تقویم آموزشی
 • 17 بهمن ماه

  انتخاب واحد

 • 23 بهمن ماه

  شروع نیمسال

 • 2 اسفند ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 3 اسفند ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 2 خرداد ماه

  حذف نهایی

 • 19 تير ماه

  پایان نیمسال

 • 18 خرداد ماه

  شروع امتحانات

پیام روز