فهرست
صفحه اصلي دانشجو


صفحه ي اصلي دانشجو

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد به امور آموزشي، مالي و  دانشجويي مربوط به خودتان دسترسي خواهيد داشت که مي توانيد عملياتي نظير انتخاب واحد، پرداخت شهريه، اخذ خوابگاه و ... را انجام دهيد.  

 

2

 شکل 1


در صورت نياز اخطارهايي مانند عدم شرکت در ارزيابي اساتيد، بدهي شهريه و ...  توسط سيستم براي دانشجو با رنگ قرمز در بالاي صفحه نمايش داده خواهد شد.

چک ليست نيمسال تحصيلي فعال

با انتخاب نيمسال مورد نظر از قسمت " نيمسال فعال "، چک ليست ثبت نام دانشجو در نيمسال انتخابي در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.   با با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي " امور کلاسي دانشجو " خواهيد شد. 

امور کلاسي دانشجو

ليست اطلاعيه ها
ليست اطلاعيه هايي که توسط واحد هاي مختلف دانشگاه براي دانشجو ارسال مي گردد در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.
با کليک بر روي عنوان هر يک از موارد موجود در ليست، وارد صفحه اي خواهيد شد که متن کامل اطلاعيه ها ، تاريخ ارسال و ... نمايش داده خواهد شد.

 آموزشي

 امور مالي

  • راهنماي پرداخت اينترنتي
    ب
    ا کليک بر روي اين لينک وارد صفحه اي در قالب فايل Pdf که حاوي راهنماي پرداخت اينترنتي مي باشد خواهيد شد.

امور دانشجويي