فهرست
تابلوي احکام جديد


تابلوي احکام جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد احکام صادر شده در يک ماه اخير را به همراه اطلاعاتي مانند نوع حکم، شروع مسؤليت و ... را مي توانيد مشاهده نماييد.

 

1

 شکل 1

 با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در فرم تصوير حکم صادر شده نمايش  داده مي شود.