فهرست
مشخصات درس

مشخصات درس

با استفاده از اين صفحه مشخصات هر درس شامل نام ، تعداد واحد، نوع نمره، شماره ي سريال، نوع شهريه و ... را مي توان مشخص و مشاهده نمود..

شرح درس
در اين قسمت که مانند شکل 1 مي باشد مشخصاتي که در زمان تعريف درس مشخص مي شود نمايش داده مي شود.

2

 شکل 1

اگر درس جديدي را بخواهيد تعريف کنيد يا برخي از مشخصات درس مانند نام ، تعداد واحد ،نوع نمره  و ... را بخواهيد تغيير دهيد با فشردن کليد "اصلاحات و مصوبات"  مي توانيد مشخصات جديد را وارد نماييد با در نظر گرفتن اين شرط که درس با همان سر فصل هاي قبلي ارائه مي شود.توجه نماييد سال و نيم سالي را که تغييرات از آن زمان اعمال مي شود را حتما وارد نماييد.
نوع نمره مي تواند به گونه هاي مختلفي تعريف شود و استاد بايد نمره را  بنا بر نوعي که تعريف شده  ارسال نمايد.
مثلا به صورت رد يا قبول - حرفي - عادي - مرتبه اي و ... .

شماره ي سريال درس

در اين قسمت که مانند شکل 2 مي باشد سريال درس را مي توانيد تعريف نماييد. 

4

  شکل 2


شماره ي سريال نهايي درس به صورت زير توليد مي شود.
سطح - رديف - کد مقطع تحصيلي - کد بخش = شماره ي سريال نهايي


کد مقاطع تحصيلي:

مقطع کد مقطع تحصيلي
کارداني 1
کارشناسي ناپيوسته 2
کارشناسي 3
کارشناسي ارشد ناپيوسته 4
کارشناسي ارشد پيوسته 5
دکتراي حرفه اي 6
دکتراي تخصصي 7
دانشور 8


انتخاب رديف و سطح بر عهده ي کارشناس آموزش بخش مي باشد که بهتر است بر اساس نظم خاصي انتخاب گردد.
براي تعيين رديف و سطح بهتر است از روش زير استفاده نماييد.
شماره رديف بايد حتما عددي سه رقمي و شماره ي سطح عددي يک رقمي تعريف شود.
براي يک درس بهتر است عدد سه رقمي  ثابتي را براي شماره ي رديف تعريف کرده و اگر درس شامل سطوح مختلفي بود شماره ي سطح را در کنار شماره ي رديف اضافه نماييد.
به عنوان مثال شماره رديف درس فيزيک را 100 در نظر بگيريد
.

نام درس سطر رديف
فيزيک 1 1 100
فيزيک 2 2 100
فيزيک 3 3 100
فيزيک نجومي 1 101
آز فيزيک 1 1 102
آز فيزيک 2 2 102
آز فيزيک 3 3 102

 

شماره ي مصوب درس:

منظور از شماره ي مصوب درس شماره اي است که از طرف وزارت علوم براي هر درس در نظر گرفته مي شود.

تاثير در معدل:
نمره ي برخي از دروس در معدل دانشجو محاسبه مي شود و برخي ديگر محاسبه نمي شود که در زمان تعريف مشخصات درس اين مورد را در قسمت تاثير در معدل مي توان تعيين و انتخاب نمود.

مدت درس:
منظور از مدت درس ،مدت زمان تدرس درس است که معمولا يک نيمسال در نظر گرفته مي شود. براي دروسي مانند رساله يا پايان نامه مدت زمان مهلت ارائه رساله يا پايان نامه تعيين مي شود.

  
نوع شهريه:

اين فيلد توسط کارشناس مربوطه ،بر اساس جداول تعريف شده در قسمت جدول شهريه تعيين مي شود. 

سر فصل هاي درس

با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد.

