فهرست
انتخاب بازه زماني

انتخاب بازه ي زماني

در قسمت مربوط به تعيين  زمان با فشردن کليد Space Bar يا همان Blank  پنجره اي مانند شکل 1 باز مي شود که مي توان زمان مورد نظر را انتخاب و تاييد نمود.

 

2

 شکل 1