فهرست
امور کلاسي دانشجو


امور کلاسي دانشجو

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد دانشجو مي تواند امور کلاسي مربوط به هر درس را مشاهده نمايد و عملياتي نظير اعتراض نمره، ارزيابي استاد و ... نيز در اين صفحه امکان پذير مي باشد. 


 1

 شکل 1 

تکاليف و امتحاناتي که شامل فايل هستند
در اين قسمت تکاليف و يا امتحاناتي که شامل فايل هستند نمايش داده مي شوند. فايل ارسالي توسط استاد را مي توان مشاهده و در صورت نياز فايل پاسخ را براي استاد ارسال نمود.

آزمون هاي متمرکز
در صورتي که آزمون دروس به صورت متمرکز باشد نتايج آزمون هر درس به تفکيک تعداد پرسش ها، تعداد صحيح، امتياز و ...  در اين قسمت نمايش داده مي شود. 

 
تابلوي اعلانات کلاس
در اين قسمت کليه ي اطلاعيه هاي که استاد براي دانشجويان کلاس ارسال مي نمايد نمايش داده مي شود.


سر فصل هاي درس
با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي خواهيد شد که سرفصل هاي درس نمايش داده مي شود.

امتحانات و نمرات
با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که تاريخ تمامي امتحانات، نمرات، نمره ي کل و ... نمايش داده مي شود.

2 

 شکل 2

ثبت اعتراض نمره
با کليک بر روي اين گزينه پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که درصورتي که دانشجو نسبت به نمره ي درس اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را ثبت نمايد.

3  

 شکل 3

با انتخاب نوع اعتراض از ليست موجود، وارد نمودن متن درخواست و فشردن کليد  " تاييد "، اعتراض دانشجو در سيستم ثبت و به استاد ارسال مي گردد. 

اسامي دانشجويان کلاس
با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي خواهيد شد که اسامي دانشجويان کلاس نمايش داده مي شود. 

حضور در کلاس
در اين قسمت تعداد جلسات غيبت، تاريخ جلسات غيبت نمايش داده مي شود.

جلسات تعطيلي کلاس
در اين قسمت جلساتي را که استاد تعطيل اعلام مي کند نمايش داده مي شود.
 
 
مشاهده ي مشخصات مکان زير
در اين قسمت شماره ي کلاسي که درس در آن برگزار مي شود نمايش داده مي شود که با کليک بر روي لينک " مشاهده ي مشخصات مکان زير " وارد صفحه مشخصات فيزيکي کلاس خواهيد شد. 

ارزيابي استاد