فهرست
دانشجو - آموزشي -فرآيندها


فرآيندها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي به جريان انداختن فرآيندها توسط دانشجو استفاده مي شود.


3

 شکل 1

 به دو روش مي توانيد فرآيند مورد نظر را فعال نماييد:

  • نام فرآيند

با انتخاب اين گزينه و وارد نمودن نام فرآيند در کادر مربوطه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، پيامي مبني بر راه اندازي فرآيند نمايش داده مي شود که با فشردن کليد  " تاييد " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد. 

  • اجراي فرآيند جديد از فرآيند با شماره مرجع

با انتخاب ابن گزينه و وارد نمودن شماره ي مرجع فرآيند و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، پيامي مبني بر راه اندازي فرآيند نمايش داده مي شود که با فشردن کليد  " تاييد " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.   

 

4 

 شکل 2

در اين صفحه، عنوان فرآيند، وضعيت فرآيند و اينکه آيا توسط کاربر فرآيند قابل ويرايش مي باشد يا نه ،نمايش داده مي شود.
لارم به ذکر است قبل از تکميل فرآيندها ، راهنماي تکميل فرآيند را که در همين صفحه مشاهده مي شود مطالعه نماييد. 

کاربراني که داري مجوز مربوطه مي باشند با فشردن کليد " حذف فرآيند " ، پيامي مبني بر حذف فرآيند به همراه کليه ي فرم ها و مدارک متتصل به آن نمايش داده مي شود که با تاييد نمودن آن، فرآيند حذف خواهد شد.

با کليک بر روي عنوان فرآيند ( نوار صورتي رنگ)  وارد صفحه اي خواهيد شد که مربوط به تکميل فرآيند مي باشد ( فرم هاي مربوط به فرآيندها با يکديگر متفاوت خواهند بود) . براي هر کاربر قسمت مربوط به خودش فعال مي باشد که بايد آنرا تکميل نمايد.