فهرست
ليست دانشجويان


ليست دانشجويان

با فشردن کليد " ليست دانشجويان " وارد صفحه اي مانند شکل 1خواهيد شد که ليست دانشجوياني که در اين کلاس ثبت نام کرده اند نمايش داده مي شود.


2 

 شکل 1

در قسمت " ترتيب " در صورتي که گزينه ي " شماره ي دانشجويي " انتخاب شود ليست دانشجويان به ترتيب شماره ي دانشجويي و در چنانچه گزينه ي " نام " انتخاب شود ليست بر اساس حروف الفبا مشاهده مي شود.

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مربوط به امور آموزشي، دانشجويي و مالي دانشجو خواهيد شد.