فهرست
برنامه کلاسي نيمسال

 کلاس هاي درسي

از اين صفحه مانند شکل 1 مي باشد براي ايجاد کلاس درس جديد، مشاهده ي اطلاعات مربوط به گروه ها و کلاس هاي درسي استفاده مي شود که شامل موارد زير مي باشد. 
توجه نماييد براي مشاهده ي اطلاعات بايد در ابتدا نيمسال و بخش را وارد نموده سپس گزينه ي مورد نظر را انتخاب نماييد و کليد "تاييد" در بالاي صفحه رافشار دهيد تا وارد قسمت مربوطه شويد. 

 

 4

شکل 1

توجه نماييد براي انتخاب بخش ، علاوه بر استفاده از ليست کشويي موجود ، با کليک بر روي کادر مربوطه و فشردن کليد " Space Bar" يا همان " Blank" پنجره اي مانند شکل 2 باز مي شود که مي توان دانشکده و بخش را انتخاب و تاييد نمود.

 

3

شکل 2

در اين قسمت پس از انتخاب نيمسال و بخش مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست دروس  تعريف شده در بخش و نيمسال انتخاب شده نمايش داده مي شود. با کليک بر روي هر درس ليست گروه ها ظاهر مي شود که با انتخاب هر گروه مي توانيد مشخصات کلاس ، درس و ... را مشاهده نماييد.

  • ليست تمام گروه هاي تعريف شده ي بخش درنيمسال

در اين قسمت پس از انتخاب نيمسال و بخش مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست کليه ي گروه هاي تعريف شده در بخش و نيمسال انتخاب شده نمايش داده مي شود. با کليک بر روي مشخصات هر گروه مي توانيد مشخصات کلاس ، درس و ... را مشاهده نماييد.

  •  ليست تمام گروه هاي تعريف شده که تاريخ امتحان آنها زمان مشخصي مي باشد.

در اين قسمت با وارد کردن تاريخ مورد نظر درکادر مربوطه و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه ليست دروسي که امتحان آنها در تاريخ وارد شده مي باشد نشان داده مي شود با کليک بر روي هر درس مشخصات کلاس،درس و ... را مي توان مشاهده نمود.

  •  جستجو بر اساس انتخاب درس

با انتخاب اين گزينه و معين کردن نيمسال و بخش مورد نظر ليست دروس تعريف شده در بخش و نيمسال انتخاب شده ، در ليست کشويي نمايش داده مي شود و مي توانيد درس مورد نظر را انتخاب نموده و با فشردن کليد " تاييد"  در بالاي صفحه ليست گروه هاي درس انتخابي نشان داده مي شود که با کليک بر روي هر يک مي توانيد مشخصات کلاس،درس و ... را مشاهده نماييد.

  • جستجو بر اساس شماره درس

با انتخاب اين گزينه ،مشخص نمودن نيمسال موردنظر و وارد کردن شماره ي درس ليست گروه هاي مربوط به اين درس نشان داده مي شود که با انتخاب هر گروه  مشخصات کلاس ،درس و ...  قابل مشاهده مي باشد.