فهرست
انتساب زمان امتحان نهايي بصورت گروهي


انتساب زمان امتحان نهايي به صورت گروهي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان براي گروه هاي مختلف يک درس، زمان امتحان نهايي رابه صورت گروهي انتساب داد.

 

1

 شکل 1

با انتخاب نيمسال ، وارد کردن شماره ي درس و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ، ليست کليه ي گروه هاي درس مورد نظر در همين صفحه نمايش داده خواهد شود. 
با علامت گذاري گروه هايي که مقرر شده امتحان آنها به صورت گروهي برگزار شود و وارد نمودن تاريخ و ساعت امتحان نهايي و فشردن کليد " انتساب زمان امتحان به گروه هاي انتخابي"  تاريخ و زمان وارد شده به گروه ها انتساب داده مي شود.  

توجه نماييد تا هنگامي که دانشجويي در گرو ه ها ي کلاس ثبت نام نکرده باشد مي توان تاريخ و زمان امتحان را مشخص نمود.  

انتخاب تاريخ

انتخاب زمان