسب كيفي اراضي (مطالعه موردي: دشت شهركرد استان چهارمحال و بختياري) نشريه آب و خاك 32:87-99
۸- مهاجر ر، صالحي م (1396) مقايسه‌ي‌ِ کارآيي دو سامانه‌ي رده‌بندي آمريکايي و جهاني خاک در بيان آلودگي‌هاي زيست محيطي، مطالعه موردي: منطقه لنجانات اصفهان نشريه آب و خاك 31:1651-1664
۹- بهادر م، تدين م، رفيعي الحسيني م، صالحي م (1396) تغييرات دماي سايه انداز و برخي صفات فيزيولوژيك شاهدانه ) (Cannabis sativaتحت تنش كم آبي و سطوح زئوليت تنشهاي محيطي در علوم زراعي 10:269-279
۱۰- پورمحمدعلي ب، صالحي م، حسيني فرد ج، شيراني ح، اسفنديارپور ع (1396) پيش‌ بيني عملكرد پسته با استفاده از رگرسيون چندمتغيره خطي و شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: شهرستان‌هاي انار و رفسنجان استان كرمان) مجله مهندسي زراعي 40:71-87
۱۱- اعتدالي دهکردي س، ابطحي س، صالحي م، گيوي ج، فرپور م، باقرنژاد م (1396) بررسي تشکيل و تکامل خاک ها در يک رديف پستي و بلندي در منطقه چلگرد استان چهار محال و بختياري مديريت خاک و توليد پايدار 7:45-64
۱۲- سلمان پور آ، صالحي م، محمدي ج (1396) بررسي وضعيت آلودگي به عناصر كروم، نيكل و كبالت در خاك‌هاي متاثر از سازندهاي افيوليتي در منطقه نيريز استان فارس نشريه آب و خاك 30:772-784
۱۳- رحماني ساماني ا، قبادي نيا م، دانش شهرکي ع، طباطبايي س، صالحي م (1396) تاثير مديريت‌ آبياري بر ميزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوايي برنج نشريه حفاظت منابع آب و خاک 6:127-139
۱۴- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، اسفنديارپور ع، محنت کش ع (1396) مقايسه نگرش روش‌هاي نقشه‌برداري سنتي و رقومي خاک با استفاده از رويكرد تفرق کارکردي (مطالعه موردي: دشت شهركرد، استان چهارمحال و بختياري) مجله مديريت خاك و توليد پايدار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 7:55-70
۱۵- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، اسفنديارپور ع (1396) بررسي توانايي نقشه‌هاي رقومي در بيان پراکنش خاک‌ها با استفاده از شاخص‌هاي تفرق نشريه آب و خاك 31:230-240
۱۶- کيواني هفشجاني ن، صالحي م، محمدي ج، محمدخاني ع (1396) نقش جهت شيب بر پراکنش مکاني برخي از ويژگيهاي خاک و ويژگي‌هاي کمي، کيفي و رويشي هلو در منطقه سامان شهرکرد نشريه آب و خاك 31:202-215
۱۷- صفري ي، دلاور ا، اسفنديارپور ع، اوليايي ح، صالحي م (1396) تهيه نقشه آلودگي کلي خاک به فلزات سنگين با استفاده از راهکار امتيازهاي محدوديتي مديريت خاك و توليد پايدار 6:55-70
۱۸- کياني اشترجاني م، صالحي م، محمدي ج، محمدخاني ع (1395) بررسي ارتـباط مکاني برخي از ويژگي¬هاي خاک با ويـژگي¬هاي کمي، کيفي و رويشي پرتقال والنسيا در منطقه کازرون استان فارس نشريه اب و خاك 30:1634-1645
۱۹- حسين پور ع، صالحي م، خائفي ف (1395) بررسي گنجايش تثبيت پتاسيم و ارتباط آن با ويژگي‌هاي خاك در شماري از خاك‌هاي استان چهارمحال و بختياري علوم آب و خاك 77:1-12
۲۰- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، اسفنديارپور ع (1395) مقايسه توانايي روش‌هاي رقومي در پيش‌بيني کلاس‌هاي خاک بر مبناي سامانه‌هاي رده‌بندي آمريکايي و جهاني (مطالعه موردي: دشت شهركرد، استان چهارمحال و بختياري) نشريه آب و خاك 30:1180-1191
۲۱- فاتحي ش، محمدي ج، صالحي م، مومني ع، تومانيان ن، جعفري ا (1395) ريزمقياس سازي نقشه رقومي كربن آلي خاك نشريه آب وخاك مشهد 30:1142-1157
۲۲- فاضلي فارساني ا، صالحي م، بسالت پور ع، فرزانه م (1395) تاثير دبي چشمه‌ها بر قابليت شبيه‌سازي رواناب با مدل SWAT در يک حوزه آبخيز کوهستاني با توپوگرافي شديد: واسنجي و اعتبارسنجي با استفاده از الگوريتم پرندگان (PSO) مهندسي زراعي 39:81-92
۲۳- سلمان پور آ، صالحي م، محمدي ج (1395) بررسي کيفيت خاک با استفاده از کربن ناپايدار و شاخص مديريت کربن در زمين هاي کشاورزي منطقه ني ريز نشريه آب و خاك 30:930-940
۲۴- سلمان پور آ، صالحي م، محمدي ج، نادري م (1395) كاربرد داده‌هاي ماهواره‌اي لندست در بررسي روند گسترش شوري اراضي كشاورزي حاشيه درياچه بختگان، استان فارس مديريت خاك و توليد پايدار 6:177-190
۲۵- فاتحي ش، محمدي ج، صالحي م، مومني ع، تومانيان ن، جعفري ا (1395) ريزمقياس‌سازي نقشه‌هاي رقومي برخي از ويژگي‌هاي سطحي خاك (مطالعه موردي: حوزه ابخيز مرك استان كرمانشاه) مجله پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاك 23:23-43
۲۶- صفري ي، دلاور ا، اسفنديارپور ع، صالحي م، اوليايي ح (1395) ارزيابي فلزات سنگين در منطقه شهرك صنعتي روي زنجان به كمك شاخص بار آلودگي مجله مديريت خاك و توليد پايدار 6:119-133
۲۷- کريمي ر، صالحي م، مصلح قهفرخي ز (1394) تاثير تغيير كاربري اراضي بر برخي از اجزاي كربن توده خاك و خاكدانه در منطقه صفاشهر استان فارس نشريه مديريت خاك و توليد پايدار 5:145-157
۲۸- شريفي گرمدره م، عاکف م، صالحي م، محنت کش ع (1394) تاثير موقعيت شيب بر برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي، شيميايي و كاني‌شناسي خاك در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختياري پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاك گرگان 23:165-177
۲۹- نمازي ريزي ن، صالحي م، محمدي ج (1394) تغييرات مكاني و زماني برخي عناصر سنگين در غبارات اتمسفري منطقه لنجانات اصفهان مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب) 29:114-125
۳۰- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، رفيعي الحسيني م (1393) بررسي ويژگي‌هاي آگرومورفولوژيكي، درصد اسانس و کامازولن گياه بابونه آلماني (.Matricaria chamomilla L) درخاک‌هاي مختلف استان چهارمحال و بختياري مجله توليد و فراوري محصولات زراعي و باغي دانشگاه صنعتي اصفهان 13:121-130
۳۱- رسايي ز، صالحي م (1393) نحوه تشكيل خاك‌هاي منطقه هفشجان و ميزان فرسايش‌پذيري آن‌ها توسط باد مجله فن‌آوري‌هاي نوين كشاورزي، دانشگاه زنجان 11:1-1
۳۲- کريمي ر، صالحي م، مصلح قهفرخي ز (1393) تأثير تغيير كاربري اراضي بر نوع خاک‌ها و کاني‌شناسي بخش رس در منطقه‌ي صفاشهر، استان فارس مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب) 28:1261-1270
۳۳- جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م، اسفنديارپور ع (1393) مقايسه تغييرات مکاني پذيرفتاري مغناطيسي و برخي از عناصر سنگين در خاکهاي منطقه لنجانات اصفهان مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب) 28:575-586
۳۴- حسين زاده ن، صالحي م، محمدي ج (1393) اثر تراكم نمونه برداري بر دقت تخمين برخي از ويژگي هاي خاك در دشت شهركرد مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب)، دانشگاه فردوسي مشهد 28:190-202
۳۵- کريمي ر، صالحي م، رئيسي ف (1393) نقش تغيير کاربري مراتع تخريب شده بر برخي از ويژگي‌هاي کيفيت خاک در منطقه صفاشهر استان فارس مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان 69:131-140
۳۶- مهاجر ر، صالحي م، محمدي ج (1393) بررسي غلظت سرب و کادميوم در محصولات کشاورزي (کاهو، کلم، پياز و چغندر) استان اصفهان مجله سلامت و محيط، انجمن علمي يهداشت محيط ايران 4:1-10
۳۷- رسايي ز، صالحي م (1393) بررسي امكان كشت برنج و مقايسه تناسب آن با كشت‌هاي رايج در برخي از مناطق استان چهارمحال و بختياري نشريه مديريت خاك 1:13-22
۳۸- بهمني م، صالحي م، اسفندياپور ع (1393) مقايسه‌ي سامانه هاي رده‌بندي آمريكايي و جهاني در توصيف ويژگي هاي برخي خاك هاي مناطق خشك و نيمه خشك ايران مركزي مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي (علوم آب و خاك)، دانشگاه صنعتي اصفهان 18:11-21
۳۹- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، رفيعي الحسيني م (1393) تأثير كشت گياه بابونه آلماني (.Matricaria chamomilla L) و كاربرد كود دامي بر تغيير و تحولات كاني‌هاي بخش رس و سيلت خاك مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان 18:11-22
۴۰- محمدخاني ع، عطارشهرکي س، صالحي م، هوشمند س (1392) اثر شوري کلريدسديم بر عملکرد دانه، جذب و انتقال برخي عناصر در سه توده گياه دارويي کرچک (L. Ricinus communis) پژوهش آب ايران 12:99-109
۴۱- محمد خاني ع، عطار شهرکي س، صالحي م، هوشمند س (1392) اثر شوري کلريدسديم بر عملکرد دانه، جذب و انتقال برخي عناصر در سه توده گياه دارويي کرچک (.Ricinus communis L) مجله پژوهش آب ايران، دانشگاه شهركرد 12:99-109
