فهرست
آمار-دانشجو


 آمار

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد از دانشجويان بر اساس فيلدهاي موجود آمار تهيه نمود.

 

1

شکل 1

در اين قسمت مي توان نتايج جستجـــــــو ها را بر اساس گزينه هاي موجود در فيلد " تعداد نتايج به تفکيک"  مانند جنسيت، مقطع و ... تفکيک نمود و نتايج به صورت عدد و ارقام نمايش داده مي شود.

براي مطالعه ي نحوه ي تکميل اطلاعات بر روي لينک زير کليک نماييد.

راهنماي تکميل اطلاعات