فهرست
کاربران موثر


کاربران موثر

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي انتخاب کاربران تکميل کننده ي فرم استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

کاربران مورد نظر را به دو روش مي توانيد انتخاب نماييد.

1- انتخاب کاربران سيستم

با فشردن کليد جستجو پنجره اي نمايش داده خواهد شد که مي توانيد کاربر مورد نظر را جستجو و انتخاب نماييد. براي حذف کاربر انتخابي در مربع مربوط به حذف که در کنار نام هر کاربر موجود مي باشد علامت گذاري نماييد.

2- انتخاب کاربران ثابت

براي انتخاب کاربر مورد نظر در مربع کنار نام کاربر علامت گذاري نماييد و در صورتي که بخواهيد کاربر را خذف نماييد علامت را برداريد.