فهرست
انتخاب روز و بازه ي زماني

انتخاب روز و بازه ي زماني

براي تعيين روز و بازه ي زماني با فشردن اولين کليد در کادر مربوط به زمان پنجره اي مانند شکل 1 باز مي شود که مي توان زمان مورد نظر را انتخاب و تاييد نمود.

 

1

 شکل 1