6

شکل 3

در اين قسمت سر فصل هاي مربوط به اين درس وارد مي شوند.براي ويرايش سرفصل بر روي کليد " ويرايش سرفصل هاي درس" کليک نماييد و توسط جعبه ابزاري که نمايان مي شود مي توانيد سرفصل ها را ويرايش نماييد. 

دروس پيش نياز،هم نياز و مانع جمع


پيش نياز:
درس / دروسي که در اين قسمت به عنوان پيش نياز تعريف مي شود به اين مفهوم مي باشد که دانشجو براي اخذ درس مورد نظر بايد درس پيش نياز را حتما در نيم سال هاي قبل گذرانده باشد.


هم نياز:
دروسي که به عنوان هم نياز با يکديگر تعريف مي شوند به اين مفهوم مي باشد که دانشجو آنها را بايد حتما در يک نيم سال مشترک  اخذ نمايد.


مانع جمع:
 دروسي که به عنوان مانع جمع  با يکديگر تعريف مي شوند به اين مفهوم مي باشد که دانشجو در مدت دوران تحصيل  از دو يا چند درس مشخص شده به عنوان مانع جمع کافي است فقط و فقط يکي از آنها را  اخذ نمايد.
مانند دروس انديشه ي اسلامي و معارف که با يکديگر مانع جمع هستند.


به نکات زير توجه نماييد:


• دروس با " شماره گروه " يکسان تشکيل يک گروه مي دهند.
به اين مفهوم مي باشد که اگر از دروس ارائه شده دروسي با شماره گروه يکسان باشند دانشجو ففط يکي از اين دروس را مي توانداخذ نمايد.
يه عنوان مثال درس آزمايشگاه فيزيک 1 هم نياز است با درس فيزيک پايه 1 از گروه 1 يا درس فيزيک 1مهندسي از گروه 1 که بايد يکي از اين دروس انتخاب گردد.


• دروس هر گروه با يکديگر "يا" مي شوند و حاصل گروه ها با يکديگر "و" مي شوند.
به اين مفهوم مي باشد که از دروس ارائه شده از آنهايي که با شماره گروه يکسان هستند يک درس انتخاب مي شود .
يه عنوان مثال درس آزمايشگاه فيزيک 1 هم نياز است با  درس فيزيک پايه 1 از گروه 1 يا درس فيزيک 1مهندسي از گروه 1 . که بايد يکي از اين دروس انتخاب گردد.
ولي از دروس با شماره گروه هاي مختلف از هر گروه بايد حتما يک درس انتخاب شود.
به عنوان مثال پيش نياز درس فيزيک 124 درس فيزيک 1 از گروه  1 و درس فيزيک 2 از گروه 2 و  درس فيزيک 123 از گروه  3 مي باشد که بايد هر سه درس به عنوان پيش نياز اخذ گردد.


• رابطه " مانع جمع" در يک گروه باعث مي شود که دانشجو  فقط بتواند يکي از دروس آن گروه را  اخذ نمايد
اگر دروسي با شماره گروه يکسان باشند و رابطه ي مانع جمع با يکديگر داشته باشند به اين مفهوم مي باشد که دانشجو در طول دوره ي تحصيل  فقط يکي از آن دروس را مي تواند اخذ نمايد.


براي دروس پيش نياز ، هم نياز و مانع جمع  جدولي مانند شکل4 ارائه مي شود.

5

 شکل 4

براي حذف درس انتخاب شده براي پيش نياز ، هم نياز و مانع جمع در کنار نام درس گزينه ي حذف را با علامت  تيک انتخاب کرده و با فشردن  کليد " تاييد " در بالاي صفحه درس حذف مي گردد.
پس از وارد نمودن مشخصات کامل درس با فشردن کليد "ثبت درس " يا کليد " تاييد " در بالاي صفحه اطلاعات درس ثبت خواهد شد.
با فشردن کليد "حذف درس" درس به طور کامل حذف مي گردد.