فهرست
<فهرست>

آموزشي
اساتيد
آمار پايان نامه ها
آمار ثبت نام در دانشکده ها
آمار ثبت نام مقدماتي
آمار دروس اساتيد
آمار کلاس ها
آمار وزارت علوم دانشجو
آمار وزارت علوم هيات علمي
امور آموزشي
امور آموزشي - امور مالي
امور آموزشي - امور مالي - استراد شهريه
امور آموزشي - امور مالي - پارامترهاي محاسبه ي شهريه
امور آموزشي - امور مالي - پرداخت هاي اينترنتي
امور آموزشي - امور مالي - چک ليست مالي نيمسال
امور آموزشي - امور مالي - چک هاب بانکي
امور آموزشي - امور مالي - رسيدهاي بانکي
امور آموزشي - ثبت نام - ثبت نام خارج از موعد
امور آموزشي - ثبت نام - چک ليست ثبت نام
امور آموزشي - ثبت نام-چک ليست ثبت نام مقدماتي
امور آموزشي - دروس و نمرات - پذيرش دروس قبل از تغيير رشته
امور آموزشي - دروس و نمرات - ثبت رساله هاي بايگاني شده
امور آموزشي - دروس و نمرات - دروس جبراني-مازاد و خارج از برنامه
امور آموزشي - دروس و نمرات - رساله
امور آموزشي - دروس و نمرات - ليست دروس و نمرات مين فريم
امور آموزشي - ليست دروس و نمرات - صدور کارنامه ي ترمي
امور آموزشي - وضعيت ها - صدور مجوز مالي ثبت نام
امور آموزشي - وضعيت ها- صدور مجوز آموزشي ثبت نام
امور آموزشي _ امور مالي - تخفيف هاي دانشجو
امور آموزشي -امور مالي - وام ها
امور آموزشي -امور مالي - شهريه دانشجو
امور آموزشي- ثبت نام
امور آموزشي- ثبت نام - باز کردن ارزيابي خارج از مهلت
امور آموزشي- ثبت نام - حذف نهايي
امور آموزشي- ثبت نام - عمليات هاي ثبت نام
امور آموزشي- ثبت نام- انتخاب واحد
امور آموزشي- ثبت نام- ثبت نام مقدماتي
امور آموزشي- دروس و نمرات
امور آموزشي- دروس و نمرات - انتقال سوابق تحصيلي
امور آموزشي- دروس و نمرات- ليست دروس و نمرات
امور آموزشي- كنترل هاي ثبت نام
امور آموزشي- وضعيت ها
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو-تعريف دروس خاص
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو-خلاصه کارنامه
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو-فارغ التحصيلي
امور کلاس
امورآموزشي - ثبت نام- سوابق درس در نيمسال فعال
انتخاب بازه زماني
انتخاب تاريخ
انتخاب دانشکده / بخش / رشته
انتخاب روز و بازه ي زماني
انتساب زمان امتحان نهايي بصورت گروهي
برنامه کلاسي نيمسال
برنامه ي درسي
تعريف استاد جديد
تعريف دانشجوي جديد
تعريف رشته ي جديد
تعريف شاخه ي مربوط به گرايش
تعريف فرآيند جديد
تعريف فرم جديد
تعريف كلاس جديد
تعريف کلاس جديد
تعريف گرايش مربوط به رشته
تعيين دانشجويان اساتيد مشاور
تقويم آموزشي
ثبت نام به صورت گروهي
جستجوي اطلاعات بانکي ، عکس و کارت دانشجويي دانشجويان
جستجوي پايان نامه
جستجوي دانشجو
جستجوي کلاس بر اساس زمان
جستجوي وضعيت هاي دانشجو
جستجوي ويژه
حضور و غياب کلاس
دانشجو
دروس جبراني گروهي
دروس مصوب
رشته و گرايش
طراحي فرم ارزيابي
عمليات نمرات كلاس ها
فرآيند
ليست تاخير نمره ي کلاس ها
ليست تاييديه تحصيلي
