فهرست
دانشجو - امور دانشجويي - خوابگاه


خوابگاه

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست خوابگاه هايي که دانشجو تا کنون اخذ نموده و همچنين رسيدهاي بانکي که دانشجو مبلغي را به عنوان هزينه ي خوابگاه پرداخت نموده است نمايش داده مي شود.


2

شکل 1 

در قسمت مربوط به رسيدهاي بانکي ليست رسيدهايي که توسط دانشجو مبلغي براي خوابگاه واريز شده است مشاهده مي شود. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پنجره اي باز خواهد شد که مشخصات رسيد بانکي نمايش داده مي شود که در صورت نياز کارشناس مربوطه مي تواند برخي از موارد را ويرايش يا رسيد بانکي را حذف نماييد.

براي ثبت رسيد بانکي جديد در سيستم با فشردن کليد " جديد " پنجره اي مانند شکل 2 باز مي شود که مي توانيد مشخصات رسيد بانکي جديد را وارد و ذخيره نماييد.

 

3

شکل 2

در ليست خوابگاه ها با کليک بر روي هر يک از موارد موجود، وارد صفحه اي مانند شکل 3 که مربوط به مشخصات هم اتاقي هاي دانشجو مي باشد خواهيد شد.


4

شکل 3

در صورتي که قصد انصراف از خوابگاه را داشته باشيد با فشردن کليد " انصراف از خوابگاه " پنجره اي باز خواهد شد که به وارد نمودن توضيحات و فشردن کليد " تاييد " درخواست شما براي کارشناس مربوطه ارسال مي گردد و پس از تاييد کارشناس مشخصات شما از خوابگاه حذف خواهد شد.
همچنين درخواست شما در در پايين صفحه در قسمت " ليست درخواست هاي اتاق " نمايش داده مي شود.

با کليک بر روي عنوان خوابگاه وارد صفحه اي مانند شکل 4 خوهيد شد که مشخصات خوابگاه را نمايش مي دهد.


5

شکل 4