فهرست
پيام ها


پيام ها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ارسال پيام و برقراري ارتباط بين کاربران استفاده مي شود.
 

1

 شکل 1

  •  ايجاد پيام جديد

 با کليک بر روي لينک " ايجاد پيام جديد " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که مي توانيد کاربران دريافت کننده ي پيام و  متن پيام را وارد و ارسال نماييد. 

2

 شکل 2

 
هر پيام شامل عنوان، متن پيام، فرستنده و گيرنده ي پيام , تاريخ و ساعت ارسال پيام مي باشد. کاربر فرستنده ابتدا بايد گيرنده يا گيرندگان پيام را مشخص کند.
براي اين منظور در قسمت 1 مي توانيد شناسه ي کاربري (ID) دريافت کنندگان و يا شماره ي دانشجويي دانشجويان را وارد نماييد.
توجه نماييد در هر قسمت به منظور وارد کردن اطلاعات بيش از يک نفر، اطلاعات مربوطه را با کاما از يکديگر جدا نماييد.
در قسمت 2 با کليک بر روي کليد " واحد،بخش، رشته " وارد صفحه اي خواهيد شد که مي توانيد واحد دريافت کنندگان را انتخاب و تاييد کرده و سپس نوع کاربران را مشخص نماييد. 
به عنوان مثال کارشناس يک بخش مي تواند پيامي را به همه ي اساتيد بخش ارسال نمايد.
در قسمت 3 مي توانيد مديران ارشد دانشگاه را از ليست موجود انتخاب نماييد.
پس از انتخاب گيرنده ي پيام وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد که مي توانيد متن و نوع پيام و ... را وارد نماييد.

 

3

 شکل 3

يکي از ويژگي هاي مؤثر اين سيستم امکان افزودن (Attach)  فايل به پيام مي باشد. با کليک بر روي لينک افزودن پيوست وارد صفحه اي خواهيد شد که تا 5 فايل را مي توانيد به پيام پيوست کنيد.کاربر گيرنده ي پيام به راحتي مي تواند با کليک بر روي نام فايل در قسمت پيوست، فايل مورد نظر را مشاهده يا ذخيره نمايد.

 نحوه ي ارسال پيام مي تواند به صورت عادي يا فوري انتخاب شود. در صورت ارسال پيام به صورت فوري ،کاربر به محض ورود به سيستم صفحه ي پيام را مشاهده مي کند. همچنين مي توان پيام را به صورت رمزي ارسال نمود به اين صورت که ابتدا بايد گزينه ي " پيام داراي رمز است " را علامت گذاري  و نوع رمز را مشخص نماييد سپس فرستنده ي پيام يک کد رمز را مشخص نموده و پيام را ارسال مي کند گيرنده ي پيام بايد براي مشاهده ي پيام رمز مربوطه را وارد مي نمايد. 

با فشردن کليد " اطلاعات بيشتر در مورد پيام رمز " اطلاعان بيشتري را در مورد پيام هاي رمز دار مشاهده خواهيد نمود.

همچنين نوع پيام از نظر اهميت به صورت مهم، خيلي مهم و ... قابل تعيين است.

  • ليست پيام هاي فوري
  • ليست پيام هاي خوانده نشده
  • ليست پيام هاي خوانده شده
  • ليست همه ي پيام ها

 با کليک بر روي هريک از موارد فوق، ليست پيام هاي مربوطه نمايش داده مي شود که با کليک بر روي آنها وارد صفحه اي مانند شکل 4 خواهيد شد که مي توانيد متن پيام را مشاهده نماييد.

4

شکل 4

  • ليست پيام هاي ارسال شده

با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي مانند شکل 5 خواهيدشد که کليه ي پيام هاي ارسالي کاربر نمايش داده مي شود با کليک بر روي هر يک از موارد موجود متن پيام نمايان مي شود.

5 

شکل 5

  • حذق همه ي پيام ها

با کليک بر روي اين گزينه کليه ي پيام هاي ارسالي و دريافتي کاربر حذف خواهد شد.
در حالت کلي با انتخاب هر از پيام ها و فشردن کليد " حذف " ، پيام انتخابي از ليست پيام ها حذف خواهد شد.

  • تازه سازي پيام ها

از اين کينک به منظور بارگزاري مجدد صفحه و مشاهده ي پيام هايي که از هنگام ورود کاربر به اين صفحه ارسال شده است استفاده مي شود.