فهرست
ارسال مدارک


مدارک دانشجو

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ارسال، ويرايش، حذف و يا مشاهده ي مدارک دانشجو استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

  •  مشاهده ي مدارک

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد. ليست مدارکي از دانشجو  که وارد سيستم شده است نمايش داده مي شود.

 

2

شکل 2

در هر يک از رديف هاي موجود در ليست، با کليک بر روي ستون " دانلود "  پنجره اي براي نمايش دادن و يا ذخيره کردن آن مدرک نمايش داده مي شود.
با کليک بر روي ستون ويرايش، وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد که مي توانيد مدارک موجود را ويرايش و يا در صورت نياز حذف نماييد.

 

5

 شکل 3

در اين صفحه با کليک بر روي کليد " مشاهده " ، مدرک ارسال شده نمايش داده خواهد شد و در صورتي که بخواهيد عنوان مدرک و يا فايل ارسالي را ويرايش نماييد عنوان را در کادر مربوطه وارد نموده و براي تغيير فايل بر روي کليد " Browse " کليک نماييد پنجره اي باز خواهد شد که مي توانيد فايل مورد نظر را انتخاب نماييد پس از ايجاد تغييرات با فشردن کليد " ذخيره ي تغييرات " ، تغييرات ايجاد شده اعمال خواهد شد.
براي حذف هر يک از مدارک بر روي کليد " حذف " کليک نماييد.

  • حذف همه ي مدارک

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " پيامي مبني بر حذف همه ي مدارک ظاهر مي شود که در صورت تاييد، کليه مدارک دانشجو که در سيستم وارد شده اند خذف خواهد شد.   

  • ارسال مدرک 

با انتخاب اين گزينه ، انتخاب نوع مدرک ، فايل مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " مدرک مورد نظر در سيستم وارد خواهد شد.
توجه نماييد در صورتي که نوع مدرک در ليست کشويي موجود نباشد عنوان آن را در قسمت ساير موارد وارد نماييد و در صورتي که مدرک داراي چند صفحه باشد نوع مدرک را تغيير ندهيد و صرفا شماره ي صفحه را عوض نماييد.
براي ذخيره ي فايل با کليک بر روي کليد " Browse " پنجره اي نمايان خواهد شد که با انتخاب فايل مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " ارسال فايل صورت مي پذيرد.