فهرست
تقويم آموزشي

تقويم آموزشي

در هر نيمسال يک برنامه زمان بندي شده به عنوان تقويم آموزشي تعيين مي گردد. در تقويم آموزشي مشخصات نيمسال تحصيلي از جمله شروع و پايان نيمسال، تاريخ شروع و پايان امتحانات، تاريخ ثبت نام، ارزيابي ها، مهلت ورود نمره و ... تعريف مي شود.
با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد تقويم آموزشي جديدي را تعريف و يا تقويم هاي آموزشي تعريف شده ي قبلي را جستجو و مشاهده نمود.

1

شکل 1

 

با انتخاب نيمسال مورد نظر و انتخاب گزينه ي " تعريف نيمسال جديد " و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که مي توانيد مشخصات تقويم آموزشي را وارد نماييد و يا با انتخاب گزينه ي " جستجو بر اساس نيمسال " و نيمسال مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه مي توانيد مشخصات تقويم آموزشي نيمسال مورد نظر را مشاهده نماييد.
کارشناسان داراي مجوز " تقويم نيمسال آموزشي " در صورت نياز مي توانند برخي از گزينه ها را ويرايش نمايند.

 

 2

                                                                     

 شکل 2

ابتدا به تعاريف زير توجه نماييد:

ثبت نام مقدماتي:

بر اساس تقويم آموزشي تاريخي براي شروع و پايان ثبت نام مقدماتي توسط دانشجو و تاريخ پايان تاييد ثبت نام توسط استاد مشاور تعريف مي شود.
در ثبت نام مقدماتي دانشجويان قبل از پايان نيمسال جاري با مراجعه به سيستم مي توانند براي نيمسال بعد انتخاب واحد نمايند. ليستي از دروس پيشنهادي به دانشجويان نمايش داده مي شود که حداکثر تا 20 واحد را مي توانند انتخاب نمايند.
اين مرحله از ثبت نام به دليل مشخص شدن تعداد متقاضيان هر درس در نيمسال بعد داراي اهميت مي باشد و برنامه ريزي کلاس ها با دقت بيشتري صورت مي گيرد.

ثبت نام مرحله ي اول:

در اين مرحله از ثبت نام نيز تاريخي براي شروع و پايان ثبت نام مرحله ي اول توسط دانشجو تعريف مي گردد.
به منظور افزايش دقت دانشجويان در ثبت نام مقدماتي، دانشجويان در تاريخي که براي ثبت نام مرحله ي اول مشخص شدهاست تنها مي توانند از بين دروسي که در ثبت نام مقدماتي انتخاب نموده اند ثبت نام نمايند.بنابراين دانشجوياني که ثبت ناممقدماتي را انجام نمي دهند در اين مرحله از ثبت نام موردي را براي انتخاب ندارند.

 ثبت نام مرحله ي دوم:

در اين مرحله از ثبت نام نيز مانند مراحل قبل تاريخي براي شروع و پايان ثبت نام مرحله ي دوم توسط دانشجو و تاريخ پايان تاييد ثبت نام توسط استاد مشاور تعريف مي گردد.
در اين مرحله از ثبت نام کليه دروس ارائه شده که دانشجو مجاز به اخذ آن ها مي باشد نمايش داده مي شود و دانشجو علاوه بر دروسي که از قبل انتخاب نموده مي تواند براي کامل کردن واحد هاي درسي خود دروس ديگري را نيز اخذ نمايند و همچنين در صورت امکان و در صورت نياز برنامه ي درسي خود را ويرايش نمايد.


انتخاب تاريخ

نحوه ي تکميل اطلاعات تقويم آموزشي:

ابتدا سال و ترم مورد نظر را انتخاب نماييد.
در قسمت نيمسال تاريخ شروع و پايان نيمسال را تعريف نماييد.
در قسمت امتحانات تاريخ شروع و پايان امتحانات را  تعريف نماييد.

پارامترهاي مالي ثبت نام

 • مهلت پرداخت شهريه را براي دانشجوياني که شهريه پرداخت مي نمايند در کادر مربوط به اين قسمت وارد نماييد.
 •  " کنترل هاي مالي در ثبت نام مقدماتي انجام شود "
انتخاب اين گزينه به اين مفهوم مي باشد که در ثبت نام مقدماتي پارامترهاي مالي مانند بدهکار نبودن دانشجو و ... بررسي شود.
 • "شهريه در اين نيمسال توسط سيستم محاسبه نشود."

انتخاب اين گزينه به اين مفهوم مي باشد که در نيمسال انتخابي شهريه توسط سيستم محاسبه نمي شود.

پارامتر هاي آموزشي ثبت نام

 •  "کنترل هاي آموزشي در ثبت نام مقدماتي انجام شود."

انتخاب اين گزينه به اين مفهوم مي باشد که کنترل هاي آموزشي مانند وضعيت دانشجو از نظر مشروط نبودن و ... در ثبت نام مقدماتي بررسي شود.

تاييد ثبت نام

 • "ثبت نام بدون تاييد معتبر است"

انتخاب اين گزينه به اين مفهوم مي باشد که  ثبت نام دانشجو بدون تاييد استاد مشاور معتبر است.

