فهرست
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو-خلاصه کارنامه


خلاصه کارنامه

اين صفحه مانند شکل 1 مي باشد که براي نمايش خلاصه اطلاعات کارنامه تحصيلي دانشجو استفاده مي شود.

 

2

شکل 1

خلاصه ي کارنامه شامل اطلاعات ترم هاي تحصيلي به ترتيب از شروع تحصيل به پايان است. در هر نيمسال تعداد واحد هاي گرفته شده،گذرانده شده، معدل ترم و ... نمايش داده مي شود.

همچنين به طور کلي نشان داده مي شود که دانشجو:
- چه تعداد واحد هاي قبول شده ي موثر و غير موثر در معدل داشته است.
-چه تعداد واحدهاي رد شده ي موثر و غير موثر در معدل داشته است.
- چه تعداد واحدهاي تاييد نشده يا ناتمام داشته است و ...