فهرست
امور کلاس

امور کلاس

در صفحه ي مشخصات کلاس با استفاده از قسمتي که مانند شکل 1 مي باشد و مربوط به امور کلاس مي باشد مي توانيد مواردي از قبيل مشخصات درس، ليست دانشجويان کلاس و ... را مشاهده نماييد.

1 

 شکل 1

 •  
 • ليست دانشجويان
   
  با کليک بر روي اين گزينه ليست دانشجوياني که در نيمسال انتخابي اين درس را اخذ نموده اند نشان داده مي شود . ليست مذکور را با استفاده از گزينه ي "ترتيب" به دو طريق مي توان مرتب نمود. بر اساس نام  که ليست دانشجويان بنا بر حرف الفبا نشان داده خواهد شد يا بر اساس شماره دانشجويي که ليست دانشجويان به ترتيب شماره دانشجويي ها نشان داده خواهد شد که با کليک بر روي مشخصات هر يک از دانشجويان کليه مشخصات آموزشي ،دانشجويي و مالي آنها نمايان مي گردد.
 •  
 • ليست نمره
   
  نمرات دروس توسط استاد به کارشناس آموزش دانشکده ارسال شده و کارشناس آموزش نمرات را به اداره ي آموزش ارسال مي نمايد که به عنوان نمره ي نهايي در سيستم ثبت مي گردد.

  در اين صفحه ليست نمرات دانشجويان نشان داده مي شود و در قسمت وضعيت کلاس مشخص مي گردد که نمرات در چه مرحله  قرار دارند.

  به عنوان مثال ارسال نشده به اين مفهوم مي باشد که نمرات هنوز توسط استاد ارسال نشده است و ارسالي وصول نشده به اين مفهوم مي باشد که نمرات توسط کارشناس آموزش دانشکده به اداره ي آموزش ارسال شده ولي هنوز توسط اداره ي آموزش تاييد نشده است و وصول شده به اين مفهوم مي باشد که نمرات توسط اداره ي آموزش تاييد شده است.

 • باز کردن نمره ي کلاس
   
  پس از وارد کردن نمره و بستن نمره ي کلاس توسط استاد امکان تغيير نمره براي استاد وجود ندارد در برخي مواقع خاص که نياز به تغيير نمره توسط استاد باشد با توجه به وضعيت کلاس که نمره کلاس در چه مرحله اي قرار دارد کارشناس مربوطه که داراي مجوز " باز کردن نمره کلايس" باشد مي تواند با استفاده از گزينه ي " باز کردن نمره ي کلاس" امکان تغيير نمره را براي استاد فراهم آورد.
   
 • حذف کلاس
   
  در هنگام تعريف کلاس توسط کارشناس بخش يا آموزش اگر کلاسي به اشتباه تعريف شده باشد قبل از ثبت نام دانشجويان در کلاس با استفاده از گزينه ي "حذف کلاس" مي توان کلاس را حذف نمود.
   
 • بستن نمره ي کلاس
   
  هنگامي که توسط کارشناس مربوطه مجددا ليست نمرات براي استاد باز مي شود بعد از تغييرات صورت گرفته توسط استاد نياز است کارشناس مربوطه که داراي مجوز " بستن نمره کلاس " مي باشد با استفاده از گزينه ي " بستن نمره ي کلاس "  نمره ي کلاس را ببندد.
 • خارج از مهلت ورود نمره
   
  در تقويم آموزشي مربوط به هر نيمسال براي ورود نمره توسط استاد مهلت خاصي در نظر گرفته مي شود که اگر تحت شرايط خاصي نياز باشد استاد خارج از مهلت ورود نمره ،نمرات را وارد کند با استفاده از اين گزينه کارشناسي که داراي مجوز " قيد مهلت ورود " مي باشد مي تواند امکان وارد نمودن نمره توسط استاد را فراهم نمايد.
 • در مهلت ورود نمره
   
  اگر اين گزينه غير فعال بود به اين مفهوم مي باشد که وارد کردن نمره ي اين درس توسط استاد،بايد در مهلت ورود نمره و طبق تقويم آموزشي انجام گيرد.
   