۴۲- اميني ع، باقري بداغ آبادي م، صالحي م، عادي نژاد ع (1392) بهبود مديريت منابع و نقشه‌هاي تناسب اراضي با رويكرد فازي (مطالعه موردي، فرخ‌شهر- چهارمحال و بختياري) مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي 24:195-204
۴۳- معتمدي پ، صالحي م، حسين پور ع (1391) ظرفيت جذب كادميم و سرب در شماري از خاك هاي حاوي پاليگورسكايت استان اصفهان نشريه آب و خاك 26:319-328
۴۴- بهمني م، صالحي م، حسين پور ع (1391) مطالعه پارامترهاي نسبت كميت-شدت پتاسيم خاك هاي آهكي منطق خشك و نيمه خشك استان هاي اصفهان و چهار محال و بختياري آب و خاك 2:349-360
۴۵- باقري بداغ آبادي م، صالحي م، اسفنديارپور ع، محمدي ج، کريمي ع، تومانيان ن (1391) ارزيابي و بررسي تعميم پذيري مدل استنباطي خاک- سرزمين (SoLIM) در نقشه برداري رقومي خاک با استفاده از مدل رقومي ارتفاع و مشتقات آن مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان 16:155-166
۴۶- سرشوق م، صالحي م، بيگي ح (1391) اثر جهت و موقعيت شيب بر توزيع اندازه ذرات خاک‌ها در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختياري مجله پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاك 19:77-97
۴۷- بهمني م، صالحي م، حسين پور ع (1391) مطالعه پارامترهاي نسبت كميت-شدت (Q/I) پتاسيم خاك‌هاي آهکي مناطق خشک و نيمه‌خشک استان‌هاي اصفهان و چهارمحال‌وبختياري مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب)، دانشگاه فردوسي مشهد 26:349-360
۴۸- معتمدي قهفرخي پ، صالحي م، حسين پور ع (1391) ظرفيت جذب كادميم و سرب در تعدادي از خاك‌هاي حاوي پاليگورسكايت استان اصفهان مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب) 26:319-328
۴۹- علي نژاد جهرمي ه، محمدخاني ع، صالحي م (1391) تاثير استفاده از پساب فاضلاب شهري شهرکرد بر رشد، عملکرد و تجمع سرب و کادميم در گياه دارويي بادرنجبويه ( Melissa officinalis) مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب) 16:173-185
۵۰- باقري م، صالحي م، محمدي ج، اسفنديارپور ع، تومانيان ن (1390) کارآيي مدل رقومي ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداري خاک با استفاده از مدل استنباطي خاک- سرزمين (SoLIM) مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب)، دانشگاه فردوسي مشهد 25:1106-1118
۵۱- بهمني م، حسين پور ع، صالحي م (1390) مقايسه پارامترهاي نسبت كميت به شدت پتاسيم در برخي خاك‌هاي ورتي‌سولز استان‌هاي اصفهان و چهارمحال‌بختياري مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان 57:103-114
۵۲- نوروزي فرد ف، صالحي م، خادمي ح، داووديان ع (1389) تشكيل، طبقه‌بندي و كاني‌شناسي خاك‌هاي تشكيل شده از مواد مادري گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختياري مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب) 24:647-658
۵۳- خياميم ف، خادمي ح، صالحي م (1389) تغييرات كاني‌شناسي فلوگوپيت و موسكويت در اندازه رس تحت تاثير همزيستي قارچ اندوفايت با فسكيوي بلند تغييرات كاني‌شناسي فلوگوپيت و موسكويت در اندازه رس تحت تاثير همزيستي قارچ اندوفايت با فسكيوي بلند 24:545-556
۵۴- نوروزي فرد ف، صالحي م، خادمي ح، داوديان دهکردي ع (1389) تشكيل، طبقه بندي و كاني شناسي خاك هاي تشكيل شده از مواد مادري گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختياري نشريه آب و خاك 4:647-658
۵۵- حسين پور ع، صالحي م (1388) تعيين فسفر قابل استفاده با روش نوار هاي كاغذي پوشيده شده با اكسيد آهن ومقايسه آن با روش هاي شيميايي مجله تحقيقات خاك و آب ايران 40:105-110
۵۶- اسفنديارپور ع، تومانيان ن، صالحي م، محمدي ج (1388) ارزيابي نتايج نقشه‌برداري خاك به روش ژئوپدولوژي با استفاده از شاخص هاي تفرق و شباهت (مطالعه‌ي موردي: منطقه‌ي بروجن، استان چهارمحال و بختياري) مجله علوم و صنايع كشاورزي (ويژه خاك و آب) 23:100-114
۵۷- صالحي م، حيدري م، محمدخاني ع، حسيني فرد ج (1388) تاثير ويژگي‌هاي خاك بر رشد، عملكرد و خنداني پسته در منطقه انار رفسنجان مجله علوم خاك و آب 1:35-47
۵۸- افشار ح، صالحي م، محمدي ج، محنت کش ع (1388) تغييرپذيري مكاني خصوصيات خاك و عملكرد گندم آبي در يك نقشه تناسب كمّي (مطالعه‌‌ي موردي: منطقه شهركيان، استان چهار محال‌و‌بختياري) مجله آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) 23:161-172
۵۹- هاشمي ا، صالحي م، بيگي ح (1388) تخمين مواد آلي خاك به روش سوزاندن در كوره(LOI) در چهار دشت‌ مهم استان چهار محال و بختياري مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان 50:77-89
۶۰- اسفنديارپور ع، صالحي م، تومانيان ن، محمدي ج (1388) تاثير موقعيت منطقه‌ي نمونه و نظر كارشناس بر نتايج روش ژئوپدولوژي در نقشه‌برداري خاك مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 49:113-127
۶۱- مهاجر ر، صالحي م، بيگي ح (1388) توسعه توابع انتقالي تخمين ظرفيت تبادل كاتيوني خاك با استفاده از رگرسيون و شبكه عصبي و اثر تفكيك داده‌ها بر دقت و صحت توابع مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 49:83-98
۶۲- صالحي م، جزيني ف، محمدخاني ع (1387) تاثير پستي و بلندي بر خصوصيات خاك با تاكيد بر عملكرد و كيفيت بادام در منطقه سامان شهركرد 8:91-104
۶۳- توکلي م، رئيسي ف، صالحي م (1387) مطالعه برخي شاخص‌هاي كيفيت خاك در باغات بادام واقع در شيب‌هاي شمالي و جنوبي منطقه سامان شهركرد مجله علمي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان 15:31-43
۶۴- صالحي م، محمدي ج، خادمي ح، کريميان اقبال م (1386) ارتقاء كيفيت نقشه‌هاي مرسوم خاك از طريق تركيب آن‌ها با تخمين‌گر كريجينگ مجله علمي كشاورزي 30:93-106
۶۵- صالحي م، خادمي ح، گيوي ج، کريميان اقبال م (1383) تغييرپذيري تناسب كيفي اراضي (روش پارامتريك) در يك واحد نقشه خاك تفصيلي در منطقه فرخ‌شهر استان چهارمحال و بختياري علمي كشاورزي 27:115-126
۶۶- صالحي م، خادمي ح، کريميان اقبال م (1382) شناسايي و چگونگي تشكيل كانيهاي رسي در منطقه فرخشهر شهركرد مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي 1:73-90
67- Bagheri M, اميني فسخودي , Salehi M, حسيني فرد , حيدري صالح ابادي (2019) Soil suitability analysis and evaluation of pistachio orchard farming, using canonical multivariate analysis Scientia Horticulturae 246:528-534
68- پورمحمدعلي , Hosseinifard J, Salehi M, شيراني , Esfandiarpour I (2019) Effects of soil properties, water quality and management practices on pistachio yield in Rafsanjan region, southeast of Iran Agricultural Water Management 213:894-902
69- شاهيني , اسفنديار پور , شيراني , Bagheri M, Salehi M (2019) Application of soil properties, auxiliary parameters and their combination for prediction of soil classes using decision tree model Desert 24:153-169
70- فاضلي فارساني , Farzaneh M, بسالت پور , Salehi M, Faramarzi Babadi A (2019) Assessment of the impact of climate change on spatiotemporal variability of blue and green water resources under CMIP3 and CMIP5 models in a highly mountainous watershed Theoretical and Applied Climatology 136:169-184
71- اعتدالي , Abtahi A, Salehi M, Givi J, Farpour M, Baghernejad M (2018) Chemical, physical, mineralogical and micromorphological properties of soils along a toposequence in Chelgerd region, Chaharmahal-va-Bakhtiari, Iran International Journal of Farming and Allied Sciences 7:48-62
72- Salehi M (2018) Challenges of Soil Taxonomy and WRB in classifying soils: some examples from Iranian soils Bulletin of Geography. Physical Geography Series 14:63-7
73- سلمان پور , Salehi M, Mohammadi J (2018) Distribution of Cr, Ni and Co in soils and rocks of Neyriz area (Iran): the influence of ophiolitic formations Archives of agronomy and soil science 64:1106-1118
