فهرست
دانشجو - آموزشي - برنامه ي کلاسي نيمسال


برنامه ي کلاسي نيمسال

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد برنامه ي کلاسي بخش هاي مختلف را مشاهده نماييد.

 1

شکل 1

با انتخاب نيمسال و بخش موردنظر و فشردن کليد " مشاهده "، ليست دروس ارائه شده در نيمسال و بخش انتخابي نمايش داده خواهد شد. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 2  خواهيد شد که شامل مشخصات کلاس مي باشد.

 

2

 شکل 2

در اين صفحه با فشردن کليد " ليست دانشجويان  "، ليست دانشجويان کلاس نمايش داده خواهد شد.