فهرست
آمار کلاس ها


آمار کلاس ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد آمار تشکيل کلاس ها را مشاهده نماييد. 


1

شکل 1


 با انتخاب نيمسال و دانشکده و فشردن کليد " تاييد " يا " مشاهده " ليست بخش ها ،تعداد دروس و تعداد گروه هاي دانشکده ي انتخابي و ... نشان داده مي شود. با کليک بر روي هر يک از بخش ها ليست دروس مربوط به آن بخش ،ليست کلاس ها و ... قابل مشاهده مي باشد.