فهرست
امور آموزشي - امور مالي - چک ليست مالي نيمسال


چک ليست مالي نيمسال

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد چک ليست مالي نيمسال فعال نمايش داده مي شود.

 

1

 شکل 1


در اين صفحه ليست دروسي که دانشجو در نيمسال فعال اخذ نموده، ميزان شهريه هر درس، مبلغ کل شهريه ي ثابت و متغير نيمسال فعال، ميزان تخفيف ها، موارد تخفيف ها و ... نمايش داده مي شود.