فهرست
امور آموزشي - ثبت نام - ثبت نام خارج از موعد


ثبت نام خارج از موعد

در صورتي که با مجوز  اداره ي آموزش اجازه ي ثبت نام خارج از موعد به دانشجو داده شود صفحه ي ثبت نام براي کارشناس آموزش بخش يا دانشجو باز خواهد شد و تا زمان تعيين شده دانشجو مي تواند انتخاب واحد انجام دهد.

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ابتدا ليست دروس پيشنهادي، دروس مجاز، دروس عمومي و در نهايت دروس ويژه که جزء برنامه ي درسي دانشجو نمي باشند ولي کارشناس بخش آن را بر اساس تقاضاي کتبي دانشجو و موافقت بخش مربوطه براي دانشجو اضافه مي نمايد نمايش داده مي شود.
 

1

 

شکل 1

 در صورتي که دانشجو متمايل به گذراندن دروسي است که جزء دروس ويژه مي باشند کارشناس بخش با استفاده از کليد " انتخاب درس" وارد صفحه اي مانند شکل 2خواهد شد که با انتخاب بخش مورد نظر، ليست دروس نمايش داده مي شود و مي تواند درس مورد نظر را انتخاب نمايد.

 

 4

 

 شکل 2

پس از انتخاب دروس و فشردن کليد " تاييد " وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد که مي توانيد گروه مربوط به درس را انتخاب نماييد.

 

3

 شکل 3

پس از انتخاب گروه ها و فشردن کليد " تاييد " ، دانشجو در گروه  انتخابي ثبت نام خواهد شد.