تقویم آموزشی
 • 16 بهمن ماه

  انتخاب واحد

 • 21 بهمن ماه

  شروع نیمسال

 • 1 اسفند ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 3 اسفند ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 7 خرداد ماه

  حذف نهایی

 • 24 خرداد ماه

  شروع امتحانات

 • 22 تير ماه

  پایان نیمسال

پیام روز