فهرست
تعيين حوزه ي دسترسي کاربران


تعيين حوزه ي دسترسي کاربران

ابن صفحه مانند شکل 1مي باشد که در قسمت هاي مختلف مي توان حوزه دسترسي کاربران را تعريف نمود.

1

شکل 1 

قسمت شماره يک  مربوط به کاربران آزاد يعني کاربران خارج از حوزه ي دانشگاه شيراز مي باشد. 

در قسمت شماره دو با انتخاب جنسيت، نيمسال هاي ورود دانشجويان ، وضعيت دانشجويان و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه  مي توان قسمتي از حوزه ي تخصيص را تعريف نمود.   

در قسمت شماره سه با فشردن کليد " واحد / بخش / رشته "  پنجره اي مانند شکل 2 باز مي شود که با انتخاب  واحد / بخش / رشته  هاي مورد نظر و فشردن کليد "تاييد"  قسمتي ديگر از حوزه ي تخصيص  تعريف مي شود.

 

 2

شکل 2


در قسمت شماره چهار مقاطعي که مورد نظر هستند را انتخاب نماييد و کليد " تاييد " را فشار دهيد.

در قسمت شماره پنج در کادر  مربوط به "شماره هاي مجاز بدون شرط " شماره دانشجويي دانشجوياني که مجاز هستند ولي شرايط قسمت دو،سه و چهار را ندارند را مي توان وارد نمود.

در کادر مربوط به "شماره هاي ممنوع " شماره دانشجويي دانشجوياني که مجاز نمي باشند وارد مي شود.

توجه نماييد براي وارد کردن بيش از يک شماره دانشجويي بين آنها علامت کاما قرار دهيد و براي وارد کردن بازه اي از شماره دانشجويي ها اول و آخر محدوره ي مورد نظر را با علامت منها (-) مشخص نماييد.