ليست ثبت نام دانشجويان (بر اساس واحد)
ليست حذف نهايي
ليست دانشجويان فاقد مجوز آموزشي
ليست دانشجويان فاقد مجوز مالي
ليست دانشجويان مشروطي
ليست دروس خاص
ليست معدل دانشجويان
ليست معدل واحد هاي آموزشي
ليست مهلت ورود نمره - برنامه کلاسي نيمسال
ليست هاي مربوط به تاييد ثبت نام و عدم اخذ پيش نياز
محزن پرسش هاي ارزيابي
مشخصات درس
مشخصات فيزيكي كلاس ها
مشخصات کلاس
مغايرت نمرات
نتايج ارزيابي اساتيد
ياداشت هاي دانشجويان
دانشجويي
ارزيابي اساتيد توسط دانشجو
ارسال مدارک
آزمون هاي متمرکز
آمار-دانشجو
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو
امور دانشجويي
امور مربوط به خوابگاه
امور وعده غذايي
ايجاد دروس خاص گروهي
برنامه ريزي تغذيه
برنامه ريزي ساليانه
برنامه هفتگي تغذيه
تعيين حوزه ي دسترسي کاربران
تعيين زمان تخصيص خوابگاه
تعيين مشخصات و چاپ كارت خوابگاه
تغذيه - برنامه پيشنهادي جديد
تغذيه - مدل نرخ
جستجوي خوابگاه ها
چاپ کارت ها - خوابگاه
حذف تخصيص به ورودي هاي جديد
خوابگاه - افزودن مدل جديد
خوابگاه - گزارش
دانشجو - امور دانشجويي - خوابگاه
دانشجو - امور دانشجويي - فرم هم اتاقي ها
دانشجو - امور دانشجويي- خوابگاه ورودي هاي جديد
دانشجو - آموزشي - اطلاعات کنکور
دانشجو - آموزشي - برنامه ي کلاسي نيمسال
دانشجو - آموزشي - دروس جبراني
دانشجو - آموزشي - ليست دروس گرفته
دانشجو - آموزشي _ برنامه ي درسي
دانشجو - آموزشي -فرآيندها
دانشجو - مالي - پرداخت شهريه از طريق اينترنت
زير سيستم جديد تغذيه
صفحه ي اختصاصي خوابگاه
غذاخوري ها
گزارش ژتون ها
ليست خوابگاه ها
ليست دانشجويان ممنوع
ليست نرخ ها
ليست نرخ هاي خوابگاه
مدل هاي خوابگاه
مديريت اتاق ها
مشخصات اتاق
مشخصات بلوک/طبقه/فلت خوابگاه
مشخصات خوابگاه
مشخصات دانشجويي
مشخصات ظرفيت خوابگاه
ويرايش برنامه غذايي
مالي
امور حسابداري
بستن شهريه نيمسال
پرداخت هاي اينترنتي
جدول شهريه
جدول شهريه جديد
جستجوي پرداخت ها
رئوس تخفيف ها
گزارش تخفيف ها
ليست تخفيف ها
ليست درآمد مورد انتظار
ليست شهريه ي نيمسال
کاربران
ارجاعات
ارجاعات مشاهده شده
اطلاعات پايه
اطلاعيه ها
امور کلاسي دانشجو
پيام ها
تابلوي احکام جديد
تغيير کلمه ي رمز
تغيير نوع کاربر
تفويض و واگذاري
صفحه ورود
کاربران
کاربران فعال
کاربران موثر
مخاطبان پيام هاي ناشناس
مشخصات کاربري
پژوهشي
ارجاعات فرم هاي پژوهشي
افزودن دوره ي جديد
برگه ي جديد
پارامترهاي گرنت واحدها
پوشه ي جديد
جستجوي امتياز فرم ها
جستجوي فرم هاي اطلاعات
عناوين اعتباري
عناوين اعتباري جديد
فرم هاي ارسال اطلاعات
مدبريت متغيرهاي تکميلي
مديريت دوره هاي فرم
مشاهده ي اعتبارات و هزينه ها
نمايش فرم فارسي
استاد
ارسال پيام به دانشجويان کلاس
امور کلاسي استاد
برنامه هفتگي
صفحه استاد
صفحه ي شخصي استاد
ليست پايان نامه ها
ليست دانشجويان
مشخصات کلاس
دانشجو
تکاليف و امتحانات دستيار استاد
جدول شهريه دانشجو
دروس جبراني
صفحه اصلي دانشجو