فهرست
دانشجو - امور دانشجويي- خوابگاه ورودي هاي جديد

خوابگاه ورودي هاي جديد

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي انتخاب خوابگاه دانشجويان جديدالورود هر نيمسال استفاده مي شود.

 

3

 شکل 1

 

در صورتي که دانشجوي متقاضي خوابگاه متاهلين مي باشيد مي بايست در زمان تعيين شده به صورت حضوري به امور خوابگاه ها مراجعه نماييد. 

توجه نماييد در صورتي که کليد سبز رنگ " پايان انتخاب خوابگاه و ادامه ي مراحل ثبت نام" را قشار دهيد ديگر امکان انتخاب و يا تغييرخوابگاه برايتان ميسر نمي باشد و مي بايست در زماني که دانشگاه اعلام مي دارد براي اخذ خوابگاه به صورت حضوري مراجعه نماييد.

براي انتخاب خوابگاه مي توانيد درجه ي اهميت اولويت هايي که براي انتخاب هم اتاقي مورد نظرتان است را انتخاب نماييد سپس سيستم با توجه به اولويت هايي که انتخاب نموده ايد اتاق هاي موجود در خوابگاه ها را امتياز بندي مي نمايد.

در صورتي که در انتخاب اولويت ها، هيچ موردي را انتخاب ننماييد امتياز همه ي اتاق هايي که شما قادر به انتخاب آن مي باشيد صفر در نظر گرفته خواهد شد.

با فشردن کليد " براي مشاهده ليست اتاق ها براساس معيارهاي فوق اينجا را كليك نماييد " ليست اتاق هايي که شما مجاز به انتخاب آنها مي باشيد به همراه امتيازي که بر اساس اولويت هاي انتخابي شما مشخص گرديده است، ظرفيت اتاق، ظرفيت مانده و ...  نمايش داده مي شود.
ليست نمايش  داده شده مربوط به زماني است که شما کليد " براي مشاهده ليست اتاق ها براساس معيارهاي فوق اينجا را كليك نماييد "  را کليک مي نماييد ممکن است در حين تصميم گيري شما، ليست تغيير پيدا کند. 

براي مشاهده و انتخاب اتاق، با کليک بر روي رديف مورد نظر در ليست نمايش داده شده وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.

 

5

شکل 2

در اين صفحه ليست دانشجويان ساکن در اتاق نمايش داده مي شود. چنانچه شما نيز مايل به انتخاب اين اتاق مي باشيد با مطالعه ي قوانين و مقررات خوابگاه و علامت گذاري گزينه ي مربوط به موافقت با قوانين و مقررات خوابگاه و فشردن کليد " ثبت نام در اتاق " شما در اين اتاق اسکان مي يابيد. 
با کليک بر روي نام خوابگاه وارد صفحه اي مانند شکل 3 که مربوط به مشخصات خوابگاه از قبيل آدرس، تلفن و امکانات خوابگاه مي باشد خواهيد شد.  


6

شکل 3

با ثبت نام در اتاق به صفحه ي انتخاب خوابگاه باز مي گرديد که در قسمت وضعيت درخواست، وضعيت تقاضاي شما نمايش داده مي شود. با فشردن کليد " حذف خوابگاه انتخابي " مي توانيد خوابگاه را حذف نماييد ولي توجه داشته باشيد با حذف خوابگاه  ممکن است قادر به انتخاب اتاق ديگري نباشيد.
پس از انتخاب خوابگاه با فشردن کليد " پايان انتخاب خوابگاه و ادامه ي مراحل ثبت نام "  اتاق  انتخابي براي شما ثبت خواهد شد و ديگر امکان تغيير خوابگاه براي شما امکان پذير نمي باشد.