74- Mosleh Z, Salehi M, جعفري , Esfandiarpour I, محنت کش (2017) Identifying sources of soil classes variations with digital soil mapping approaches in Shahrekord plain, Iran Environmental Earth Sciences 76:748-758
75- Mosleh Z, Salehi M, اميني , جعفري , محنت کش , Esfandiarpour I (2017) Sustainable allocation of agricultural lands and water resources using suitability analysis and mathematical multi-objective programming Geoderma 303:52-59
76- Saeri M, Otroj S, Salehi M, ALIDOOSTI-SHAHRAKI A, Sharifi I (2016) Refinement of Low-Grade Kaolin by Microbial Removal of Iron Compounds Clay Research 35:1-6
77- باقري بداغ آبادي , اسفنديارپور بروجني , Salehi M, Mohammadi J, Toomanian N (2016) Database extension for digital soil mapping using artificial neural networks Arabian Journal of Geoscience 9:1-13
78- Nekoeinia M, مهاجر , Salehi M, مرادلو (2016) Multivariate statistics approach to identify metal contamination sources in agricultural soils around Pb-Zn mining area, Isfahan province, Iran Environmental Earth Sciences 75:1-10
79- Mosleh Z, Salehi M, اسفنديارپور , جعفري , محنت کش (2016) The effectiveness of digital soil mapping to predict soil properties over low relief areas Environmental Monitoring and Assessment (EMAS), 188:1-13
80- باقري بداغ آبادي , مارتينز , Salehi M, Mohammadi J, اسفنديارپور بروجني , Toomanian N (2015) Digital Soil Mapping using Artificial Neural Networks (ANN) and Terrain-Related Attributes Pedosphere 25:580-591
81- مصلح قهفرخي , Salehi M, Rafieiolhossaini M, محنت کش (2014) Formation of Hydroxy-Interlayer Vermiculite (HIV) in Rhizosphere Soils under German Camomile Cultivation and Manure Application Clay Minerals 49:63-73
82- مصلح قهفرخي , Salehi M, Rafieiolhossaini M (2013) Effect of Different Soil Series and Manure Application on Agro-morphological Characteristics, Essential Oil and Chamazulene Content of German chamomile Journal of Essential Oil Bearing Plants 16:730-739
83- Salehi M, صفايي وشاره , اسفنديارپور , Mohammadi J (2013) Generalization of Continuous Models to Estimate Soil Characteristics into Similar Delineations of a Detailed Soil Map Soil Research 51:350-361
84- Safari Y, اسفنديارپور , Kamali A, Salehi M (2013) Qualitative Land Suitability Evaluation for Main Irrigated Crops in the Shahrekord Plain, Iran: A Geostatistical Approach Compared with Conventional Method Pedosphere 23:767-778
85- اسفنديارپور بروجني , Salehi M, Karimi A, کمالي (2013) Correlation between Soil Taxonomy and World Reference Base for Soil Resources in Classifying Calcareous Soils Geoderma 197:126-136
86- مهاجر , Salehi M, Mohammadi J, امامي , آزرم (2013) The Status of Lead and Cadmium in Soils of the Prevalence Gastrointestinal Cancer Region of Isfahan Journal of Research in Medical Sciences 18:210-214
87- Kamali A, Safari Y, Esfandiarpour I, Salehi M, Bagheri M (2013) Mapping of the soil texture using geostatistical method (A case study of the Shahrekord plain, Central Iran Arabian Journal of Geoscience 6:3331-3339
88- Hosseinpur A, Motaghian H, Salehi M (2012) Potassium release kinetics and its correlation with pinto bean (Phaseolus vulgaris) plant indices Plant and Soil Environment 7:328-333
89- Salehi M, Hossienifard J (2012) Soil and Groundwater Relationships with Pistachio Yield in the Rafsanjan Area Communications in Soil Science and Plant Analysis 43:660-671
90- مهاجر , Salehi M, Mohammadi J (2012) Accumulation of Cadmium and Lead in Soils and Vegetables of Lenjanat Region in Isfahan Province International Journal of Agronomy and Plant Production 3:576-578
91- Salehi M, تهمتني (2012) Magnesium uptake and palygorskite transformation abilities of wheat and oat Pedosphere 22:834-841
92- Hosseinpur A, Motaghian H, Salehi M (2012) Potassium release kinetics and availability for pinto beans (Phaseolus vulgaris) in some calcareous soils Plant, Soil and Environment 58:328-333
93- باقري بداغ آبادي , Salehi M, Mohammadi J, اسفنديارپور , مارتينز , تومانيان (2011) Using Canonical Correspondence Analysis (CCA) to Identify the Most Important DEM Attributes for Digital Soil Mapping Applications Catena 86:66-74
94- Salehi M, هاشمي بني , Esfandiarpour I, بيگي , Motaghian H (2011) Refining Organic Matter Determination by Loss-on-Ignition for Precision Agriculture pedosphere 21:473-482
95- اسفنديارپور بروجني , Mohammadi J, Salehi M, Toomanian N, Poch R (2010) Assessing Geopedological Soil Mapping Approach by Statistical and Geostatistical Methods:A Case Study in the Borujen Region, Central Iran Catena 82:1-14
96- اسفنديارپور بروجني , Salehi M, Toomanian N, Mohammadi J, Poch R (2009) The Effect of Survey Density on the Results of Geopedological Approach in Soil Mapping: A Case Study in the Borujen Region, Central Iran Catena 79:17-26
97- Hosseinifard J, Salehi M, Esfandiarpour I, Mohammadi J (2008) Spatial Variability of Groundwater Quality and Its Relationship with Pistachio Yield in Anar region, Iran Journal of Applied Sciences 8:3697-3702
98- Salehi M, Khademi H, Eghbal M (2004) Stable isotope geochemistry of carbonates and organic carbon in selected soils from Chaharmahal Bakhtiari province, Iran Communications in Soil Sci. and Plant Anal. 35:1681-1697
99- Salehi M, Eghbal M, Khademi H (2003) Comparison of soil variability in a detailed and a reconnaissance soil map in central Iran Geoderma 111:45-56

طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته (4)
۱- صالحي م، مصلح قهفرخي ز () بررسي قابليت تعميم پذيري نتايج حاصل از روش نقشه برداري رقومي به مناطق مشابه به منظور تخمين كلاس‌هاي خاك :-
۲- سائري م، اطرج س، صالحي م، شريفي ا () فرآوري ميکروبي کائولين :-
۳- صمدي بروجني ح، طهماسبي پ، داوديان دهکردي ع، صالحي م، نادري م () طرح احياء و مديريت مرغزار شهركرد :-
۴- مهاجر ر، امامي م، صالحي م، آزرم ط، محمدي ج () بررسي عناصر سنگين كادميم و سرب در خاك اراضي منطقه لنجانات اصفهان و ارتباط ان با شيوع سرطان گوارش در اين منطقه :-

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (155)
۱-جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م، مهاجر ر "ارتباط بين پذيرفتاري مغناطيسي و فلزات سنگين در غبارات اتمسفري منطقه لنجانات اصفهان " شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1398)
۲-طاعتي ع، صالحي م، محمدي ج، مهاجر ر "ارزيابي خطر سلامتي فلزات سنگين در گياه دارويي بومادران )مطالعه موردي: منطقه صنعتي اراک( " شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1398)
۳-طاعتي ع، صالحي م، محمدي ج، مهاجر ر "توزيع مکاني و ارزيابي ميزان آلودگي فلزات سنگين بر سلامت انسان در خاکهاي مناطق صنعتي اراک " شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1398)
۴-نعمتي شمس اباد ف، صالحي م "کاربرد کاني هاي رسي در علوم پزشکي و سلامت " شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1398)
۵-کبيري ساماني پ، صالحي م "تاثير آلودگي ريزوسفر برتغيير و تبديل کانيهاي رسي خاک " شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1398)
۶-رئيسي نافچي ص، متقيان ح، حسين پور ع، صالحي م "ظرفيت و قدرت جذب سرب در خاک تيمارشده با بيوچار برگ گردو تهيه شده در دو دما در حضور روي " شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1398)
۷-دادخواه ش، صالحي م، مهاجر ر "مقايسه مقدار برخي از عناصر سنگين در کاربريهاي مختلف منطقه لنجانات اصفهان " همايش ملي دانشجويي علوم خاک و آمايش سرزمين (1397)
