فهرست
جدول شهريه دانشجو


جدول شهريه

جدول شهريه شامل تعيين نرخ افزايش ساليانه و شهريه ثابت نيمسال ها براي گرو ها ، مقاطع و ورودي هاي مختلف و ... مي باشد که توسط کارشناس مربوط به امور مالي در ابتداي هر سال تحصيلي براي ورودي هاي جديد تعريف شده و در سيستم ثبت مي گردد.

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد دانشجو مي تواند جدول شهريه ي مربوط به مقطع و ورودي خود را مشاهده نمايد.

 

1

شکل 1

در جعبه  " شهريه واحد "  نام واحدي را که شهريه دانشجو مربوط به آنجا مي شود و در جعبه  " در سال "  سال مورد نظر براي محاسبه شهريه و در جعبه  " مقطع "  مقطع دانشجو نمايش داده مي شود. در جعبه " گروه "  نيز گروه هاي آموزشي  مربوط به دانشجو نظير فني مهندسي  - علوم - کشاورزي و غيره نمايش داده مي شود . ضريب افزايش ساليانه براي 8 سال متوالي برنامه ريزي شده است . در اين جدول شهريه ي واحد هاي درسي بر حسب نظري يا عملي و نوع درس ( پايه، تخصصي، اصلي و ...) نمايش داده مي شود. 

ارقام استثنا

در پائين ليست 8 جعبه براي ثبت ارقام استثناء ( در دو گروه ) تعريف گرديده است . رقم استثناء به اين معني است که پرداخت شهريه مشمول قواعد و قوانين جاري نگرديده و بر اساس تصميم هاي اختصاصي رقم آن ها تعيين مي شود . قبلا در زمان تعريف دروس ، مي بايست مشخص نمود که آيا محاسبه از طريق جداول شهريه انجام مي پذيرد و يا يکي از هشت نوع استثناء.

 در محاسبه شهريه ، ارقام مندرج در ستون استثناء هاي گروه اول بدون در نظر گرفتن تعداد و نوع واحد درسي ، مستقيما اعمال مي شود بنابراين کارشناس مربوطه موظف است در محاسبه و درج مبالغ استثناء اين موارد را لحاظ نمايد ولي استثناء هاي گروه دوم با احتساب تعداد واحد ها اعمال مي شود و کامپيوتر ارقام وارد شده را در تعداد واحد هاي درس ضرب مي کند.