فهرست
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو-فارغ التحصيلي


فارغ التحصيلي

اين صفحه مانند شکل 1 مي باشد که وضعيت فارغ التحصيلي دانشجو را نمايش مي دهد. در واقع برنامه ي درسي دانشجو را مشخص مي کند و بيانگر اين است که دانشجو چند درصد از دروس را گذرانده و چند درصد از دروس را هنوز اخذ نکرده است.

 

2

 شکل 1

اطلاعات اين صفحه را به دو صورت مي توان مشاهده نمود.

  • ليست تطبيقي برنامه درسي

 در صورت انتخاب گزينه ي " ليست تطبيقي برنامه درسي " ليست کليه دروسي که دانشجو در طول دوران تحصيل يايد آنها را اخذ نمايد به همراه تعداد واحد، نمره و وضعيت درس نمايش داده مي شود. در ليست نمايش داده شده دروسي که توسط دانشجو اخذ شده اند با رنگ سياه و دروسي که اخذ نشده اند با رنگ سبز نمايش داده مي شود.

  • ليست دروس گذرانده شده توسط دانشجو

در صورت انتخاب گزينه ي " ليست دروس گذرانده شده توسط دانشجو" ليست دروسي که تا نيمسال جاري توسط دانشجو اخذ شده است به همراه تعداد واحد، نمره و وضعيت درس  نمايش داده مي شود.