فهرست
ليست مهلت ورود نمره - برنامه کلاسي نيمسال

ليست مهلت ورود نمره

به طور کلي مهلت ورود نمره در تقويم آموزشي در ابتداي هر نيمسال تعريف مي شود ولي گاهي اوقات بر اساس شرايطي خاص براي برخي دروس اين مهلت تغيير پيدا مي کند.

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد مهلت ورود نمره را براي برخي از دروس تغيير دهيد.

2

  شکل 1

- در قسمت مربوطه، نام درس را در کادر مربوطه به طور کامل وارد نماييد در غير اين صورت عمليات تغيير مهلت ورود نمره بر روي تمام دروسي که  اول نام آنها با عبارت وارد شده تطبيق مي کند انجام مي گيرد.

- در قسمت تعيين مقطع حتما مقطعي که اين درس را اخذ نموده اند و نياز به تغيير مهلت ورود نمره دارند مشخص نماييد در غير اين صورت عمليات بر روي کليه ي مقاطعي که اين درس را اخذ نموده اند انجام مي گيرد.


-  نيمسال مورد نظر حتما بايد انتخاب شود.

- در قسمت مربوط به انتخاب واحد بايد حتما واحدي که قصد دارد براي درس خاصي مهلت ورود نمره را تغيير دهد انتخاب شود زيرا دروسي هستند که ممکن است توسط واحد هاي مختلفي ارائه گردد.
درس ممکن است در گروه هاي مختلفي ارائه شود پس به گزينه هاي زير توجه نماييد که به شروط گفته شده اضافه مي گردند.


"تمام کلاس ها"
با انتخاب اين گزينه مهلت ورود نمره براي تمام گروه هايي که اين درس را اخذ نموده اند تغيير پيدا خواهد کرد.


"فقط کلاس هايي که قبلا براي آنها مهلت ورود نمره زده نشده است."
مهلت ورود نمره فقط براي کلاس هايي تغيير پيدا خواهد کرد که قبلا در تقويم آموزشي براي آنها مهلت ورود نمره ثبت نشده است.


"فقط کلاس هايي که قبلا براي آنها مهلت ورود نمره زده شده است."
مهلت ورود نمره فقط براي کلاس هايي تغيير پيدا خواهد کرد که قبلا در تقويم آموزشي براي آنها مهلت ورود نمره ثبت شده است.


سپس در کادر مربوط به مهلت ورود نمره مي توانيد تاريخ مورد نظر را وارد نماييد.

انتخاب تاريخ

با فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه تاريخ انتخابي ثبت مي گردد و ليست دروسي که براي تغيير مهلت ورود نمره انتخاب شده اند نشان داده مي شود که با کليک بر روي گزينه ي "تغيير مهلت براي ليست زير" مهلت ورد نمره براي آنها تغيير پيدا مي کند و با کليک بر روي گزينه ي "حذف مهلت براي ليست زير" مهلت ورد نمره براي آنها حذف خواهد شد.