فهرست
اطلاعات پايه

اطلاعات پايه

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ثبت اطلاعات کاربران اعم از کارشناس، استاد ،دانشجو و ... استفاده مي شود.

 

2

شکل 1 

اين صفحه براي تمام کاربراني که به نوعي با سيستم در ارتباط هستند طراحي شده است که مي توانند اطلاعات خود را در سيستم ثبت و وارد نمايند. برخي از اين اطلاعات در هنگام تعريف کاربر ( کارشناس، استاد و ... ) وارد شده است که سيستم آنها را در اين صفحه  نمايش مي دهد مانند نام ، نام خانوادگي، شناسه کاربري و ... و اطلاعات ديگر مانند اطلاعات فردي، والدين، شغلي، اقامتي و ... مي بايست توسط خود کاربر تکميل گردد.

انتخاب تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصيلي

پس از تکمبل اطلاعات و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، پيامي مبني بر تاييد صحت اطلاعات ظاهر مي شود که با کليک بر روي کليد " Ok " اطلاعات در سيستم ثبت خواهد گرديد.