۸-محمدي نورالدين وند پ، صالحي م، محمدخاني ع "بررسي ارتباط برخي از ويژگي هاي شيميايي وفيزيکي خاک بر روي ويژگي هاي کمي و کيفي انگور عسکري در منطقه صمصامي استان چهارمحال و بختياري " اولين همايش ملي علوم کشاورزي و زيست مجيطي ايران (1397)
۹-دادخواه ش، صالحي م، مهاجر ر "بررسي مقدار برخي ازعناصر سنگين در خاكرخ كاربري هاي مختلف منطقه لنجانات اصفهان " اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار (1397)
۱۰-پورمحمدعلي ب، صالحي م، حسيني فرد س، شيراني ح، اسفنديارپور ع "ارزيابي سطح مديريت باغهاي پسته در شهرستانهاي رفسنجان و انار " اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (1397)
۱۱-مهاجر ر، صالحي م "بررسي ميزان توزيع برخي فلزات سنگين در خاکرخ خاک ها منطقه موردي : اراضي کشاورزي فلاورجان اصفهان " اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار (1397)
۱۲-پورمحمدعلي ب، صالحي م، حسيني فرد ج، شيراني ح، اسفنديار پور ع "پيش‌بيني عملکرد پسته با استفاده از الگوريتم هيبريد ژنتيک-شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: شهرستان‌هاي رفسنجان و انار استان كرمان)، " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۱۳-ميرباقري ص، نادري م، صالحي م، محمدي ج "پهنه‌بندي غلظت فلزات سنگين سرب، روي و نيکل خاک سطحي با استفاده از تکنيک زمين آمار در دشت شهرکرد " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۱۴-فاتحي ش، محمدي ج، صالحي م، مومني ع، تومانيان ن، جعفري ا "انبوهش زدائي نقشه كلاس خاك با استفاده از روش خوشه بندي ميانگين هاي كا و ميانگين هاي سي فازي، " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۱۵-مصلح قهفرخي ز، صالحي م، اميني فسخودي ع، جعفري ا "بهينه‌سازي الگوي کشت با تأکيد بر پايداري منابع آب و خاک با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني (مطالعه‌ي موردي: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختياري) " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۱۶-اعتدالي س، ابطحي ع، صالحي م، گيوي ج، باقرنژاد م، فرپور م "بررسي ويژگي‌هاي ميکرومورفولوژيکي خاکهاي ورتيسول در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختياري " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۱۷-رسايي ز، صالحي م، مهاجر ر "بررسي تشكيل و عوامل مؤثر بر وقوع فرسايش بادي در خاكهاي منطقه هفشجان استان چهارمحال و بختياري " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۱۸-مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا "ارزيابي تناسب کمّي اراضي با رويکرد روش‌هاي رقومي براي محصولات عمدهي دشت شهرکرد " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۱۹-کيواني هفشجاني ن، صالحي م، محمدي ج "کاربرد آمار چند متغيره در تعيين ويژگيهاي خاکي موثر بر عملکرد هلو در منطقه سامان شهرکرد " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۲۰-طاعتي ع، صالحي م "ضرورت بررسي فلزات سنگين خاک در ارتباط با امنيت غذايي و سلامتي انسان " پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1396)
۲۱-هاشمي مفردجغداني س، حسين پور ع، متقيان ح، صالحي م "بررسي شکل‌هاي مختلف پتاسيم در يک رديف توپوگرافي " دومين کنگره ملي توسعه و ترويج مهندسي کشاورزي و علوم خاک ايران (1395)
۲۲-مهاجر ر، صالحي م "ارزيابي آماري و مکاني روي و سلنيوم در برخي اراضي كشاورزي شهرستان فلاورجان اصفهان " اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مركزي (1395)
۲۳-صالحي م "ايران در محاصره‌ي ريزگردها: علل، پيامدها و راهکارها " دومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (1395)
۲۴-کبيري ساماني پ، صالحي م، متقيان ح "اثر آلودگي کادميم بر کربن‌آلي‌محلول در ريزوسفر و توده خاک تحت کشت گندم " دومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست (1395)
۲۵-پورمحمدعلي ب، صالحي م، حسيني فرد ج، شيراني ح "مدل سازي عملكرد پسته با استفاده از رگرسيون چندمتغيره خطي و شبكه عصبي مصنوعي " همايش ملي رهيافت هاي علمي در صنعت طلاي سبز، پسته (1394)
۲۶-رحماني ساماني ا، قبادي نيا م، صالحي م، ميرابوالقاسمي دهکردي س "بررسي اثر كاربرد زئوليت اصلاح شده بر سرب قابل جذب خاك در كشت برنج " سومين همايش ملي محيط زيست و كشاورزي ايران (1394)
۲۷-صالحي چليچه ن، نادري م، صالحي م "پهنه‌بندي خطر فرسايش بادي جنوب شهركرد (استان چهارمحال و بختياري) با استفاده از مدل اريفر " دومين كنفرانس ملي كشاورزي و توسعه (1394)
۲۸-جوادي س، رفيعي الحسيني م، صالحي م، محمدخاني ع "تاثير كود دامي بر ويژگي‌هاي اگرومورفولوژيكي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي " سومين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار، (1394)
۲۹-صالحي م "نقشه‌برداري خاك: سنتي يا مدرن؟ " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۰-مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا "نقشه‌برداري رقومي كلاس‌هاي خاك در سطوح مختلف رده‌بندي امريكايي با استفاده از مدل رگرسيون درختي توسعه‌يافته در دشت شهركرد " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۱-سليماني م، صالحي م، رئيسي ف "مقايسه تنفس ميكروبي در خاك‌هاي شاليزاري و غيرشاليزاري منطقه زيباشهر اصفهان " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۲-فاتحي ش، محمدي ج، صالحي م، مومني ع، تومانيان ن، جعفري ا "انبوهش‌زدايي مكاني نقشه سنتي خاك با استفاده از رگرسيون لجستيك چندكلاسه و درختان طبقه‌بندي (مطالعه موردي: زيرحوضه آبخيز مرك در استان كرمانشاه)، " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۳-فاتحي ش، محمدي ج، صالحي م، مومني ع، تومانيان ن، جعفري ا "هبوط‌مقياسي نقشه رقومي كربن آلي خاك (مطالعه موردي: زيرحوضه آبخيز مرك در استان كرمانشاه) " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۴-رسايي ز، مهاجر ر، صالحي م "بررسي تغييرات كيفيت خاك سطحي در مديريت‌هاي زراعي گوناگون در منطقه فارسان استان چهارمحال و بختياري " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۵-رسايي ز، محنت کش ع، صالحي م "مقايسه طبقه‌بندي تاكسونوميكي و قابليت حاصلخيزي خاك در قسمت‌هاي مختلف استان چهارمحال و بختياري " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۶-کيواني هفشجاني ن، صالحي م، محمدي ج، محمدخاني ع "نقش جهت شيب بر پراكنش مكاني برخي از ويژگي‌هاي خاك و عملكرد هلو در منطقه سامان شهركرد " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۷-مصلح قهفرخي ز، جعفري ا، صالحي م، اسفنديارپور ع، محنت‌کش ع "ارزيابي روش‌هاي مختلف نقشه‌برداري براي پيش‌بيني كربن آلي خاك در عمق‌هاي مختلف (مطالعه موردي: دشت شهركرد اسان چهارمحال و بختياري " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۳۸-کياني اشترجاني م، صالحي م، محمدي ج، محمدخاني ع "مقايسه تغييرات مكاني برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك با عملكرد پرتقال والنسيا در منطقه كازرون استان فارس " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، (1394)
۳۹-باقري بداغ آبادي م، اسفنديارپور بروجني ع، صالحي م، محمدي ج، تومانيان ن "تاثير نظر افراد خبره در نقشه‌برداري رقومي خاك و روش نمونه‌برداري " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۴۰-مهاجر ر، صالحي م، محمدي ج "بررسي توزيع مكاني سرب و كادميم در برخي اراضي شهرستان فلاورجان اصفهان " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۴۱-جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م، مهاجر ر "مقايسه مقدار فلزات سنگين در سري‌هاي مختلف خاك منطقه لنجانات " چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران (1394)
۴۲-کيواني هفشجاني ن، صالحي م، محمدي ج "بررسي ارتباط برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك با ويژگي‌هاي كمي و كيفي هلو در منطقه سامان " كنفرانس ملي كشاورزي پايدار و محيط زيست و توسعه روستايي (1394)
۴۳-جوادي س، رفيعي الحسيني م، صالحي م، محمدخاني ع "بررسي ويژگي‌هاي اگرومرفولوژيكي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي در سه سري خاك دشت شهركرد " دومين همايش ملي مهندسي و مديريت كشاورزي محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (1393)
