فهرست
امور آموزشي - ثبت نام - چک ليست ثبت نام


چک ليست ثبت نام

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي ليست دروسي که در نيمسال فعال توسط دانشجو اخذ شده است و مشخصاتي از قبيل زمان و مکان کلاس ، گروه ، وضعيت درس براي دانشجو، پيش نياز و هم نياز هر درس و ...استفاده مي شود.

 

 2

شکل 1


هر کدام از مراحل ثبت نام که باشد چک ليست همان مرحله نمايش داده مي شود به عنوان مثال تا قبل از ثبت نام مرحله ي دوم چک ليست ثبت نام مرحله ي اول مشاهده مي شود.

دروسي که با رنگ قرمز مشخص شده اند دروسي هستند که توسط استاد مشاور مورد تاييد قرار نگرفته اند. براي تاييد اين دروس نياز است دانشجو به استاد مشاور يا کارشناس آموزش بخش مراجعه نمايد در غير اين صورت ممکن است درس توسط اداره ي آموزش حذف گردد.

براي تاييد دروس توسط اساتيد مشاور يا کارشناس آموزش بخش، مي بايست در ستون مربوط به تاييد دروس در مربع موجود در کنار هر درس علامت گذاري نماييد و کليد " تاييد ثبت نام " را فشار دهند.

اساتيد مشاور محترم در صورت صلاحديد رفع پيش نياز دروس مي بايست در زمان مهلت تاييد دروس ، در ستون مربوط به رفع پيش نياز در مربع موجود در کنار هر درس علامت گذاري نمايند و کليد " رفع پيش نياز " را فشار دهند.