فهرست
انتخاب تاريخ

انتخاب تاريخ

براي انتخاب تاريخ با فشردن اولين کليد در کادر مربوطه پنجره اي مانند شکل 1 باز مي شود که مي توان تاريخ مورد نظر را انتخاب و تاييد نمود.

 

2

 شکل 1