۴۴-سليماني م، صالحي م، حسين پور ع "مقايسه نوع كاني‌هاي رسي و شكل‌هاي مختلف پتاسيم در اراضي شاليزاري و غيرشاليزاري منطقه زيباشهر استان اصفهان " دومين همايش ملي مهندسي و مديريت كشاورزي محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (1393)
۴۵-کيواني هفشجاني ن، صالحي م، محمدي ج، محمدخاني ع "تاثير جهت شيب بر برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك، كيفيت و كميت هلو در منطقه سامان شهركرد " دومين همايش ملي مهندسي و مديريت كشاورزي محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (1393)
۴۶-صالحي م "مقايسه فرسايش پذيري خاك‌هاي حاصل از دو ماده مادري سنگ آهك و مارن در كاربري‌هاي مرتع و ديم در منطقه چشمه علي له دراز استان چهارمحال و بختياري " دومين همايش ملي مهندسي مديريت كشاورزي محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (1393)
۴۷-معماريان فرد م، بيگي ح، صالحي م "بررسي نتايج آناليز حساسيت شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تعيين درجه حساسيت فاکتورهاي موثر بر ظرفيت تبادل کاتيوني خاك " دومين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار (1393)
۴۸-سليماني م، صالحي م "تاثير كشت درازمدت برنج بر برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك‌هاي منطقه زيباشهر استان اصفهان " كنگره ملي خاك و محيط زيست (1393)
۴۹-فاضلي فارساني ا، بسالت پور ع، صالحي م، فرزانه م "اثر تغيير اقليم بر آب آبي با استفاده از مدل SWAT در زير حوزه بازفت کارون شمالي " دومين همايش ملي بحران آب (1393)
۵۰-مهدوي فر ع، قرباني ش، مصدقي م، صالحي م، نوري امامزاده اي م "برآورد رطوبت بهينه خاك براي خاك‌ورزي و دامنه كارايي با استفاده از ويژگي‌هاي زوديافت در خاك‌هاي ورتيسول " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۵۱-مهاجر ر، صالحي م "كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در براورد خصوصيات خاك " اولين همايش ملي الکترونيکي کشاورزي و منابع طبيعي پايدار (1392)
۵۲-جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م، مهاجر ر "برآورد سرب خاك با روش پذيرفتاري مغناطيسي در منطقه ي لنجانات اصفهان " اولين همايش ملي الکترونيکي کشاورزي و منابع طبيعي پايدار (1392)
۵۳-جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م، مهاجر ر "كاربرد ابزار پذيرفتاري مغناطيسي در كشاورزي و محيط زيست " اولين همايش ملي الکترونيکي کشاورزي و منابع طبيعي پايدا (1392)
۵۴-مهدوي فر ع، قرباني ش، مصدقي م، صالحي م، نوري امامزاده اي م "برآورد رطوبت بهينه خاك براي خاكورزي و دامنه كارايي با استفاده از ويژگي‌هاي زوديافت در خاك‌هاي ورتي‌سول " سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران، 8-10 بهمن‌ماه 1392، اهواز، ايران (1392)
۵۵-مهدوي فر ع، قرباني ش، مصدقي م، صالحي م، نوري امامزاده اي م "تعيين رطوبت بهينه خاك براي خاك‌ورزي با استفاده از مدل خردشوندگي مويينه‌اي و ارتباط ان با ويژگي‌هاي زوديافت در خاك‌هاي ورتي‌سول " سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران، 8-10 بهمن‌ماه 1392، اهواز، ايران (1392)
۵۶-مهدوي فر ع، قرباني ش، مصدقي م، صالحي م، نوري امامزاده اي م "تعيين رطوبت بهينه خاک براي خاکورزي با استفاده از مدل خردشوندگي مويينه‌اي و ارتباط آن با حدود تجربي کارايي در خاک‌هاي ورتيسول " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۵۷-مهدوي فر ع، مصدقي م، قرباني ش، صالحي م، نوري امامزاده اي م "تعيين رطوبت بهينه خاک براي خاک‌ورزي با استفاده از مدل خردشوندگي مويينه‌اي و ارتباط آن با ويژگيهاي زوديافت در خاک‌هاي ورتيسول " سيزدهمين كنگر هعلوم خاك ايران (1392)
۵۸-مهدوي فر ع، قرباني ش، مصدقي م، صالحي م، نوري امامزاده اي م "برآورد رطوبت بهينه خاک براي خاک‌ورزي با استفاده از ويژگي‌هاي زوديافت در خاک‌هاي ورتيسول " دومين همايش توسعه ملي پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم (1392)
۵۹-مرادي شمس ابادي س، صالحي م، نوري امامزاده اي م "تأتير تغيير کاربري اراضي بر برخي از ويژگي‌هاي فيزيکي و شيميايي خاک در منطقه چشمه علي- له دراز استان چهارمحال و بختياري " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۶۰-مهاجر ر، صالحي م، محمدي ج، تومانيان ن "لزوم مد نظر قرار دادن آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در رده‌بندي خاك‌ها " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۶۱-صالحي م، حاتمي الوقره ن "استفاده از باز لايه‌اي براي شناسايي كاني هاي رسي انبساط‌‌‌ پذير " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۶۲-مصلح قهفرخي ز، صالحي م، محنت کش ع، رفيعي الحسيني م "تشکيل ورميکوليت بين لايه‌اي در محيط ريزوسفري بابونه آلماني " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۶۳-حسين زاده ن، صالحي م "اثر تراکم نمونه‌برداري بر دقت تخمين برخي از ويژگي‌هاي خاك در دشت شهركرد " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۶۴-نمازي ريزي ن، صالحي م، محمدي ج، مهاجر ر "توزيع مکاني و زماني برخي از عناصر سنگين در غبارات اتمسفري منطقه لنجانات اصفهان " سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران (1392)
۶۵-فاضلي فارساني ا، فرزانه م، صالحي م "بررسي تاثيرات تغيير اقليم بر وقايع حدي بارندگي در زير حوضه بهشت آباد کارون شمالي " اولين كنفرانس ملي مديريت سيلاب (1392)
۶۶-فاضلي فارساني ا، فرزانه م، صالحي م، فرزانه آ "بررسي زماني و مكاني تغييرات اقليم بر بارش زيرحوضه بهشت‌آباد كارون شمالي " كنفرانس هيدرولوژي مناطق نيمه‌خشك (1392)
۶۷-مرادي شمس ابادي س، صالحي م "‌اثر نوع ماده مادري بر برخي از ويژگي¬هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه چشمه‌علي- له‌دراز استان چهارمحال و بختياري " همايش پدافند غيرعامل در كشاورزي (1392)
۶۸-حاتمي الوقره ن، صالحي م "اهميت به‌كارگيري روش‌هاي نوين در شناسايي و ارزيابي خاك " همايش پدافند غيرعامل در كشاورزي (1392)
۶۹-صالحي م، معتمدي قهفرخي پ "تاثير مقادير مختلف رس پاليگورسكايت خالص بر ميزان جذب سرب و كادميم در تعدادي از خاك‌هاي حاوي پاليگورسكايت استان اصفهان " همايش پدافند غيرعامل در كشاورزي (1392)
۷۰-نمازي ريزي ن، صالحي م "توزيع برخي از عناصر سنگين موجود در غبارات اتمسفري منطقه لنجانات، اصفهان در دو فصل پاييز و زمستان " دوماهنامه فيض (1391)
۷۱-نمازي ريزي ن، صالحي م، نيکوخواه ف "شناسايي باکتري¬ها و قارچ¬هاي موجود در هوا و غبارات اتمسفري منطقه لنجانات، اصفهان " اولين همايش بحران‌هاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن (1391)
۷۲-جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م "بررسي پراكنش مكاني عناصر كادميم، سرب، نيكل و مس در خاكهاي منطقه لنجانات اصفهان " اولين همايش بحران‌هاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن (1391)
۷۳-جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م، اسفنديارپور ع "بررسي غلظت برخي از فلزات سنگين در غبارهاي اتمسفري منطقه لنجانات اصفهان " همايش ملي جريان و آلودگي هوا (1391)
۷۴-جورکش ورنوسفادراني ش، صالحي م "وضعيت عناصر سنگين در خاك‌هاي اراضي كشاورزي منطقه فلاورجان " ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1391)
۷۵-صالحي م، محمدي ج "لزوم نگرشي نوين به پدولوژي در كشور " بولتن ويژه بزرگداشت روز جهاني خاك (1391)
۷۶-صالحي م، رفيعي الحسيني م "نقش مديريت كاه و كلش بر برخي از شاخص‌هاي كيفيت خاك در منطقه مرودشت فارس " اولين همايش بين‌المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۷۷-مصلح قهفرخي ز، صالحي م، رفيعي الحسيني م "بررسي تاثير کوددامي بر خصوصيات آگرومورفولوژيکي بابونه آلماني (L. Matricaria chamomilla) در سري خاک-هاي مختلف استان چهارمحال و بختياري " دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران (1391)
۷۸-کريمي ر، صالحي م، رئيسي ف "تاثير تغيير کاربري اراضي بر برخي از ويژگي‌هاي فيزيکي و شيميايي خاک در منطقه صفاشهر استان فارس " اولين همايش ملي بيابان، )علوم، فنون و توسعه پايدار( (1391)
۷۹-کمالي ا، اسفنديارپور ع، صالحي م "بررسي نقش جهت و موقعيت¬هاي مختلف شيب بر روي تناسب اراضي براي بادام در منطقه¬ي سامان شهرکرد " دومين همايش بادام با رويكرد صادرات (1390)
