فهرست
پوشه ي جديد


پوشه ي جديد

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ايجاد پوشه ي جديد استفاده مي شود.

 

2

 شکل 1

با تکميل نمودن فيلدهاي موجود و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه پوشه ي جديد در سيستم ثبت خواهد شد سپس مي توانيد برگه هاي موردنظر پوشه را در آن ايجاد نماييد.

در قسمت " مجوز مديريت پوشه "  تنها کاربراني که داراي مجوز انتخابي در اين قسمت مي باشند مي توانند پوشه ي ايجاد شده را مديريت نمايند.

در قسمت " مجوز اجرايي پوشه "  تنها کاربراني که داراي مجوز انتخابي در اين قسمت مي باشند مي توانند عمليات اجرايي پوشه ي ايجاد شده را انجام دهند.  

 تواتر اجرا

امور مربوط به پوشه

  •  افزودن برگه ي جديد
  • ويرايش راهنما و اطلاعات کاربردي

با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي مانند شکل 2 که مربوط به راهنما و اطلاعات کاربردي مربوط به آن پوشه است خواهيد شد که در صورت نياز، جهت راهنمايي کاربران در تکميل برگه ها، مي توانيد توضيحات مورد نياز را در اين قسمت وارد نماييد. 

 

3

شکل 2

جهت تاييد و ثبت مقالات، اختراعات، رساله و ... نياز به طي يک سري مراحل اداري مي باشد که در اين قسمت مي توانيد کاربراني که مي بايست عمليات ثبت و تاييد را انجام دهند را انتخاب نماييد. 

  • مجموعه هاي تکميل خودکار
  • حذف پوشه

از اين گزينه براي حذف پوشه استفاده مي شود. توجه نماييد در صورتي مي توانيد پوشه اي را حذف نماييد که برگه اي در آن تعريف نشده باشد.