فهرست
تفويض و واگذاري


تفويض و واگذاري

به كمك زير سيستم تفويض و واگذاري شما مي توانيد بعضي از كارهاي خودتان را به صورت كنترل شده به يك كاربر ديگر واگذار كنيد تا بجاي شما آن كار را انجام دهد و اثر آن درست مثل اين است كه خودتان آن كار را انجام داده ايد.
مثلا اگر شما دريافت و ارسال پيام را واگذار كنيد كاربري که کار را به او واگذار نموده ايد با مشخصات كاربري خود به سيستم مراجعه و لينك تفويض و واگذاري را انتخاب مي كند اگر گزينه اي را كه بر واگذاري دريافت و ارسال پيام از طرف شما دلالت دارد را انتخاب كند از اين لحظه تا لحظه اي كه اين عمل را متوقف كند قسمت پيام از كاربر شما به فضاي كاربري وي ارسال مي شود بنا بر اين پيام هاي شما را مي تواند مشا هده و از طرف شما پيام ارسال نمايد. درست مثل اينكه شما اين پيام ها را ارسال كرده ايد. اين موضوع در مورد واگذاري ارجاعات فرق دارد و كاربر واگذار شده ليست ارجاعات واگذار كننده را مشاهده مي كند و براي انجام كار ارجاع شده بايد خود مجوز مربوطه را داشته باشد.

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد برخي از کارهايتان را به کاربر ديگري واگذار نماييد.

1

 شکل 1

  •  امور واگذار شده به ديگران توسط شما

در اين قسمت ليست کارهايي را که به کاربران ديگري واگذار نموده ايد نمايش داده مي شود. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست  پنجره اي باز خواهد شد که مي توانيد برخي از موارد از جمله کاربر جانشين ، تاريخ شروع و پايان واگذاري را ويرايش و يا در صورت نياز آن را حذف نماييد.

واگذاري جديد

براي واگذاري کار جديد، با فشردن کليد " واگذاري جديد " پنجره اي مانند شکل 1 باز خواهد شدکه با تکميل فيلدهاي موجود و فشردن کليد " تاييد " کار انتخابي به کاربر جانشين در بازه ي زماني انتخاب شده واگذار خواهد شد.
 

2

 شکل 2

موضوع واگذار شده را از ليست کشويي موجود انتخاب نماييد و با فشردن کليد " انتخاب " وارد صفحه ي انتخاب کاربر خواهيد شد که کاربر مورد نظر را مي توانيد انتخاب و تاييد نماييد.

توجه نماييد يك كار را در آن واحد، به بيش از يك نفر مي توانيد واگذار كنيد در اين صورت همه آنها مي توانند همزمان آن كار را به جاي شما انجام دهند.

انتخاب تاريخ

  • امور واگذار شده به ديگران توسط شما

در اين قسمت ليست كارهايي كه از طرف ديگران به شما واگذار شده است نمايش داده مي شود.
براي انجام هر مورد با کليک بر روي رديف مربوط به آن، پيامي مبني بر اينکه " آيا مطمئن هستيد مي خواهيد به جاي کاربر ديگر کار انجام دهيد " نمايان مي شود که با تاييد نمودن پيام، وارد صفحه ي مربوط به کاري خواهيد شد که به شما واگذار شده است و در بالاي صفحه قيد خواهد شد که شما به جاي کدام کاربر، کار انجام مي دهيد.
در هنگام فعال کردن هر يک از موارد واگذار شده به شما، کليدي براي غير فعال نمودن کار توسط شما مانند شکل 3، نمايش داده مي شود. تا مادامي که اين کليد را فشار ندهيد شما مي توانيد کار واگذار شده را انجام دهيد. در حالي که با فشردن کليد مذکور، انجام کار توسط شما غير فعال خواهد شد و در صورت نياز مي بايست با کليک بر روي موارد موجود در ليست مجددا آن را فعال نماييد.     

توجه نماييد اگر چندين کار به شما واگذار شده باشد در آن واحد، يکي از آن ها مي تواند فعال باشد که در اين صورت در ليست موجود وضعيت به صورت فعال نمايش داده خواهد شد. 

 3

شکل 3