۸۰-صفري ي، اسفنديارپور ع، کمالي ا، صالحي م "تغيير‌پذيري تناسب کيفي اراضي در واحد‌هاي همگون نقشه‌ي خاک دشت شهرکرد براي کشت آبي گندم و يونجه " اولين كنگره ملي علوم و فناوري‌هاي نوين كشاورزي (1390)
۸۱-تهمتني ل، صالحي م "تأثير ريزوسفر دو گياه گندم و يولاف در تغيير و تبديل كاني پاليگورسكايت " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۲-باقري م، صالحي م، محمدي ج، اسفنديارپور ع، تومانيان ن "بهبود و بهنگام‌سازي نقشه‌هاي موجود خاک با استفاده ازمدل استنباطي خاک- سرزمين (SoLIM) " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۳-بهمني م، حسين پور ع، صالحي م "مقايسه پارامترهاي کميت به شدت پتاسيم در دو خاک ورتي‌سولز در مناطق خشك و نيمه‌خشك ايران مركزي " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۴-سرشوق م، صالحي م، بيگي ح، باقري م، مهاجر ر "اثر جهت و موقعيت شيب بر نوع کاني¬هاي رسي منطقه چلگرد استان چهار محال بختياري " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۵-سرشوق م، صالحي م، اسفنديارپور ع "مقايسه¬ي دو سيستم رده¬بندي خاك آمريکايي و جهاني در موقعيت¬هاي مختلف دو جهت شيب شمالي و جنوبي در منطقه¬ي چلگرد استان چهارمحال ‌و بختياري " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۶-صفري ي، اسفنديارپور ع، کمالي ا، صالحي م "بررسي الگوي تغييرپذيري مکاني اجزاي مکانيکي خاک¬هاي دشت شهرکرد " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۷-صالحي م "تأثير کاهش تعداد نمونه در اعتبار نتايج زمين-آماري روش ژئوپدولوژي " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۸-صالحي م "تعميم‌پذيري مدل¬هاي پيوسته¬ي تغييرپذيري مکاني به-منظور برآورد برخي ويژگي‌هاي خاک " دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1390)
۸۹-روحي و، رحيمي الوقره ر، محمدخاني ع، صالحي م "بررسي تنش شوري کلريد سديم و تغذيه سيليکات سديم بر ميزان کليسم و منيزيم در سه توده گياه دارويي رازيانه " همايش ملي گياهان دارويي(دوره اول) (1389)
۹۰-علي نژاد ه، محمدخاني ع، صالحي م، طباطبايي س "بررسي رشد و تجمع سرب در گياه دارويي آويشن باغي تحت آبياري با پساب فاضلاب شهري، " دومين همايش ملي کشاورزي و توسعه پايدار، فرصت ها و چالش هاي پيش رو (1389)
۹۱-عالي نژاد ه، محمد خاني ع، صالحي م، طباطبايي س "تاثير استفاده از پساب فاضلاب شهري بر رشد و تجمع سرب در گياه دارويي بادرنجبويه، " دومين همايش ملي کشاورزي و توسعه پايدار، فرصت ها و چالش هاي پيش رو (1389)
۹۲-مهاجر ر، صالحي م، محمدي ج، تومانيان ن، امامي م "تأثير کودهاي حاوي فلزات سنگين بر سلامتي انسان‌ و مسيرهاي انتقال اين فلزات در زنجيره غذايي " اولين کنگره چالش¬هاي کود در ايران (1389)
۹۳-نوروزي فرد ف، صالحي م، خادمي ح، داوديان دهکردي ع "تاثير مواد مادري مختلف بر غلظت برخي از عناصر سنگين در خاكهاي منطقه ايران مركزي " يازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1388)
۹۴-صالحي م، اسفنديارپور ع، عابدي ا "استفاده بهينه از منابع خاک استان چهارمحال و بختياري از طريق تعيين ارزيابي كيفي و كمّي چهار محصول گندم، يونجه، سيب زميني و چغندر قند " چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك (1388)
۹۵-باقري م، اميني فسخودي ع، صالحي م، هادي نژاد آ "رويكرد فازي در تبيين تغييرپذيري و طبقه¬بندي تناسب اراضي و مقايسه كارايي آن با روش مرسوم " سوّمين كنگره مشترك سيستم‌هاي فازي و هوشمند (1388)
۹۶-محمد خاني ع، صالحي م "تاثير مقادير مختلف كلريد سديم بر جذب و انتقال پتاسيم در سه رقم بادام، " ششمين كنگره علوم باغباني (1388)
۹۷-معماريان فرد م، طالب زاده ع، محمدي ج، بيگي ح، صالحي م "برازش توابع انتقالي ظرفيت تبادل كاتيوني خاك با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۹۸-هاشمي بني ا، صالحي م، بيگي ح "تعيين بهترين دماي سوزاندن در كوره(LOI) براي تخمين مواد آلي خاك در چهار دشت‌ مهم استان چهار محال و بختياري " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۹۹-حيدري م، صالحي م، حسيني فرد ج "تغيير غلظت عناصر غذايي برگ پسته در سه زمان نمونه‌برداري در منطقه انار رفسنجان " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۱۰۰-سرشوق م، صالحي م، بيگي ح "اثر جهت و موقعيت شيب بر نوع خاك‌ها و برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي آنها در منطقه چلگرد استان چهارمحال‌و‌بختياري " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۱۰۱-نوروزي ف، صالحي م، خادمي ح، داووديان ع "تاثير مواد مادري مختلف بر غلظت برخي از عناصر سنگين در خاك‌هاي منطقه ايران مركزي " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۱۰۲-باقري م، صالحي م "كاربرد سطح موثر نيمرخ خاك براي تعيين خلوص واحدهاي نقشه خاك " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۱۰۳-باقري م، صالحي م، مهاجر ر "ارتقاي كيفيت نقشه‌هاي سنتي خاك با در نظر گرفتن سطح موثر نيمرخ خاك‌ها " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۱۰۴-اسفنديار پور ع، محمدي ج، صالحي م، تومانيان ن "ارزيابي آماري روش ژئوپدولوژي در نقشه‌برداري خاك‌هاي منطقه بروجن " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۱۰۵-صالحي م، افشار ح، محمدي ج، محنت کش ع "تغييرپذيري مكاني خصوصيات خاك و عملكرد گندم آبي در يك نقشه تناسب كمّي (مطالعه‌‌ي موردي: منطقه شهركيان، استان چهار محال‌و‌بختياري) " يازدهمين كنگره علوم خاك ايران (1388)
۱۰۶-متقيان ح، صالحي م "پهنه‌بندي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک با استفاده از تکنيک‌هاي زمين‌آمار در سه دشت مهم استان چهارمحال و بختياري " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)
۱۰۷-عابدي ا، صالحي م "اثرات اجتماعي و اقتصادي خشكسالي، همايش خشكسالي در استان چهارمحال و بختياري و راه‌هاي مقابله با آن " (1387)
۱۰۸-صالحي م، حيدري م، محمدخاني ع، حسيني فرد ج "تاثير خصوصيات خاك بر رشد، عملكرد و خنداني پسته در منطقه انار رفسنجان " نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير (1386)
۱۰۹-مهاجر ر، صالحي م، بيگي ح "تخمين ظرفيت تبادل كاتيوني در دو فاميل خاك غالب استان و چهارمحال و‌بختياري با استفاده از شبكه عصبي‌مصنوعي، كاربرد (فناوري‌هاي نوين در كشاورزي " همايش منطقه‌اي (1386)
۱۱۰-سرابچي ع، صالحي م، نادري م، دلاور م "مقايسه نتايج حاصل از محاسبه شاخص بهينه مطلوب (OIF) و تجزيه مولفه‌هاي اصلي (PCA) در انتخاب مناسب‌ترين ترکيب باندي ماهواره لندست-7 در مطالعات خاکشناسي " دهمين كنگره علوم خاك ايران (1386)
۱۱۱-حيدري م، صالحي م، حسيني فرد ج، محمدخاني ع "بررسي خصوصيات خاك در قسمت‌هايي از باغات پسته با رشد ظاهري مطلوب و نامطلوب " دهمين كنگره علوم خاك ايران (1386)
۱۱۲-جزيني ف، صالحي م "بررسي اثر توپوگرافي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در اراضي تحت كشت بادام در منطقه سامان شهركرد " دهمين كنگره علوم خاك ايران (1386)
۱۱۳-محمدخاني ع، صالحي م "تاثير شوري بر جذب و انتقال برخي از عناصر غذايي در چهار رقم لوبيا " همايش خاك، محيط زيست و توسعه پايدار (1385)
۱۱۴-نادري م، صالحي م "بررسي پراكنش كاني‌‌هاي آلاينده خاك در شمال شرق اصفهان با تلفيق اطلاعات ميداني، آزمايشگاهي و ماهواره‌اي، " همايش خاك، محيط زيست و توسعه پايدار (1385)
۱۱۵-جزيني ف، صالحي م، محمدخاني ع، محمدي ج "تغييرپذيري كمي، كيفي و رويشي درخت بادام و ارتباط آن با تغييرپذيري خصوصيات خاك در اراضي شيبدار منطقه سامان شهركرد " همايش خاك، محيط زيست و توسعه پايدار (1385)
۱۱۶-محمدخاني ع، صالحي م "تاثير شوري بر جذب و انتقال پتاسيم در پايه‌هاي پسته " نهمين كنگره علوم خاك ايران (1384)
۱۱۷-سرابچي ع، نادري م، صالحي م "كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و داده‌هاي ماهواره‌اي در پهنه‌بندي ميزان فرسايش‌پذيري خاك " نهمين كنگره علوم خاك ايران (1384)
۱۱۸-بيگي ح، صالحي م "تاثير حذف آهك بر اجزا و نوع بافت برخي از خاك‌هاي آهكي مناطق خشك و نيمه خشك ايران مركزي " نهمين كنگره علوم خاك ايران (1384)
