فهرست
مشخصات کلاس

مشخصات کلاس

در اين صفحه ي کليه ي مشخصات کلاس از جمله نوع کلاس، زمان و مکان کلاس  و ... مشخص مي گردد.

نحوه ي تکمبل مشخصات کلاس:


مشخصات کلي درس

در اين قسمت که مانند شکل 1 مي باشد مي بايست نام و شماره درس ،تعداد واحد، شماره گروه و وضعيت نمره ي کلاس را مشخص نماييد.
کلاس ها بر دو نوع مي باشند کلاس معافي که براي دروسي به کار برده مي شود که کلاس براي آنها تشکيل نمي شود و تنها آزمون برگزار مي گردد مانند آزمون معافي زبان، بقيه دروس که کلاس درسي براي آنها  برگزار مي شود نوع کلاس به صورت عادي تعريف مي شوند.

 

12

 شکل 1

 

اگر کلاسي علاوه بر واحد نظري داراي واحد عملي نيز باشد با انتخاب گزينه ي " کلاس در يك گروه نظري و چند گروه عملي آزمايشگاه يا كارگاه برگزار مي شود " قسمتي  مانند شکل 2 به صفحه اضافه مي شود که مي توان در کادر مربوطه ساعت کلاس عملي را وارد نمود.

 

13  

شکل 2

و با فشردن کليد "افزودن زيرگروه هاي آزمايشگاه /کارگاه "  پنجره اي مانند شکل 3 باز مي شود که مي توان زيرگروه هاي آزمايشگاه /کارگاه را وارد نمود.

 

 14

 شکل 3


اگر قصد حذف يا تغيير  زير گروه ها را داريد با کليک بر روي زير گروه مورد نظر پنجره اي باز مي شود که با فشردن کليد "حذف "زيرگروه حذف مي شود و با به وجود آوردن تغيرات مورد نظر و فشردن کليد " ذخيره " تغييرات در زيرگروه اعمال مي شود.

در کادر مربوط به ظرفيت مي بايست ظرفيت کلاس را وارد نماييد.

نام و سهم استاد
با کليک بر روي کليد " انتخاب استاد "پنجره اي باز خواهد شد که با فشردن کليد "انتخاب کاربر " پنجره اي مانند شکل 4 باز مي شود که به طرق مختلفي استاد مورد نظر را مي توان جستجو نمود و از ليست نمايش داده شده بر روي نام استاد مورد نظر کليک نماييد.

 

 15

 شکل 4

 

سپس با وارد کردن سهم استاد و فشردن کليد " تاييد " نام و سهم استاد ثبت مي شود.
توجه نماييد اگر کلاسي داراي يک استاد باشد سهم استاد 100  ولي اگر داراي دو استاد يا بيشتر باشد نياز است نام هر يک از اساتيد و سهم آنها وارد شود.

 

مشخصات زمان و مکان کلاس
در اين قسمت با کليک بر روي گزينه ي "اضافه" پنجره اي مانند شکل 5 باز مي شود که با انتخاب دانشکده ي مورد نظر ، محل کلاس و وارد کردن ساعت کلاس، زمان و مکان کلاس ثبت مي شود.

 

 16

  شکل 5

 انتخاب روز و ساعت کلاس

توجه نماييد که اگر مکان و زماني را که انتخاب نموده ايد قبلا توسط گروهي ديگر انتخاب شده باشد سيستم پيغام مي دهد.

براي حذف مکان و زمان کلاس با کليک بر روي مکان / زمان کادري نمايان مي شود که با  انتخاب گزينه ي "حذف " مکان و زمان حذف مي شود. 


امتحان نهايي و ظرفيت کلاس
در اين قسمت تاريخ و ساعت امتحان را مي توان تعيين نمود.

 انتخاب تاريخ

انتخاب بازه ي زماني

دانشجويان داراي مجوز ثبت نام در کلاس
اين قسمت مانند شکل 6 مي باشد که مي توانيد دانشجوياني را که مجوز ثبت نام در اين کلاس دارند را تعريف نماييد.

 

17 

 شکل 6


- جنسيت:
توجه نماييد که در برخي از کلاس ها تنها مرد يا تنها زن مي تواند حضور داشته باشد مانند تربيت بدني که در اين قسمت نوع جنسيت هر کلاس تعريف مي شود.

- در قسمت دانشکده، بخش و رشته ها با انتخاب واحد دانشگاهي، دانشکده ، بخش، رشته ، ورودي هاي مورد نظر و  با وارد کردن شماره دانشجويي مجوز ثبت نام صادر مي شود.
به عنوان مثال با انتخاب گزينه ي "واحد دانشگاهي " و کليک بر روي  کليد "انتخاب حوزه "مي توان دانشگاه مورد نظر را انتخاب نمود.
يا با انتخاب گزينه ي "دانشکده " و کليک بر روي  کليد "انتخاب حوزه " از ليست نمايش داده شده مي توان دانشکده ي موردنظر را انتخاب نمود.
علاوه بر اين موارد با وارد کردن سال ورود نيز مي توان مجوز را محدودتر نمود به عنوان مثال دانشجويان دانشکده ي پرديس مهندسي از ورودي 1388 تا 1390.
برخي از دانشجويان با شرايط خاص که مي توانند اين درس را اخذ نمايند شماره دانشجويي آنها را مي توان در قسمت شماره دانشجوهاي خاص وارد نمود.

در سمت راست صفحه ي مشخصات کلاس فهرستي از امور مربوط به کلاس شامل مشخصات درس، ليست دانشجويان و ... موجود مي باشد مي باشد مانند شکل 7:

18

 شکل 7

براي مشاهده ي راهنماي فهرست امور کلاس بر روي لينک زير کليک نماييد.

امور کلاس