تقویم آموزشی
 • 26 شهريور ماه

  انتخاب واحد

 • 3 مهر ماه

  شروع نیمسال

 • 15 مهر ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 17 مهر ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 4 دي ماه

  حذف نهایی

 • 21 دي ماه

  شروع امتحانات

 • 22 بهمن ماه

  پایان نیمسال

پیام روز