۱۱۹-صالحي م، کريمي ع "مقايسه برخي از خصوصيات و رده‌بندي خاكهاي غالب استان‌هاي چهارمحال وبختياري و اصفهان " نهمين كنگره علوم خاك ايران (1384)
۱۲۰-صالحي م، خادمي ح، کريميان اقبال م "توانايي نقشه‌برداري خاك در توصيف تغييرپذيري خصوصيات سطحي خاك در منطقه فرخشهر شهركرد " مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران (1382)
۱۲۱-صالحي م، کريميان اقبال م، خادمي ح "مقايسه تغييرپذيري خاك در تعدادي از واحدهاي دو نقشه تفصيلي و اجمالي در منطقه فرخشهر استان چهارمحال و بختياري " مجموعه مقالات كوتاه هفتمين كنگره علوم خاك ايران (1380)
۱۲۲-صالحي م، کريميان اقبال م، جلاليان ا "تاثير شوري بر فرسايش پذيري خاكها در دشت سجزي اصفهان " ششمين كنگره علوم خاك (1378)
123-باقري بداغ آبادي , Salehi M "Introducing an Index to Determine the Quality of Soil Maps " The first international conference and the third national conference on sustainable management of soil and environment resources, 2018 (2018)
124-Salehi M, براتي بلداجي "The effect of water table management on rice yield in greenhouse conditions " 2nd international conference on advances in environment, agriculture and medical sciences (2015)
125-Rafieiolhossaini M, Salehi M, مصلح قهفرخي "The Effect of Different Soil Series and Manure Application on Dried Flower Yiled, Essential Oil, Chamazulene Content and Essential Oil Yield of German chamomile " 2nd National Congress on Medicinal plants (2013)
126-Rafieiolhossaini M, Salehi M, مصلح قهفرخي "Effect of Manure Application on Essential Oil Content, Essential Oil Yield and Chamazulene Content of German Chamomile in Different Soil Series of Chaharmahal–Va–Bakhtiari Province " 2nd National Congress on Medicinal plants (2013)
127-مصلح قهفرخي , Salehi M, Rafieiolhossaini M "COMPARISON OF AGROMOROHOLOGICAL PROPERTIES OF GERMAN CHAMOMILE UNDER DIFFERENT SOIL TYPES OF CHAHARMAHAL-VA-BAKHTIARI PROVINCE " National Congress on Medicinal Plants (2012)
128-Salehi M, مهاجر , Mohammadi J "Accumulation of Cadmium and Lead in Soils and Vegetables of Lenjanat Region in Isfahan Province " 16th international conference on heavy metals in the environment (ICHMET) (2012)
129-Salehi M, جورکش ورنوسفادراني , مهاجر "Relationship between Magnetic Susceptibility and Heavy Metals Concentration in Polluted Soils of Lenjanat Region " 16th international conference on heavy metals in the environment (ICHMET) (2012)
130-مهاجر , Salehi M, Mohammadi J, Rasaei Z "Heavy Metals Content in Urban Soils of Isfahan " 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" (2012)
131-مصلح قهفرخي , Salehi M, Rafieiolhossaini M ". COMPARISON OF AGROMOROHOLOGICAL PROPERTIES OF GERMAN CHAMOMILE UNDER DIFFERENT SOIL TYPES OF CHAHARMAHAL-VA-BAKHTIARI PROVINCE " Proceeding of national congress of medicinal plants, (2012)
132-کريمي , Salehi M "The effects of land use change on some of soil quality properties in the Safashahr area, Fars province " Fars province, Iran, Eurosoil 2012 (2011)
133-مهاجر , Salehi M "HEAVY METALS CONTENT IN URBAN SOILS OF ISFAHAN, CENTRAL IRAN " 4th International Conference on Medical Geology (2011)
134-Rafieiolhossaini M, Salehi M "Characterization of Soil and Yield Spatial Variability Using Geostatistics " The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering “International Conference in Agricultural Engineering” (Novelty, Clean and Sustainable) (2011)
135-Salehi M, اسفنديار پور , سرشوق "The Effect of aspect on soil spatial variability in Central Zagros " (2011)
136-Salehi M, باقري , Mohammadi J, تومانيان "Relationships between Soil and DEM Attributes using Canonical Correspondence Analysis (CCA) 4thglobal workshop on digital soil mapping " (2010)
137-Salehi M, اسفنديار پور , تومانيان , Mohammadi J "The influence of sampling density on accuracy of geopedological results for soil mapping " Pedometrics 2009 Conference (2009)
138-سرابچي , Salehi M, دلاور , Naderi M "Assessing the Capability of Satellite Data for Soil Mapping, International Meeting on Soil Fertility " International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology (2008)
139-Salehi M, مهاجر , بيگي "Developing Soil Cation Exchange Capacity Pedotransfer Functions using Regression and Neural Networks and the Effect of Soil Partitioning on the Accuracy and Precision of Estimation " International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology (2008)
140-Salehi M, نوروزي , خادمي , داووديان "Clay Mineralogy of Selected Semiarid Soils as Affected by Parent Materials in Central Zagros " International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology (2008)
141-Salehi M, اسفنديار پور , تومانيان , Mohammadi J "Can Location of Sample Area and Expert Idea Affect the Results of Geopedological Approach in Soil Mapping " International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology (2008)
142-Salehi M, افشار , Mohammadi J "Spatial Variability of Wheat Yield and Soil Properties in Two Land Units of a Quantitative Suitability Map " International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology (2008)
143-Salehi M, اسفنديارپور , Mohammadi J "The Effect of Landscape Components on Clay Mineralogy of Calcareous Soils in Borujen Area " International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology (2008)
144-Salehi M, حسيني فرد , حيدري "The Effect of Soil and Leaf Nutrients on Pistachio Yield in the Rafsanjan Area, Iran " XIV GREMPA meeting on pistachios and almonds, Athens Acropol Hotel (2008)
145-حسيني فرد , Salehi M, Mohammadi J, حيدري "Groundwater quality in pistachio growing areas of Rafsanjan, Iran " IV international symposium on pistachios and almonds (2006)
146-حسيني فرد , Salehi M, Mohammadi J, حيدري "Groundwater quality in pistachio growing area of Rafsanjan, Iran " IV international symposium on pistachios and almonds (2005)
147-Salehi M, حسيني فرد , Rafieiolhossaini M "The effect of different land uses on some soil quality indices in Zagros region, Iran " Proceeding of International Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes (2005)
148-حسيني فرد , Salehi M, حيدري "Virtual influence of translocated soils on pistachio orchards, central Iran " Proceeding of International Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes, (2005)
149-حسيني فرد , Salehi M, صالحي , حيدري صالح ابادي ". Status of Soil and Leaf Boron in Pistachio Orchards, Iran " IV international symposium on pistachios and almonds (2005)
150-Salehi M, خادمي , مرموت "Application of soil micromorphology for interpretation of unexpected ?13C values in some pedogenic carbonates from Chaharmahal and Bakhtiari province " 12th International meeting on soil micromorphology (2004)
151-Salehi M, Rafieiolhossaini M "Sources and processes of salt accumulation in Segzi valley of Isfahan " Proceedings of the fourth international Iran and Russia conference (2004)
152-Salehi M, خادمي , Givi J "Variability of qualitative land suitability evaluation (parametric method) for wheat in a detailed map unit in central Iran " Eurosoil 2004 (2004)
153-Salehi M, Rafieiolhossaini M, Mohammadi J "Fractal analysis of temporal yield variation of five main crops in Iran " Proceedings of the fourth international Iran and Russia conference (2002)