 • "کارشناس بخش مجوز تاييد ثبت نام را داشته باشد . "

انتخاب اين گزينه به اين مفهوم مي باشد که مي توان در صورت نياز، امکان تاييد ثبت نام را به کارشناس بخش ها واگذار نمود. اين تصميم گيري به عهده ي حوزه ي معاونت آموزشي گذاشته شده است. 

کنترل برگزاري مراحل ثبت نام

 • ثبت نام مقدماتي انجام نشود.
 • ثبت نام مرحله اول انجام نشود.
 • ثبت نام مرحله دوم انجام نشود.
 • حذف و اضافه انجام نشود.
 • حذف نهايي انجام نشود.

انتخاب هر يک از موارد ذکر شده به اين مفهوم مي باشد که آن مرحله از مراحل ثبت نام انجام نگيرد.

 ارزيابي

 • " ثبت نام مرحله ي اول وابسته به شرکت در ارزيابي باشد"

انتخاب اين گزينه به اين مفهوم مي باشد که دانشجو براي ثبت نام در مرحله ي اول بايد در ارزيابي اساتيد نيمسال جاري شرکت نمايد.

 • " فرم هاي ارزيابي که تمام موارد "ضعيف" انتخاب شده مانند فرم هاي "سفيد" در نظر گرفته شود."

انتخاب اين گزينه به اين مفهوم مي باشد که اگر به دانشجوياني که فرم ارزيابي را کامل نکرده اند اجازه ي ثبت نام مرحله ي اول داده نشود به اين موارد هم نيز اجازه ي ثبت نام مرحله ي اول داده نمي شود.

مهلت ورود نمره 

در اين قسمت تاريخ مهلت ورود نمره توسط اساتيد، در مقاطع مختلف تعريف مي شود.
مهلت ورود نمره براي دروس عملي و دروس خاص مهلتي اضافه در نظر گرفته مي شود که در کادر مربوطه تعداد روزهايي که اضافه در نظر گرفته مي شود ثبت مي گردد.

ارزيابي
تاريخ شروع و پايان ارزيابي اساتيد توسط دانشجويان در اين قسمت تعريف مي شود.
دانشجويان براي ثبت نام در مرحله ي اول بايد در نيمسال جاري ارزيابي استاد را انجام دهند در غير اين صورن مجوز براي ثبت نام در مرحله ي اول نيمسال بعدي به آنها داده نخواهد شد.

 پارامترهاي ثبت نام گروهي
ثبت نام گروهي توسط کارشناس هر بخش براي دانشجوان جديدالورود هر نيمسال انجام مي گيرد.
در قسمت "ورودي نيمسال" با انتخاب نيمسال مورد نظر تاريخ پايان ثبت نام گروهي در کادر مربوطه وارد مي شود. 
در کادر مربوط به "حداکثر واحد" حداکثر تعداد واحدهايي را که براي دانشجويان جديدالورود در نظر گرفته مي شود ثبت مي گردد.

جدول ثبت نام
در جدول ثبت نام تاريخ شروع و پايان مراحل مختلف ثبت نام براي دانشجويان و تاريخ پايان تاييد ثبت نام براي استاد مشاور و همچنين تاريخ شروع و پايان حذف و اضافه / حذف نهايي توسط دانشجويان و استاد مشاور تعريف مي شود.
در ابتداي جدول  ثبت نام ساعت شروع اولين روز هر مرحله نيز تعيين مي شود.

تعيين مقاطعي که بازه ي زماني ثبت نام براي آنها در نظر گرفته مي شود
در اين قسمت مقاطعي که در بازه ي زماني تعريف شده و در نيمسال انتخاب شده ثبت نام آنها انجام مي گيرد مشخص مي شود.

بازه ي زماني براي ثبت نام مرحله ي اول و دوم
در هريک از مراحل ثبت نام در قسمت "ورودي" نيمسال ورودي دانشجويان را انتخاب نموده و طبق بازه ي زماني که درجدول ثبت نام براي مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است روز و ساعت شروع ثبت نام براي ورودي هاي مختلف تعريف مي گردد.

 کنترل هاي ثبت نام
در اين قسمت مي توان محدوديت هايي را براي ثبت نام توسط کارشناسان و دانشجويان در نظر گرفت. اگر اطلاعاتي در اين قسمت وارد نشود به اين مفهوم مي باشد که محدوديتي براي هيچ يک از کارشناسان و دانشجويان در نظر گرفته نشده است اما در صورتي که اطلاعاتي وارد شود فقط کارشناسان و دانشجويان انتخاب شده مجاز مي باشند عملياتي نظير ثبت نام،حذف و اضافه،حذف نهايي و ثبت نام مقدماتي را انجام دهند.   

در اين قسمت مي توانيد با استفاده از گزينه هاي موجود انتخاب نماييد که کنترل هاب ثبت نام براي چه کاربراني (کارشناس يا دانشجو) و چه مقاطعي اعمال شود.

با فشردن کليد " ويرايش کنترل هاي ثبت نام " وارد صفحه ي " تعيين حوزه ي دسترسي کاربران " خواهيد شد که مي توانيد کاربراني را که قصد داريد عملياتي نظير ثبت نام،حذف و اضافه،حذف نهايي و ثبت نام مقدماتي براي آنها اعمال شود را انتخاب نماييد.   

ويرايش کنترل هاي ثبت نام