فهرست
تعريف كلاس جديد

تعريف کلاس جديد
با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کارشناسان آموزش بخش مي تواند در حوزه ي کاري خودشان کلاس درس جديدي را در چندين گروه به طور هم زمان تعريف نمايد.  

4

شکل 1


براي تعريف کلاس جديد ابتدا با انتخاب نام درس، نيمسال ورود ، وارد نمودن تعداد گروه ها و سپس با فشردن کليد " ايجاد گروه "  کلاس ها به طور اتوماتيک در صفحه اي که مانند شکل 2 مي باشد ايجاد مي شوند. 
منظور از تعداد گروه، تعداد کل گروه هاي اين درس است به عنوان مثال اگر از درس فيزيک ،دو گروه قبلا ساخته شده باشد به منظور  ايجاد يک گروه جديد در قسمت تعداد گروه بايد عدد 3 را وارد نماييد تا يک گروه به دو گروه قبلي اضافه شود.

 

5

شکل 2

 

براي تعيين مشخصات هر يک از گروه ها مانند مشخصات استاد، زمان و مکان کلاس و ... در صفحه ي مربوط به ليست کلاس ها بر روي گروه مورد نظر کليک نمايد تا وارد صفحه ي مشخصات کلاس شويد.

توجه نماييد کارشناس آموزش بخش تنها براي بخش مربوط به خود مي تواند کلاس جديد تعريف نمايد.