فهرست
دانشجو - امور دانشجويي - فرم هم اتاقي ها

فرم هم اتاقي ها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي درخواست سرگروهي و يا درخواست عضويت در گروه جهت اخذ خوابگاه استفاده مي شود.

 

4

 شکل 1

 

دانشجويان گرامي توجه نماييد حتما قبل از اخذ خوابگاه قوانين و مقررات سکونت در خوابگاه را  مطالعه نماييد. و همچنين به ياد داشته باشيد در صورتي که در تکميل فرم هم اتاقي ها شرکت ننماييد پس از تخصيص خوابگاه به متقاضيان با مراجعه ي حضوري در صورت امکان از بين اتاق هاي باقي مانده اسکان داده خواهيد شد.

تشکيل گروه هم اتاقي ( توسط نماينده گروه )

دانشجوياني که قصد هم اتاق شدن با يکديگر را دارند مي بايست يکي از اعضا را به عنوان نماينده گروه تعيين نمايند. سپس نماينده مي بايست اطلاعات خود و ساير اعضاي گروه را وارد نمايد.

در اين قسمت نماينده با انتخاب تعداد اعضاي گروه در قسمت مربوطه، علامت گذاري گزينه ي مربوط به موافقت با قوانين و مقررات خوابگاه و فشردن کليد " ثبت گروه " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهد شد. با توجه به وضعيت نماينده از نظر مقطع، سال ورود و ... در ليست کشويي مربوط به تعداد اعضاي گروه، گروه هايي را که نماينده مي تواند تشکيل دهد نمايش داده مي شود.     

 

 5

 شکل 2

با فشردن کليد " افزودن هم اتاقي"  وارد صفحه ي انتخاب کاربر خواهيد شد که مي توانيد هم گروهي خود را انتخاب و تاييد نماييد.
امتيازي که به هر دانشجو اختصاص مي يابد بر اساس استعداد درخشان، معدل و فاصله شهر محل سکونت تا دانشگاه مي باشد.  
سپس هر يک از دانشجويان مي بايست وارد سيستم شوند و عضويت خود را در گروه تاييد و يا حذف نمايند.
در قسمت " عمليات لازم و ممکن اين مرحله " توضيح داده مي شود که هر يک از اعضاي گروه مي بايست چه عملياتي را انجام دهند.
پس از تاييد عضويت در گروه توسط کليه ي اعضاي گروه، با فشردن کليد " انتخاب خوابگاه و اتاق " توسط نماينده، صفحه اي مانند شکل 3 نمايش داده خواهد شد.

 

 7

 شکل 3


در اين صفحه در ليست کشويي موجود، خوابگاه هايي را که گروه مي تواند انتخاب نمايد نمايش داده مي شود که با انتخاب هر يک از خوابگاه ها، ليست اتا
ق هايي که گروه مي تواند در آن اسکان يابد نمايش داده مي شود. در ليست نمايش داده شده مي بايست اتاق هاي مورد نظر را انتخاب، اولويت گذاري و تاييد نماييد. توجه داشته باشيد اتاق هايي که اولويت آنها وارد نشود در نظر گرفته نمي شود.

جستجو در گروه هاي تشکيل شده ( درخواست عضويت در گروه )

در صورتي که قصد داشته باشيد در يکي از گروه هاي ثبت شده عضو شويد مي بايست در قسمت تعيين شده مشخصات نماينده ي گروه مورد نظر خود را وارد نموده و با فشردن کليد " جستجو در گروه ها "، از ليست  نمايش داده شده با کليک بر روي گروه مورد نظر مشخصات شما در گروه ثبت خواهد شد که نماينده ي گروه مي بايد عضويت شما در گروه را تاييد نمايد.
به ياد داشته باشيد قبل از انتخاب گروه مي بايد گزينه ي مربوط به موافقت با قوانين و مقررات خوابگاه را علامت گذاري نماييد.

در قسمت گروه هاي تکميل نشده با انتخاب ظرفيت مورد نظر و فشردن کليد " جستجو در گروه ها " ليست گروه هايي که ظرفيت آنها تکميل نشده است را نمايش داده خواهد شد.
در اين قسمت نيز با کليک بر روي گروه مورد نظر مي توانيد در گروه عضو شويد که در اين صورت نماينده ي گروه مي بايست عضويت شما در گروه را تاييد نمايد.