فهرست
ليست دروس خاص

ليست دروس خاص

دروس خاص به دروسي گفته مي شود که کلاسي براي آنها تشکيل نمي شود و دانشجو درس را به صورت تک نفره اخذ مي نمايد مانند
کارآموزي ،پايان نامه، سمينار و ... يا در برخي شرايط خاص دانشجو مجبور به اخذ درس به صورت تک درس مي شود که به عنوان دروس خاص در نظر گرفته مي شود. اين دروس بايد توسط کارشناس آموزش بخش مربوط به دانشجو  براي دانشجو گرفته شود.

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست دروس خاص را مشاهده نماييد.

1

شکل 1

با انتخاب نيمسال، واحد،نوع درس و فشردن کليد "مشاهده" ليست دانشجوياني که اين درس را اخذ نموده اند نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک ار موارد وارد صفحه ي تعريف دروس خاص خواهيد شد که مشخصات دانشجو و درس را مي توان مشاهده نمود.

دروس خاص بايد توسط کارشناس آموزش هر بخش براي دانشجويان اخذ شود که به طريق زير مي باشد.

  1. در صفحه ي امور آموزشي، دانشجويي، پژوهشي دانشجو با انتخاب نيمسال مورد نظر در قسمت نيمسال فعال و وارد شدن در زبانه ي "دروس و نمرات" با کليک بر روي گزينه ي " تعريف دروس خاص" وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.

 

2

شکل 2

      2. در اين صفحه موارد خواسته شده را به دقت وارد نماييد و براي ثبت درس کليد " ذخيره " را فشار دهيد. درس انتخابي در ليست دروس دانشجو قرار مي گيرد.

         3. نمرات اين دروس نيز مانند ساير دروس بعد از وارد نمودن و ثبت نمره توسط استاد به کارشناس آموزش دانشکده ارسال ميگردد و پس از تاييد، به کارشناس اداره ي آموزش ارسال مي گردد و پس از تاييد، نمره در کارنامه دانشجو ثبت مي شود.