فهرست
امور آموزشي -امور مالي - شهريه دانشجو


شهريه

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي مواردي از قبيل شهريه ي ثابت، متغير، تخفيف ها، رسيدهاي بانکي، مبلغ بدهکاري و ... استفاده مي شود.

 

1   

 شکل 1

در ابتداي صفحه، شهريه هر نيمسال به طور جداگانه و به تفکيک شهريه ثابت، متغيير، مجموع شهريه و ميزان تخفيفي که به دانشجو داده شده است و همچنسن شهريه ثابت ترم بعد قابل مشاهده مي باشد. با کليک بر روي هر نيمسال صفحه ي چک ليست مالي نيمسال که مانند شکل 2 مي باشد و شامل دروسي که دانشجو در آن نيمسال اخذ نموده و ميزان شهريه هر درس و ... مي باشد نمايش داده مي شود.

 

2

شکل 2

تمامي رسيدهاي بانکي دانشجو که توسط کارشناس مالي وارد سيسيتم مي شود در قسمت رسيدهاي بانکي موجود مي باشد که با کليک بر روي هر يک از آنها وارد صفحه ي رسيدهاي بانکي خواهيد شد که در صورت نياز مي توانيد رسيد بانکي جديدي را ثبت و يا  رسيدهاي بانکي موجود را ويرايش يا حذف نماييد.

مبلغ شهريه بر اساس جدول شهريه که در ابتداي نيمسال تحصيلي توسط کارشناس مالي طبق مصوبات، براي ورودي هاي جديد در سيستم ثبت مي نمايد محاسبه مي شود.