 • ليست سوابق کلاس
   
  از هنگام تعريف و ثبت کلاس توسط کارشناس بخش و آموزش هر گونه تغييري که بر روي کلاس ها و عمليات مربوط به آنها انجام گيرد توسط سيستم ثبت مي گردد که اين تغييرات توسط چه کسي ،در چه تاريخي ،چه زماني و چه نوع تغييري صورت گرفته است.
 •  
 • ارسال پيام به کلاس به صورت انتخابي
   
   گاهي اوقات نياز است به تعدادي از دانشجويان کلاس پيام ارسال نمود. با کليک بر روي گزينه ي " ارسال پيام به کلاس به صورت انتخابي" وارد صفحه اي مي شويد که ليست دانشجويان کلاس نشان داده مي شود با انتخاب دانشجويان مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " وارد صفحه ي مربوط به ارسال پيام خواهيد شد که سيستم به طور اتوماتيک عنوان گيرنده را نام دانشجويان انتخاب شده در نظر مي گيرد.
  جهت مطالع ي راهنماي ارسال پيام بر روي لينک زير کليک نماييد.

  راهنماي ارسال پيام
   
 • انتقال کلاس به Excel

با کليک بر روي اين لينک وارد صفحه اي مانند شکل  2 خواهيد شد که مي توانيد اطلاعات دانشجويان فعلي کلاس را  وارد محيط  Excel نماييد و يا  اطلاعات دانشجويان را از سيستم ديگري وارد اين سيستم نماييد.

2

شکل 2

براي انتقال اطلاعات از اين سيستم به محيط ديگري مانند Exel با فشردن کليد " صادر کردن " اطلاعات دانشجويان کلاس به ترتيب شماره  سريال، شماره دانشجويي، نام ، نام خانوادگي و ... در کادر موجود نمايش داده مي شود که با کليک بر روي کليد " کپي " و فشردن کليد " Past '"  در محيط Exel اطلاعات به آن محيط انتقال مي يابد. 

براي انتقال اطلاعات از سيستم هاي ديگر به اين سيستم شماره ي دانشجويي و يا شماره ي سريال دانشجويان را در کادر مشخص شده وارد نماييد.
توجه داشته باشيد که در هر رديف تنها يک شماره را وارد نماييد و شماره ها مي بايست از يک جنس باشند همگي شماره دانشجويي و يا شماره ي سريال دانشجو باشند. 
سپس با فشردن کليد " وارد کردن شماره ي سريال " و يا " وارد کردن شماره ي دانشجويي " اطلاعات به اين سيستم انتقال مي يابد.
 براي موفقيت عمل انتقال لازم مي باشد کلاس داراي هيچ دانشجويي نباشد و اينکه کلاس گنجايش لازم را  داشته باشد. 

اطلاعات نمايش داده شده توسط گزينه ي انتخابي در قسمت " جدا کننده " از يکديگر جدا مي شوند.به عنوان مثال در صورتي که در قسمت جدا کننده فيلد " * " انتخاب شود اطلاعات دانشجويان توسط آيکون " * " از يکديگر جدا مي شوند.

 • وارد کردن نمره ي مرتبه اي
 • حذف رکوردهاي انتقالي

با کليک بر روي اين لينک و تاييد نمودن پيام نمايش داده شده، ثبت نام از طريق انتقال ميسر نخواهد بود.

 • رديف شهريه

اين قسمت طبق جداول تعريف شده در قسمت جدول شهريه، توسط کارشناس مالي مربوطه تعيين مي شود.

 •   مهلت ورود نمره
  مهلت ورود نمره به طور پيش فرض براي کليه ي دروس طبق تقويم آموزشي نيمسال مربوطه در نظر گرفته مي شود اگر بنا بر شرايط خاص کارشناسي که داراي مجوز " قيد مهلت نمره " مي باشد بخواهد تاريخ مهلت ورود نمره را تغيير دهد بايد در کادر مربوطه تاريخ را وارد نموده و با استفاده از کليد "ثبت مهلت ورود نمره" تاريخ را ثبت نمايد.

انتخاب تاريخ