فهرست
امور آموزشي - امور مالي - پرداخت هاي اينترنتي


پرداخت هاي اينترنتي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد پرداخت هايي که دانشجو از طريق ايترنت انجام داده است نمايش داده مي شود.

 

1

 شکل 1

در ليست موجود در اين صفحه، پرداخت هاي اينترنتي دانشجو قابل مشاهده مي باشد که با کليک بر روي هر يک ازموارد موجود در ليست، مشخصات کامل رسيد پرداخت، نمايش داده خواهد شد.

توجه نماييد در اين ليست فقط پرداخت هايي که تا تاريخ 24/05/ 1389 توسط اينترنت انجام شده اند قابل مشاهده مي باشد پرداخت هاي اينترنتي بعدي در قسمت " رسيد هاي بانکي" از طريق لينک " ليست پرداخت ها " نمايش داده مي شود.