فهرست
ارسال پيام به دانشجويان کلاس


ارسال پيام به کلاس

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد به کل دانشجويان کلاس پيام ارسال نماييد در اين صفحه عنوان گيرنده به طور خودکار کل دانشجويان کلاس در نظر گرفته مي شود.

1 

 شکل 3

 

عنوان و متن پيام  را در قسمت هاي مشخص شده مي بايست وارد نماييد.

يکي از ويژگي هاي مؤثر اين سيستم امکان افزودن (Attach)  فايل به پيام مي باشد. با کليک بر روي لينک افزودن پيوست وارد صفحه اي خواهيد شد که تا 5 فايل را مي توانيد به پيام پيوست کنيد.کاربر گيرنده ي پيام به راحتي مي تواند با کليک بر روي نام فايل در قسمت پيوست، فايل مورد نظر را مشاهده يا ذخيره نمايد.

نحوه ي ارسال پيام مي تواند به صورت عادي يا فوري انتخاب شود. در صورت ارسال پيام به صورت فوري ،کاربر به محض ورود به سيستم صفحه ي پيام را مشاهده مي کند.همچنين نوع پيام از نظر اهميت به صورت مهم، خيلي مهم و ... قابل تعيين است.