فهرست
دانشجو - آموزشي - ليست دروس گرفته


ليست دروس گرفته

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ابتدا مشخصات دانشجو و سپس ليست دروس اخذ شده توسط دانشجو از نيمسال آغاز اشتغال به تحصيل تا نيمسال جاري نمايش داده مي شود. 

 

4 

شکل 1 

 اطلاعات موجود در ليست را بر اساس ترم و يا بر اساس درس مي توان مشاهده نمود.  سيستم به طور پيش فرض اطلاعات را بر اساس ترم نمايش مي دهد.

  • بر اساس ترم

با انتخاب اين گزينه دروس به ترتيب نيمسال هاي گذرانده شده توسط دانشجو از اولين تا آخرين نيمسال نمايش داده مي شود. ليست موجود شامل شماره، عنوان، تعداد واحد، نمره ي درس و ... مي باشد چنانچه درس توسط دانشجو گذرانده شده باشد نمره ي درس در قسمت وضعيت درج مي شود. و در پايان ليست نيز جمع واحدهاي گرفته شده، جمع واحدهاي گذرانده شده، معدل ترم، معدل کل تا اين ترم، جمع واحد هاي افتاده و جمع واحد هاي ناتمام يا تاييد شده درج مي گردد.
در هر نيمسال با کليک بر روي قسمتي از صفحه که مانند شکل 2 مي باشد وارد صفحه اي که چک ليست ثبت نام دانشجو را نمايش مي دهدخواهيد شد در چک ليست موجود با کليک بر روي هر يک از دروس، وارد صفحه ي امور کلاسي دانشجو که شامل اطلاعاتي نظير سر فصل هاي درس، ليست دانشجويان کلاس  و ... مي باشد خواهيد شد.

 

3

شکل 2

  •  براساس درس

در صورت لزوم مي توان گزينه ي " بر اساس درس " را انتخاب نموده تا دروس بر اساس شماره ي درس مرتب گردند. در اين صورت ليستي از دروس به همراه شماره و نام درس، واحد و نيمسال، نمره و وضعيت نهايي (قبول، رد، حذف، ناتمام) نمايش داده مي شود با کليک بر روي هر يک از دروس، وارد صفحه ي امور کلاسي دانشجو که شامل اطلاعاتي نظير سر فصل هاي درس، ليست دانشجويان کلاس  و ... مي باشد خواهيد شد.

با فشردن کليد " بازگشت " به صفحه ي قبل بر خواهيد گشت.