154-Salehi M, خادمي , اقبال "Stable isotope geochemistry of carbonates and organic carbon in selected soils from Chaharmahal and Bakhtiari province " 17th WCSS (2002)
155-Salehi M, خادمي , اقبال "Genesis of clay minerals in soils from Chaharmahal and Bakhtiari province " International Symposium on Sustainable use and management of soils in arid and semi-arid regions (2002)

چاپ كتاب
۱-صالحي م، اسفنديارپور ع، مهاجر ر، باقري م "حفاظت آب و خاك تكميلي " چاپ اول (1393) تهران
۲-صالحي م، خادمي ح "مباني نقشه‌برداري خاك " - (1387) دانشگاه صنعتي اصفهان
۳-صالحي م، کريمي ع، اسفنديارپور ع، مصلح ز "مباني پيدايش و طبقه‌بندي خاك " چاپ اول (1395) شهركرد، ايران
۴-صالحي م "مباحث نوين در علوم خاك (پدومتري) " چاپ اول (1395) اردكان، ايران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
عمليات كشاورزي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
پايان نامه
دكتـراي تخصصي(PhD)
پايان نامه
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
دكتـراي تخصصي(PhD)
پايان نامه
كـارشناسي
پيدايش خاک
رده بندي خاک ها
کارتوگرافي
مهارت آموزي ۲ تخصصي
خاكشناسي عمومي
پيدايش و رده بندي خاكها
ارزيابي خاک ها و اراضي
شناسايي و تهيه نقشه خاك
حفاظت خاك و آب
پروژه
جغرافياي خاكهاي ايران و جهان
پيدايش و رده بندي خاكها نظري
شناسايي و تهيه نقشه خاك نظري
پيدايش و رده بندي خاكها عملي
شناسايي و تهيه نقشه خاك عملي
كارتوگرافي عملي
خاكشناسي عمومي نظري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كاني هاي رس
كاني شناسي عمومي
پيدايش و رده بندي خاك پيشرفته
پايان نامه
دكتـراي تخصصي(PhD)
روش ها و وسايل تحقيق در مديريت منابع خاك
نقشه برداري رقومي خاك
مدل هاي خاك و منظر اراضي
مسئله مخصوص
كانيهاي رسي
آلودگي خاك و آب پيشرفته
كاربرد ايزو توپها در علوم خاك
سمينار ۱
مباحث پيشرفته در فيزيك و يا حفاظت خاك
مديريت پايدار منابع خاك
ژئومورفولوژي خاك
مباحث پيشرفته در پيدايش- رده بندي و ارزيابي خاك
آزمون جامع
پايان نامه
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
پايان نامه
دكتـراي تخصصي(PhD)
آزمون جامع
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
دكتـراي تخصصي(PhD)
پايان نامه
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
دكتـراي تخصصي(PhD)
آزمون جامع
پايان نامه
كـارشناسي
خاكشناسي جنگل
خاكشناسي عمومي
خاكهاي مناطق خشک ونيمه خشک
ارزيابي قابليت خاک ها و اراضي
پيدايش ورده بندي خاكها
خاكشناسي عمومي عملي
خاكهاي مناطق خشك ونيمه خشك
ارزيابي قابليت اراضي
خاكشناسي جنگل
خاكشناسي عمومي
ژئومورفولوژي ۱
نقشه برداري خاكها
خاكشناسي عمومي
خاكشناسي عمومي
خاكشناسي عمومي
خاكشناسي عمومي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ژنتيك و رده بندي خاك پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (27)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
بهروز پورمحمدعلي تأثير شاخصهاي کيفيت خاک و نوع مديريت بر عملکرد پسته در منطقه رفسنجان ۱۳۹۶
زهره مصلح قهفرخي كاربرد نقشه برداري رقومي خاک در ارزيابي تناسب اراضي و بهينه سازي الگوي کشت براي محصولات ۱۳۹۵
آناهيد سلمان پور ارزيابي رقومي برخي از شاخص‌هاي كيفيت خاك در حاشيه جنوب شرقي درياچه بختگان، استان فارس ۱۳۹۴
شاهرخ فاتحي هبوط مقياسي ويژگي‌ها و انبوهش زدايي كلاس‌هاي خاك در بخشي از حوزه آبخيز رودخانه كرخه واقع در استان كرمانشاه ۱۳۹۴
رضا مهاجر پراكنش مكاني برخي عناصر سنگين در واحدهاي نقشه خاك و ارتباط آنها با تجمع در بافت‌هاي گياهي، حيواني و شيوع سرطان گوارش در منطقه لنجانات اصفهان ۱۳۹۲
محسن باقري بداغ آبادي نقشه برداري رقومي خاك با استفاده از تكنيك هاي محاسبات نرم ۱۳۹۱
عباس طاعتي ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در زنجيره غذايي منطقه شازند با در نظر گرفتن سلامت انسان و امنيت غذايي ۰
حسن محمدي ارزيابي تناسب اراضي به روش فائو و تکنيک هاي يادگيري ماشين در منطقه چالدران استان آذربايجان غربي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
داود نفرسفيددشتي تغييرات فصلي غلظت برخي از فلزات سنگين در غبارات اتمسفري در كاربري‌هاي مختلف منطقه شهرکرد ۱۳۹۸
پروين محمدي نورالدين وند بررسي ارتباط برخي از ويژگي هاي خاک با عملکرد و ويژگي هاي کيفي و كمي انگور عسگري در منطقه صمصامي استان چهارمحال و بختياري ۱۳۹۷
شکوفه دادخواه بررسي مقدار برخي از عناصر سنگين در کاربريهاي مختلف منطقه لنجانات اصفهان ۱۳۹۷
صفورا ميرباقري بررسي امکان آلودگي رسوبات بادي دشت شهرکرد به برخي عناصر سنگين و عناصر غذايي ۱۳۹۶
پريسا کبيري ساماني تأثير آلودگي ريزوسفر به کادميم بر تغيير و تبديل کاني‌هاي رسي ۱۳۹۵
زهرا مهرسيرت تأثير توپوگرافي بر ويژگي‌هاي خاك در منطقه چالشتر شهركرد ۱۳۹۵
سمانه جوادي تأثير كود دامي بر ويژگي هاي آگرومورفولوژيكي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي در سه سري خاك دشت شهركرد ۱۳۹۴
نرگس کيواني هفشجاني نقش جهت شيب بر پراكنش مكاني ويژگي‌هاي خاك و كميت و كيفيت هلو در منطقه هلو در منطقه سامان شهركرد ۱۳۹۴
مينا کياني اشترجاني بررسي ارتباط مكاني برخي از ويژگي‌هاي خاك با ويژگي‌هاي كمي، كيفي و رويشي پرتقال والنسيا در منطقه كازرون-فارس ۱۳۹۴
مهسا سليماني بررسي برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و كاني شناسي در خاك‌هاي شاليزاري و غيرشاليزاري در منطقه زيباشهر، اصفهان ۱۳۹۴
ايمان فاضلي فارساني بررسي اثرات تغيير اقليم و مواد مادري بر رواناب، رسوب و مولفه‌هاي هيدرولوژيكي آب آبي و سبز در زير حوزه بازفت با استفاده از مدل SWAT ۱۳۹۳
محسن براتي بلداجي مقايسه سامانه‌هاي رده‌بندي آمريكايي و جهاني در توصيف ويژگي‌هاي خاك‌هاي شاليزاري و تاثير مديريت سطح ايستابي بر عملكرد برنج و جذب برخي از فلزات سنگين ۱۳۹۳
سميه مرادي شمس ابادي اثر ماده مادري و تغيير كاربري اراضي بر ويژگي‌هاي فيزيكي، شيميايي و كاني‌شناسي خاك‌هاي منطقه چشمه علي - له دراز استان چهارمحال و بختياري ۱۳۹۲
نجمه نمازي ريزي تهيه نقشه‌ي پيوسته غلظت كل برخي از عناصر سنگين در غبارات اتمسفري منطقه لنجانات اصفهان ۱۳۹۲
نرگس حسين زاده اثر تراكم نمونه برداري بر دقت تخمين برخي از ويژگي‌هاي خاك توسط كريجينگ در دشت شهركرد ۱۳۹۲
شهربانو جورکش ورنوسفادراني ارتباط بين پذيرفتاري مغناطيسي و غلظت عناصر سنگين در خاكهاي آلوده و غبارات اتمسفري منطقه منجانات-اصفهان ۱۳۹۱
رضا کريمي تاثير تغيير كاربري اراضي بر نوع خاك، كاني شناسي رس و پويايي كربن خاك در منطقه صفاشهر، استان فارس ۱۳۹۱
زهره مصلح قهفرخي ررسي ويژگي‌هاي آگرومورفولوژيكي و كيفي بابونه آلماني در خاك‌هاي دشت شهركرد و تاثير كشت آن و كود دامي بر تغييرات كاني‌هاي خاك ۱۳۹۱
محمدجواد نوريان کوشکي مقايسه ميزان جذب عناصر سنگين توسط دو گياه گوجه فرنگي و ريحان در دو محيط باز و شرايط گلخانه اي در منطقه اي حاوي غبارات اتمسفري آلوده، استان اصفهان، ايران ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (8)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمود بهادر بررسي اثر زئوليت و قارچ ميکوريزا بر عملکرد دانه و کيفيت روغن شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرايط تنش خشکي ۱۳۹۶
نفيسه يغمائيان شناسايي و طبقه بندي خاك ها، بررسي تخريب اراضي و تعيين تناسب آنها در منطقه اردستان استان اصفهان ۱۳۹۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيدمسعود هاشمي مفردجغداني تعيين پارامترهاي شدت-کميت پتاسيم در يک شيب توپوگرافي ۱۳۹۵
امير رحماني ساماني بررسي اثر مديريت آبياري و كاربرد زئوليت اصلاح شده بر جذب عناصر سنگين (كادميوم و سرب)در برنج ۱۳۹۴
نيلوفر صالحي چليچه تخمين فرسايش بادي در مرغزار دشت شهركردبا استفاده از مدلESAS واريفر ۱۳۹۴
حامد رييسي اردلي ارزيابي روش نوارهاي كاغذي پوشيده شده با اكسيدهاي آهن در برآورد فسفر قابل استفاده در تعدادي از خاك‌هاي گچي ۱۳۹۲
علي مهدوي فر تعيين رطوبت بهينه خاك براي خاكورزي با استفاده از مدل خردشوندگي مويينه‌اي در خاك‌هاي ورتي سول ۱۳۹۲
سيده فاطمه عطارشهرکي اثر تنش شوري ناشي از كلريد سديم بر اجزاي عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيكي سه توده كرچك ۱۳۹۱