فهرست
کاربران فعال


کاربران فعال

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي کاربراني که در حال حاضر درون سيستم مي باشند استفاده مي شود.


 2

 شکل 2

با انتخاب موارد موجود در ليست کشويي، ليست کاربران فعال بر آن اساس نمايش داده خواهد شد.

بدون فيلتر
با انتخاب اين گزينه بلافاصله ليست تمامي کاربراني که در حال حاضر درون سيستم مي باشند و حتي تعداد کاربراني را که در صفحه ي ورود به سيستم مي باشند ولي هنوز شناسه ي کاربري خود را وارد نکرده اند نمايش داده خواهد شد. 

( به عنوان مثال در شکل 1 رديف 3 نشان دهنده ي کاربري است که در صفحه ي ورود به سيستم مي باشند ولي هنوز شناسه ي کاربري خود را وارد نکرده است.) 

شناس 
با انتخاب اين گزينه بلافاصله ليست تمامي کاربراني که در حال حاضر درون سيستم مي باشند نمايش داده خواهد شد. 

 دانشجو
با انتخاب اين گزينه بلافاصله ليست تمامي کاربراني که نوع کاربري آنها دانشجو مي باشد و در حال حاضر درون سيستم مي باشند نمايش داده خواهد شد.

استاد
با انتخاب اين گزينه بلافاصله ليست تمامي کاربراني که نوع کاربري آنها استاد مي باشد و در حال حاضر درون سيستم مي باشند نمايش داده خواهد شد. 

کارشناس
با انتخاب اين گزينه بلافاصله ليست تمامي کاربراني که نوع کاربري آنها کارشناس مي باشد و در حال حاضر درون سيستم مي باشند نمايش داده خواهد شد.

 غير دانشجو
با انتخاب اين گزينه بلافاصله ليست تمامي کاربراني که نوع کاربري آنها هر چيزي جز دانشجو مي باشد و در حال حاضر درون سيستم مي باشند نمايش داده خواهد شد.

 ناشناس
با انتخاب اين گزينه بلافاصله تعداد کاربراني را که در صفحه ي ورود به سيستم مي باشند ولي هنوز شناسه ي کاربري خود را وارد نکرده اند نمايش داده خواهد شد.  

Refresh
با فشردن کليد " Refresh " کاربراني که از لحظه ي ورود شما به اين صفحه، وارد سيستم شده اند به ليست اضافه خواهند شد.