فهرست
حضور و غياب کلاس

حضور و غياب

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد اساتيد مي توانند حضور و غياب دانشجويان کلاس را  ثبت نمايند.
اين صفحه براي کارشناسان نيز قابل مشاهده مي باشد.
 

 

4

 شکل 1


در فرم مذکور مشخصات کامل کلاس و دانشجويان ثبت شده است.
با کليک بر روي هر يک از اين خانه ها آن خانه به رنگ قرمز نمايش داده مي شود و بيانگر اين موضوع مي باشد که دانشجو در آن جلسه غيبت داشته است.

- در قسمت مربوط به " جلسات تعطيل يا برگزار نشده "  جلساتي که توسط استاد تعيين شده که برگزار نمي شود ثبت مي گردد.

- در قسمت مربوط به زير گروه اگر کلاس داراي واحد عملي يا زير گروه نباشد کلاس اصلي در نظر گرفته مي شود و ليست کليه دانشجويان نشان داده مي شود  اما اگر کلاس داراي زيرگروه باشد ليست دانشجويان را هم بر اساس کلاس اصلي و هم بر اساس زير گروه ها مي توان ملاحضه نمود.

- در قسمت جلسات  با نگه داشتن نشانگر ماوس بر روي شماره ي جلسه ،تاريخ ،زمان و وضعيت مربوط به آن جلسه نمايان مي گردد.

- اگر کلاس داراي زير گروه باشد گزينه ي "جلسات مربوط به زير گروه به همراه کلاس اصلي نمايش داده شوند." نشان داده مي شود که در صورت انتخاب اين گزينه و انتخاب زيرگروه ، در ستون مربوط به جلسات هم جلسات کلاس اصلي و هم جلسات زير گروه نشان داده مي شود.

- در ستون مجموع ،تعداد جلسات غيبت دانشجو ثبت مي گردد.

- براي چاپ اين فرم از منوي File گزينه Page Setup , قسمت هاي Header و Footer را پاك كرده و مقدار Left & Right Margin را صفر كرده و  کليد "چاپ " را فشار دهيد.