فهرست
جستجوي ويژه


جستجوي ويژه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد با وارد کردن اطلاعات مورد نظر در فيلدهاي موجود مي توانيد ليست دانشجويان با شرايط انتخاب شده را جستجو و مشاهده نماييد.5

 شکل 1- اطلاعات پايه

در اين قسمت با وارد کردن هريک از فيلدها مانند نام ، نام خانوادگي و ... جستجو بر اساس اطلاعات وارد شده انجام مي گيرد. هر چه تعداد فيلدهاي تکميل شده بيشتر باشد جستجو محدودتر مي شود.

اگر گزينه هاي مربوط به نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و محل تولد را با علامت تيک به حالت انتخاب در آوريد جستجو بر اساس عبارات وارد شده  انجام مي گيرد.

به عنوان مثال اگر در کادر مربوط به نام عبارت علي وارد شود ليست دانشجوياني که ابتداي نام آنها علي مي باشد نمايش داده مي شود.

- مشخصات دانشجويي

 در اين قسمت با انتخاب گزينه هاي مورد نظر از فيلدهاي شماره ي دانشجويي، نيمسال ورود، نيمسال خروج، وضعيت تحصيلي و مقطع جستجو بر اساس اطلاعات وارد شده انجام مي گيرد.

- شرايط و نحوه ي پذيرش

در اين قسمت با انتخاب فيلدهاي مورد نظر در قسمت هاي نوع پذيرش، نحوه ي پذيرش، بورسيه و سهميه جستجو محدروتر مي شود.

- واحد سازماني

اين قسمت مانند شکل 2 مي باشد با کليک بر روي کليدهاي " انتخاب رشته ي جاري"، " انتخاب رشته ي فعلي"، "انتخاب دانشکده و بخش" پنجره اي باز مي شود که رشته، دانشکده و بخش مورد نظر را مي توانيد انتخاب و تاييد نماييد.

 

1

شکل 2


با انتخاب رشته، دانشکده و بخش کنار هر يک از گزينه هاي انتخابي مربعي براي حذف قرار مي گيرد. با علامت گذاري اين مربع گزينه داراي علامت حذف در شرايط جستجو قرار نمي گيرد. 

 - وضعيت ثبت نام

در اين قسمت جستجو بر اساس نيمسال هاي انتخاب شده انجام مي گيرد.

پس از انتخاب فيلدهاي مورد نظر با فشردن کليد "تاييد" يا " جستجو"  ليست دانشجويان نمايش داده مي شود.

- انتقال

پس از انتخاب  و تکميل نمودن فيلدهاي موردنظر و فشردن کليد " انتقال " وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد.

توجه نماييد با فشردن کليد " انتقال "، اطلاعات در  Clipboard سيستم کپي خواهد شد و براي انتقال آن ها کافي است برنامه مورد نظر(Word Exel , ...) را اجرا و دستور Paste (يا کليد Ctrl-v ) را صادر کنيد.

 

3

 شکل 3


در اين صفحه اطلاعات به ترتيب شماره سريال - شماره دانشجويي - نام - نام خانوادگي - دانشکده - رشته و مقطع تحصيلي نمايش داده        مي شود. (ممکن است در کامپيوتر شما ترتيب نمايش اين اطلاعات به گونه اي ديگر باشد اين موضوع مربوط به نمايش است و ترتيب واقعي اطلاعات به صورت بالا مي باشد.) 

با فشردن کليد " انتخاب فيلدها " وارد صفحه اي مانند شکل 4 خواهيد شد که مي توانيد فيلدها و ترتيب نمايش آن ها را مشخص نماييد.  

 

4

 شکل 4


اطلاعات نمايش داده شده توسط علامتي که در فيلد " جدا کننده " انتخاب مي نماييد از يکديگر جدا مي شوند. به عنوان مثال اگر در فيلد جدا کننده علامت " / " را انتخاب نماييد نام و نام خانوادگي توسط اين علامت از يکديگر جدا خواهند شد.