فهرست
دانشجو - آموزشي - اطلاعات کنکور


اطلاعات کنکور

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي اطلاعات دانشجويان در زمان کنکور استفاده مي شود.

 

2

 شکل 1

پس از اعلام نتايج کنکور، سازمان سنجش اطلاعات کنکور دانشجويان پذيرفته شده ي هر دانشگاه را براي آنها ارسال مي نمايد. ا
ين ليست، از فايل ارسالي سازمان سنجش بدون هيچ تغييري ساخته شده است و مربوط به دانشجويان ورودي 89 به بعد مي باشد.در ليست موجود شامل اطلاعاتي نظير نام، نام خانوادگي ، رشته، معدل ، رتبه، سهميه و ... مي باشد.